Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Tamuera 12:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana kabanea n taeka Tamuera (1-25)

    • ‘Tai kakairi irouia atua aika akea uaaia’ (21)

    • E na aki kitania ana aomata Iehova (22)

12  N tokina ao e a taku Tamuera nakoia tibun Iteraera ni kabane: “I a tia ni bane ni karaoi* baike kam butiiai iai, ao I rinea te uea bwa e na tautaeka i aomi.+  Aio ngkai te uea ae kairingkami!*+ Ma I a kara ngai ma n iaia, ao a memena natiu mwaane i rarikimi,+ ao I a tia ni kairingkami mangke I uarereke ni karokoa te bong aei.+  Aio ngai. Kaotioti ni kaitaraai i matan Iehova ao i matan ana aomata ae kabiraki:+ Antai ae I a tia n anaa ana kao mwaane ke ana taongki?+ Ke antai ae I a tia ni babakanikawaia ke ni karawawataa? Antai ae I a tia ni butimwaea te bwai ni kamaraato* mai baina bwa I aonga n tarariaoa te baere e a tia ni karaoia?+ Ngkana iai, ao N na manga kaokia nakoimi.”+  Ao a kaeka ni kangai: “Ko aki babakanikawaira ke ni karawawataira ke ni butimwaea te bwai naba teuana mai bain temanna.”  Mangaia are e taku nakoia: “Bon Iehova te tia kakoaua ni kaaitaraingkami, ao te tia kakoaua naba n te bong aei ana aomata ae kabiraki, bwa akea te bwai teuana ae kam na bukinai iai.”* Ao a kaeka ni kangai: “Boni ngaia te tia kakoaua.”  Mangaia are e taku Tamuera nakoia aomata: “Bon te tia kakoaua Iehova are ngaia are kabonganaia Mote ma Aaron, ao e kairiia ami bakatibu ni kaotinakoia man te aba are Aikubita.+  Kam na tei ngkai ni nnemi, ao N na motiki taekami i matan Iehova ni kaineti ma mwakuri ni kabane aika raraoi ake e karaoi Iehova ibukimi ma ami bakatibu.  “Ngke e roko naba ngkekei Iakoba i Aikubita+ ao a a wetea Iehova ami bakatibu ibukini buokaia.+ Ao Iehova e kanakoia Mote+ ma Aaron bwa a na kairiia ami bakatibu ni kaotinakoia mai Aikubita, ao ni kamaekaia n te tabo aei.+  Ma a mwaninga taekan Iehova ae Atuaia, ao e a anga ngaiia*+ nako nanoni bain Titera+ are te mataniwi n te taanga ni buaka mai Atiora, ao nako nanoni baia I-Biritia,+ ao nako nanoni bain ueani Moaba,+ ao a buakania. 10  Ao a wetea Iehova ibukini buokaia+ ao a kangai, ‘Ti boni bure+ bwa ti kitana Iehova n toro irouia taiani Baara+ ao bouannantin nako Nei Atitoreta. Kamaiuira ngkai mai nanoni baia aiara bwa ti aonga n toro iroum.’+ 11  Ao Iehova e kanakoa Ierubaara+ ao Betan ao Iebeta+ ao Tamuera,+ ao a kamaiuingkami mai nanoni baia aiami akana i rarikimi ni kabutaa, bwa kam aonga ni maeka ma te mweraoi.+ 12  Ngke kam nora Naati+ are aia uea tibun Ammon bwa e a roko n ekingkami nako, ao kam teimatoa ni kangai nakoiu, ‘Tiaki ngaia anne, ti a tia ni motikia bwa e na reke te uea i aora!’+ e ngae ngke bon ami Uea Iehova ae Atuami.+ 13  Aio ngkai te uea are kam rineia, are teuare kam bubutii ibukina. Noria! E a tia Iehova n rinea te uea i aomi.+ 14  Ngkana kam maaka Iehova+ ma n toro irouna+ ao n ongo ni bwanaana,+ ao kam aki karitei nakon te baere e tua Iehova, ao kam uaia n irira Iehova ae Atuami, ngkami ma te uea ane tautaeka i aomi, ao e raoiroi anne. 15  Ma ngkana kam aki ongo ni bwanaan Iehova ao kam karitei nakon te baere e tua Iehova, ao ane e na ekingkami nako ma tamami bain Iehova.+ 16  Kam na tei ni nnemi ngkai ao nora te bwai ae kamimi ae e nang karaoia Iehova i matami. 17  Tiaki bon tain taiakin te uita n te bong aei? N na wetea Iehova bwa e na karokoa te baa ma te karau. Ao kam na ataa ao n ota ni buakakan te bwai ae kam a tia ni karaoia i matan Iehova, ngkai kam bubutii ami uea.”+ 18  Ao Tamuera e wetea Iehova, ao e karokoa te baa ma te karau Iehova n te bong arei, n te aro are e a korakora maakakin Iehova ao Tamuera irouia aomata ni kabane. 19  Ao a taku aomata ni kabane nakon Tamuera: “Tataro nakon Iehova ae Atuam ibukia am toro,+ bwa ti aki kani mate, bwa ti a tia n raona riki ara bure ni kabane n te bwai riki teuana ae buakaka, n arora ni bubutii te uea.” 20  Mangaia are e taku Tamuera nakoia aomata: “Tai maaku. Kam a bon tia ni karaoi baika buakaka aikai ni kabane. Ma kam na tii aki rairakinako man irirakin Iehova,+ ao tooro iroun Iehova ma nanomi ni kabane.+ 21  Tai rairakinako ni kakairi irouia atua aika akea uaaia*+ aika akea te kabwaia irouia,+ ao a aki kona ni kakamaiu, ibukina bwa bon akea uaaia.* 22  Bwa e na aki kitania ana aomata Iehova+ ibukin arana ae kakannato,+ bwa e a bon tia ni motikia Iehova bwa e na karikingkami bwa ana aomata.+ 23  Ma I bon aki kona ngai n iangoa ae N na bure nakon Iehova n arou ni katoka au tataro ibukimi, ao N na teimatoa n reireiningkami te kawai ae raoiroi ao ae eti. 24  Kam na tii maaka Iehova+ ao tooro irouna ma te kakaonimaki* ma nanomi ni kabane, bwa nori bwaai aika kamimi aika e a tia ni karaoi ibukimi.+ 25  Ma ngkana kam imanono ni karaoa ae buakaka ao ane kam na tewenakoaki,+ ngkami ma ami uea.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “ongo ni bwanaami ni kaineti ma.”
Ebera, “nakonako i matami.”
Ke, “te mwane ae kainani wiu.”
Ebera, “aki kunea te bwai teuana i nanoni baiu.”
Ebera, “kaboonakoia.”
Ke, “aika bon akea ngaiia.”
Ke, “bon akea ngaiia.”
Ke, “n te koaua.”