Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Rongorongo 21:1-30

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana wareaomata Tawita ae aki riai (1-6)

  • Te tuuaa mairoun Iehova (7-17)

  • E katea te baonikarea Tawita (18-30)

21  Ao e teirake Tatan* n ekiianako tibun Iteraera ao e kauekea nanon Tawita bwa e na warekiia tibun Iteraera.+  Mangaia are e taku Tawita nakon Ioaba+ ao aia mataniwi aomata: “Naako warekiia tibun Iteraera mai Beerateba ni karokoa Tan,+ ao kaongoai bwa I aonga n atai mwaitiia.”  Ma e taku Ioaba: “Ke e kamwaitiia ana aomata Iehova 100 te tai! Au toka ae te uea, tiaki a a kamani bane n tia n riki bwa ana toro au toka? E aera ngkai e kani karaoa aei au toka? E aera ngkai e na riki bwa te tia karekeia tibun Iteraera n te bure?”  Ma e tokanikai ana taeka te uea i aon Ioaba. Mangaia are e a otinako Ioaba ao ni mwananga ni kabutaa Iteraera, ao imwina e a nako Ierutarem.+  E a anga ngkai Ioaba nakon Tawita mwaitiia aomata ake a koreaki araia. Botani mwaitiia tibun Iteraera ni kabane bon 1,100,000 mwaane aika uakabaang, ao 470,000 mwaane aika tibun Iuta aika uakabaang.+  Ma a aki koreaki araia tibun Rewi ao tibuni Beniamin i buakoia,+ ibukina bwa Ioaba e rangi n ribaa ana taeka te uea.+  E rangi n aki kukurei te Atua ae koaua n te baei, mangaia are e a oreiia tibun Iteraera.  E taku ngkanne Tawita nakon te Atua ae koaua: “I bon rangi ni bure+ ni karaoan aei. Ao ngkai taiaoka ma kabwaraa ana bure am toro,+ bwa I a tia ni karaoa te aro ae rangi n nanobaba.”+  Ao e taetae Iehova nakoni Kata+ are ana tia nori miitara Tawita ni kangai: 10  “Naako ao kangai nakon Tawita, ‘E kangai ana taeka Iehova: “I anganiko tuuaa aika tenua. Ko na rinea teuana ae N na karokoa i aom.”’” 11  Mangaia are e rin Kata nakon Tawita ao e taku nakoina: “E kangai ana taeka Iehova, ‘Karaoa am rinerine, 12  bwa tao a na roko ririki n rongo aika tenua,+ ke a na kamaunako taani kakaaitarako mai mwaia i nanon tenua namwakaina ao a na ooiko aia kabaang taani kairiribai nakoim,+ ke e na oreiko ana kabaang Iehova i nanon tenibong ae taekan te aoraki ae kamamate n te aba,+ ma ana anera Iehova ae e na karokoa te kamaunanakoaki+ n aonon Iteraera ni kabutaa.’ Iangoa ngkai te bwai ae N na kaekaa iai Teuare kanakomaiai.” 13  Mangaia are e taku Tawita nakoni Kata: “E rangi ni karawawata irou. Taiaoka ma I bia bwaka nako nanoni bain Iehova bwa e rangi ni korakora ana nanoanga,+ ma tai kariaia bwa N na bwaka nako nanoni bain te aomata.”+ 14  Ao e kanakoa te aoraki ae kamamate Iehova+ nako aoia tibun Iteraera, n te aro are a a bwaka aomata aika 70,000 mai buakoia tibun Iteraera.+ 15  Ao e kanakoa te anera nako Ierutarem te Atua ae koaua bwa e na kamauna. Ma ngke e nang karaoa anne, ao e noria Iehova ao e a manga uringaaba* ibukin te rekenikai arei,+ ao e taku nakon te anera are karokoa te kamaunanakoaki: “E a tau!+ Ani kabwakaa ngkanne baim.” E tei ana anera Iehova n uakaan ma ana tabo ni kaaki kun ni uita Orenan+ are te I-Iebuti.