Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Rongorongo 26:1-32

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A baireaki taan teina mataroan te oo (1-19)

  • Taan tarai baika kakawaki ao mataniwi (20-32)

26  Aikai aia koraki nako taan teiakina mataroan te oo:+ mai buakoia tibuni Kora boni Meteremia+ are natini Kore are temanna i buakoia natin Ataba.  Ao iai natini Meteremia aika Tekaria are te karimoa, Ieriaera te kauoman, Tebaria te kateniman, Iateniera te kaaman,  Eram te kaniman, Ieoanan te kaonoman, ao Erieoenai te kaitiman.  Ao iai natin Obetaetom aika Temaia are te karimoa, Ieotabata te kauoman, Ioa te kateniman, Taka te kaaman, Netanera te kaniman,  Ammiera te kaonoman, Itakara te kaitiman, ao Beuretai te kawaniman, bwa e kakabwaiaa teuaei te Atua.  Ao a bungiaki natin natina are Temaia aika taan tautaeka i aoia aia koraki mairoun tamaia, bwa boni mwaane ngaiia aika korakora ma ni konabwai.  Aikai natin Temaia: Oteni, Rebaera, Obeta, ao Eretabata, ao tarina ake Eriu ma Temakia boni mwaane naba aika konabwai.  Aikai ni kabane natin Obetaetom, boni mwaane aika konabwai ma n tau ibukin te beku, ngaiia ma natiia mwaane ao tariia. Bon 62 ana aomata Obetaetom.  Ao iai natini Meteremia+ ao tarina, aika mwaane aika 18 aika konabwai. 10  Ao Otia are temanna i buakoia tibuni Merari mwaane, iai natina aika mwaane. Te mataniwi i buakoia Timiri, bwa e ngae ngke bon tiaki ngaia te karimoa ma e bon rineia tamana bwa te mataniwi, 11  Irekia te kauoman, Tebariaa te kateniman, ao Tekaria te kaaman. Botaia ni kabane natin Otia aika mwaane ma tarina bon 13. 12  Mai buakoia te koraki aikai aika taan teiakina mataroan te oo, ao iai aia mwakuri mataniwi aika tii te arona ma are a karaoia tariia, ae te beku n ana auti Iehova. 13  Mangaia are a ukoukori kanikina* mairoun te Atua+ utu aika uarereke ao aika bubura, ni kaineti ma aia koraki mairoun tamaia, ibukini mataroan te oo aika kakaokoro. 14  Ao e reke iroun Teremia te kanikina are mairoun te Atua are bwaini mainiku. Ao a ukoukora te kanikina ibukin natina are Tekaria ae te tia anga te taeka n reirei ae wanawana, ao e reke irouna te kanikina are bwaini meang. 15  E reke iroun Obetaetom bwaini maiaki, ao a mwiokoaki natina mwaane+ n auti ni kaikobwai. 16  E reke iroun Tubim ma Otia+ bwaini maeao are uakaan ma te Mataroa ae Tiareketa, are i rarikin te kawai ae totouaki are waerake. A kaaitara taan tantani te korakina ma taan tantani ake te korakina. 17  Iai tibun Rewi aika onoman mai mainiku, ao kaka aman mai meang ni katoabong, ao kaka aman mai maiaki ni katoabong, ao kaka uoman n auti ni kaikobwai.+ 18  Ibukin te botikoo* are mai maeao, iai aman n te kawai ae totouaki+ ao uoman n te botikoo. 19  Akanne bon te koraki nako ake taan teiakina mataroan te oo mai buakoia natiia tibuni Kora ma tibuni Merari. 20  Ni kaineti ma tibun Rewi, ao e tararuai Aiia nneni baika kakawaki ake n ana auti te Atua ae koaua ma nneni baika kakawaki ake a a tia ni katabuaki.+ 21  Mai buakoia natin Ratana, ake tibuni Kerition ake a riki mairoun Ratana, ake mataniwi i aoia aia koraki mairoun tamaia, ao iai Ieieri+ 22  ma natin Ieieri ake Tetam ma tarina are Ioera. A tararuai naakai nneni baika kakawaki ake n ana auti Iehova.+ 23  Mai buakoia tibun Amram, tibun Itia, tibun Eberon, ao tibun Utiera,+ 24  e a riki Tebuera are tibuni Keritiom are natini Mote bwa te mataniwi n taian auti ni kaikobwai. 25  Ni kaineti ngkanne ma tarina nako, ake kanoan Erietera,+ bon Reabia,+ Ietiaia, Ioraam, Tikeri, ao Teromota. 26  Teromota aei are e mwiokoaki ma tarina ni nneni baika kakawaki aika katabuaki,+ ake e katabui te Uea are Tawita,+ naake mataniwi i aoia aia koraki mairoun tamaia,+ mataniwi i aoia kaka teuana tenga ao i aoia kaka tebubua, ao mataniwi n te taanga ni buaka. 27  A katabui tabeua bwaai ni kuri+ ake a reke man te buaka+ ibukini kateimatoaan ana auti Iehova. 28  Ao bwaai ni kabane naba ake e a tia ni katabui Tamuera are te tia matairiki,+ Tauro are natini Kiti, Abenera+ are natin Nera, ao Ioaba+ are natin Teruia.+ E kaakaki i aan ana tararua Teromita ma tarina nako bwaai nako ake a katabuaki irouia aomata. 29  Mai buakoia tibun Itia,+ e mwiokoaki Kenania ma natina mwaane bwa a na beku i tinanikun ana auti te Atua, bwa mataniwi ngaiia ao taani moti+ i aoia tibun Iteraera. 30  Mai buakoia tibun Eberon,+ a mwiokoaki Atiabaia ma tarina aika mwaane aika konabwai aika 1,700, bwa taan tararuaia tibun Iteraera ake n te aono are i maeaon te Ioretan, ibukini mwakuri ni kabane ibukin Iehova ao te beku ibukin te uea. 31  E riki Ieriia+ bwa te mataniwi i aoia ana koraki mairoun tamana ao aia utu nako tibun Eberon. N ana ka-40 n ririki n tautaeka Tawita+ ao a a ukoukoraki mwaane aika korakora ma ni konabwai, ao a kuneaki aekaki ni mwaane akanne i Iatera+ i Kireata. 32  Ao mwaitiia tarina bon 2,700 aika mwaane aika konabwai, aika mataniwi i aoia aia koraki mairoun tamaia. Mangaia are e mwiokoiia te Uea are Tawita i aoia tibun Reuben, tibuni Kata, ao te itera ni baronga are Manate, ibukin ana bwai nako te Atua ae koaua, ao ana bwai te uea.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

A kabongana te aro teuana are e kona iai te Atua ni kaotia bwa tera nanona ni kaineti ma te bwai anne.
Te tabo ae rabunaki ae iai taiani boua iai.