Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Rongorongo 22:1-19

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E katauraoi Tawita ibukin te tembora (1-5)

  • E anga kaetieti Tawita nakon Toromon (6-16)

  • A tuangaki tooka bwa a na buoka Toromon (17-19)

22  E taku ngkanne Tawita: “Aio ana auti Iehova ae te Atua ae koaua, ao aio te baonikarea ibukin te karea ni kabuekaki ibukia tibun Iteraera.”+  Ao e tua Tawita bwa a na kairaki aomata aika maeka n iruwa+ ake a mena n te aba ae Iteraera, ao e mwiokoiia bwa taani korokorei atibu, bwa a na korei atibu ao ni karaoi tein atibu ibukini katean ana auti te Atua ae koaua.+  E katauraoa naba Tawita te biti ae mwaitikurikuri ibukin neeran mataroan te oo, ao ibukini bwaai n tomatoma, ao te buraati naba ae rangi ni bati ae e a aki kona n tauaki rawawatana,+  ao kaai naba aika tiira+ aika aki kona ni warekaki, bwa a uotii kaai aika tiira aika mwaitikurikuri I-Titon+ ao I-Turo+ nakon Tawita.  Ao e taku Tawita: “E uarereke natiu ae Toromon ao e ronnano,*+ ao te auti ae e na kateaki ibukin Iehova e na rianako tamaroana, n te aro are e na ataaki n aaba nako+ kakannatona+ ao tamaroana.+ Mangaia ae N na katauraoi ibukin teuaei.” Mangaia are e katauraoi bwaai aika mwaitikurikuri Tawita imwaini matena.  Ao e wetea natina are Toromon ao e tuangnga bwa e na katea te auti ibukin Iehova ae Atuan Iteraera.  Ao Tawita e tuanga natina are Toromon ni kangai: “Bon iai nanou ngai ni kani katea te auti ibukin aran Iehova ae Atuau.+  Ma e roko ana taeka Iehova irou ae kangai, ‘Ko a tia ni katutua te raraa ae rangi ni bati, ao ko a tia ni buaka ni buaka aika korakora. Ko na aki katea te auti ibukin arau,+ bwa ko a tia ni katutua te raraa ae rangi ni bati i aon te aba i matau.  Noria! E na reke natim ae te mwaane+ ae raoi,* ao N na anganna te motirawa mairouia taani kairiribai nakoina ni kabane akana katobibia,+ bwa e na aranaki bwa Toromon,*+ ao N na angania tibun Iteraera te raoi ao te rau n ana bong.+ 10  Boni ngaia ae e na katea te auti ibukin arau.+ E na riki bwa natiu, ao N na riki bwa tamana.+ N na kateimatoa n aki toki kaintokanuean nakoana n uea i Iteraera.’+ 11  “Ao ngkai natiu, e bia memena Iehova iroum, ao e bia nakoraoi am waaki ao katea ana auti Iehova ae Atuam, n aron are e taekinna ibukim.+ 12  Ma e bia anganiko Iehova te wanawana ao te ataibwai+ ngkana e a anganiko mwaakam n tautaeka i Iteraera, bwa ko aonga ni kawakina ana tua Iehova ae Atuam.+ 13  Ao ane e na nakoraoi am waaki, ngkana ko kakairi raoi ni kaetieti+ ao mooti ake e tua Iehova nakoni Mote bwa a na anganaki tibun Iteraera.+ Ko na ninikoria ao kakorakorako. Tai maaku ke ni maakunrang.+ 14  I a tia n rinanon te korakai ae rangi ni bati ni katauraoa 100,000 te tarena* ni koora, 1,000,000 te tarena n tirewa, ao te buraati ae mwaitikurikuri ma te biti+ aika aki kona n tauaki rawawataia, ibukin ana auti Iehova. Ao I a tia ni katauraoi kaai ma atibu,+ ma ko na kabatiai riki. 15  A mena iroum taani mwakuri aika mwaane aika rangi ni bati, aika taani koro atibu, taani mwakuria te atibu,+ taani mwakuria te kai, ao taani mwakuri aika mwaatai n aeka ni mwakuri nako.+ 16  E a rangi ni bati te koora, te tirewa, te buraati ao te biti n te aro are e a aki kona ni baireaki rawawatana.+ Teirake ao waakina te mwakuri, ao e bia memena Iehova iroum.”+ 17  Ao e tua Tawita nakoia aia toka ni kabane tibun Iteraera bwa a na buoka natina are Toromon, ni kangai: 18  “Tiaki e memena Iehova ae Atuami iroumi, ao tiaki e a tia n anganingkami te motirawa mairouia aiami ni kabane ake i rarikimi? Bwa e anga kaain te aba nakoiu ao e a tia ni kataenikaiaki te aba aei i matan Iehova ao i mataia ana aomata. 19  Mangaia ae motikia ma nanomi ni kabane ao maiumi* ni kabane bwa kam na ukoukora Iehova ae Atuami,+ ao waakina katean ana tabo ae tabu Iehova ae te Atua ae koaua,+ bwa kam na uota ana ati ni berita Iehova ao ana bwai aika tabu te Atua ae koaua,+ nakon te auti ae kateaki ibukin aran Iehova.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tuai n tauraoi.”
Ebera, “motirawa.”
Man te taeka n Ebera ae nanona “Raoi.”
Teuana te tarena titeboo ma 34.2 te kirokuraem. Nora Buk. B14.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.