Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Tamuera 1:1-28

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Erekana ao buuna (1-8)

  • E tataroa reken natina Anna (9-18)

  • E bungiaki Tamuera ao e anganaki Iehova (19-28)

1  Iai te mwaane temanna ae kaain Ramataimtobim*+ n aonon Eberaim+ ae maungaunga, ao aran teuaei Erekana,+ are natin Ieroam, are natin Eriu, are natin Touu, are natin Tuba, are tibun Eberaim.*  Iai buun teuaei aika uoman, aran temanna bon Anna ao aran are temanna boni Beninna. Iai natini Beninna ma akea natin Anna.  E waewaerake teuaei man ana kaawa ni katoa ririki bwa e na taromauri* ao n angakarea i Tiro nakon Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.*+ Anne te tabo are a beku iai bwa ibonga*+ natin Eeri ake uoman ake Obeni ma Bineati.+  N te bong teuana ngke e anga ana karea Erekana, ao e a angani Beninna are buuna tibwangana n ikotaki ma natin neiei ni kabane aika mwaane ma aine,+  ma e angan Anna tibwangana ae okoro ibukina bwa bon Anna ae e tangiria riki teuaei, ma Iehova e tuai n angan neiei natina.*  Irarikina, e aki toki neiere te buu are temanna ni kakanikoa neiei ni kammaraka nanona, ibukina bwa e tuai Iehova n anganna natina.  Anne te bwai ae e kakaraoia neierei n te ririki teuana ma teuana. N te tai are e mwananga iai Anna nakon ana auti Iehova+ ao e kabatiaa kakanikoana neiere te buu are temanna, n te aro are e a tang neiei ao n aki amwarake.  Ma e taku Erekana are buuna nakoina: “E aera ngkai ko a tang Anna, ao e aera ngkai ko a aki amwarake, ao e aera ngkai ko a rangi n nanokawaki?* Tiaki I raoiroi riki iroum nakoia naati mwaane aika tengaun?”  E a teirake ngkanne Anna ngke a a tia n amwarake ao ni moi i Tiro. N te tai anne ao e tekateka Eeri are te ibonga i aon te kaintekateka ni bouani mataroan ana tembora*+ Iehova. 10  E rangi ni korakora rawawatan Anna ao e a tataro nakon Iehova+ ma n tang ni korakai. 11  Ao e taetae ni bau neiei ni kangai: “Ngkoe ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ngkana ko nora karawawataan am toro ao ko uringai, ao ngkana ko aki mwaninga taekan am toro ma n angan am toro te nati te mwaane,+ ao N na anga ngaia nakoim Iehova ni kabane bongini maiuna, ao e na aki roko te mwariro i aon atuna.”+ 12  Ngke e tabe neiei n tataro n te tai ae maan i matan Iehova, ao e tataraa wina Eeri. 13  E taetae i nanona Anna, a tii kakammwakuri riana ma e aki ongo te aba bwanaana. Mangaia are e taku Eeri bwa e koro ni manging neiei. 14  E taku Eeri nakon neiei: “Ai tii maanra ngkoe ni koro ni manging? Katoka nimakin am wain.” 15  Ao e kaeka ni kangai Anna: “Tiaki ngaia anne au toka! Bon te aine ngai ae korakora rawawatau. I aki nima te wain ke te moi teuana ae kamanging, ma I bunra nanou i matan Iehova.+ 16  Tai iangoa am toro bwa te aine ae akea manenana, bwa I tabe n taetae ni karokoa ngkai mai buakoni karawawataau ae korakora ao rawawatau.” 17  E kaeka ngkanne Eeri ni kangai: “Naako ma te rau, ao ke e anganiko Atuan Iteraera am bubutii are ko butiia iai.”+ 18  Ao e taku neiei: “E bia reke akoan am toro i matam.” Ao e reitaanako kawaina neiei ao e a amwarake, ao e a aki manga mata n rawawata. 19  A utimwaaka ngkanne n te ingabong ao a bobaraaki i matan Iehova, ao imwina a okira aia auti i Rama.+ Ao e wene n taanga Erekana ma buuna are Anna, ao Iehova e mutiakina* neiei.+ 20  I nanon teuana te ririki* ao e a bikoukou Anna ao e a bungia te nati te mwaane ao e aranna+ bwa Tamuera,* ibukina bwa e kangai neiei, “I bubutii ibukin teuaei mairoun Iehova.” 21  Imwina riki ao e a waerake Erekana ma kaaini batana ni kabane n anga te karea nakon Iehova are katoa ririki,+ ao n anga ana karea ibukin ana taetae ni bau. 22  Ma e aki waerake Anna+ bwa e taku nakoni buuna: “N te tai are e a tia ni kakoriraki iai te teei ao I a kairia naba, ao e na kaoti i matan Iehova ma n tiku ikanne ni moa man te tai anne.”+ 23  Ao e taku Erekana are buuna nakoina: “Karaoa ane ko taku bwa te kabanea n raoiroi.* Tiiku n te auti ni karokoa ae ko kakoriria. E bia kakororaoa te baere ko taekinna Iehova.” Mangaia are e tiku neierei n te auti ao e kammammaa natina ni karokoa te tai are e a kakoriria iai. 24  Ngke e tia naba ngkekei ni kakoriria ao e a kairia nako Tiro, n ikotaki ma te kao mwaane ae tenua ana ririki, ao teuana te eba* ni burawa, ao teaina te kaatibu ni wain ae bubura,+ ao e nakon ana auti Iehova i Tiro,+ ao e kaira te teei are te mwaane arei. 25  A kamatea ngkanne te kao mwaane ao a kaira te teei arei nakon Eeri. 26  Ao e taku neierei: “Taiaoka au toka! Ngkai ko boni maiu, ao boni ngai te aine are I tei ngkoa ikai ma ngkoe n te tabo aei n tataro nakon Iehova.+ 27  Bon ibukin te teei aei are I tataro ibukina, ao e anganai Iehova au bubutii are I butiia iai.+ 28  I a manga anga ngaia ngkai bwa e na tangoaki iroun Iehova. Bon ana bwai Iehova ngaia, ni kabane bongini maiuna.” Ao e* bobaraaki ikekei nakon Iehova.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kaain Rama, ae tibun Tuba.”
E kaineti ma ana tabo ni maeka n aia aono tibun Eberaim, ma Erekana bon tibun Rewi. Nora 1Ro. 6:19, 22-28.
Ke, “bobaraaki.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “e kaina birotona.”
Ke, “e aera ngkai e a maraki nanom?”
Ae taekan te umwanrianna ae tabu.
Ebera, “uringa.”
Ke tao, “Ngke e a roko taina.”
Ae nanona, “Aran te Atua.”
Ebera, “ae raoiroi i matam.”
Tao 22 te rita. Nora Buk. B14.
N taraana ao e kaineti nakon Erekana.