+ 16  Ngke e euti matana Tawita, ao e nora ana anera Iehova bwa e tei i marenan te aonnaba ma karawa, ma te kabaang+ i nanoni baina ae aroraki nako Ierutarem. A aki tabwara Tawita ma unimwaane ake a rabunaki n te raerobwa,*+ ma a a katorobubua naba ni bobaraaki nako aontano.+ 17  E taku Tawita nakon te Atua ae koaua: “Tiaki boni ngai ae I taekinna bwa a na warekaki aomata? Boni ngai ae I bure ao boni ngai ae I karaoa ae kairua,+ ao tera ae a karaoia tiibu aikai? Taiaoka ngkoe ae Iehova ae Atuau ma ke e ekainako baim ma kaaini batan tamau, ma tai karokoa te rekenikai ae kamamate aei i aoia am aomata.”+ 18  Ao ana anera Iehova e tuanga Kata+ bwa e na tuanga Tawita, bwa e na waerake ni katea te baonikarea nakon Iehova n ana tabo ni kaaki kun ni uita Orenan are te I-Iebuti.+ 19  Mangaia are e waerake Tawita n ana taeka Kata, are e taekinna n aran Iehova. 20  N te tai anne ao e rairaki Orenan ao e nora te anera, ao a karabaia natina mwaane aika aman ake raona. E kaaki kunin te uita Orenan. 21  Ngke e waerake Tawita ni kawaria ao e taratara nako Orenan ao e nora Tawita, ao e a otinako naba ngkekei man te tabo ni kaaki kun ni uita, ao e katorobubua ni bobaraaki i aontano nakon Tawita. 22  E taku Tawita nakon Orenan: “Kaboonakoa* nakoiu te tabo ae mena iai te tabo ni kaaki kun ni uita, bwa I aonga ni katea iai te baonikarea nakon Iehova. Kaboonakoa nakoiu n te boo ae tabwanin raoi, bwa e aonga n toki te rekenikai ae kamamate nakoia aomata.”+ 23  Ma e taku Orenan nakon Tawita: “Anaia bwa am bwai, ao ke e karaoa au toka ae te uea te bwai ae e taku bwa e raoiroi irouna.* Noria, I katauraoiia kaao ibukin taiani karea ni kabuekaki, ao te kaa ni kaaki kun ni uita+ ae katikitikaki ibukin te aia, ao te uita bwa te karea ae te amwarake.* I anga ni kabane.” 24  Ma e taku te Uea are Tawita nakon Orenan: “Tiaki ngaia anne, I riai ni kabooa n te boo ae tabwanin raoi, ibukina bwa N na aki anaa am bwai ao n angan Iehova, ke n anga taiani karea ni kabuekaki aika I aki kabooi.”+ 25  Ao Tawita e angan Orenan 600 te tiekera* ni koora ae katineaki ibukin te tabo arei. 26  Ao e katea te baonikarea+ Tawita nakon Iehova ikekei, ao e kareani karea ni kabuekaki ma karea n raoi, ao e wetea Iehova, are e a kaekaa ngkai n te ai+ mai karawa i aoni baonikarean te karea ni kabuekaki. 27  Ao e tua Iehova nakon te anera+ bwa e na kaoka ana kabaang nakoni kauna. 28  N te tai anne, ngke e noria Tawita bwa e a kaekaaki iroun Iehova n ana tabo ni kaaki kun ni uita Orenan are te I-Iebuti, ao e a teimatoa n angakarea ikekei. 29  Ma n te tai anne ao a mena n te tabo ae rietata i Kibeon,+ ana umwanrianna ae tabu* Iehova are e karaoia Mote n te rereua, ao baonikarean te karea ni kabuekaki. 30  Ma e aki kona Tawita n nako matana bwa e na bubutii buokana iroun te Atua, bwa e maakunrang n ana kabaang ana anera Iehova.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke tao, “te tia kaaitara.”
Ke, “nanokawaki.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “Aanga.”
Ebera, “e raoiroi i matana.”
Ke, “te karea ae te koraa.” Nora Nanon Taeka.
Teuana te tiekera titeboo ma 11.4 te kuraem. Nora Buk. B14.
Nora Nanon Taeka.