Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Rongorongo 2:1-55

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Natin Iteraera aika 12 mwaane (1, 2)

  • Kanoan Iuta (3-55)

2  Aikai natin Iteraera:+ Reuben,+ Timeon,+ Rewi,+ Iuta,+ Itakara,+ Teburun,+  Tan,+ Ioteba,+ Beniamin,+ Nabetari,+ Kata,+ ao Atera.+  Natin Iuta bon Era, Onan, ao Tiera. A bungiaki natina aika teniman aikai iroun natin Tua ae te aine, ae tibuni Kanaan.+ Ma e aki kukurei Iehova iroun Era are ana karimoa Iuta, ngaia are E a kamatea.+  Ao Taama+ are buun natin Iuta, e bungia natin teuaei aika Bereti+ ao Teera. Bon niman botaia ni kabane natin Iuta aika mwaane.  Natini Bereti bon Etiron ao Amura.+  Natin Teera bon Timri, Etan, Eman, Karekora, ao Taara. Bon niman botaia ni kabane.  Natini* Karemi bon Akara,* are e karokoa te kabuanibwai* i aoia tibun Iteraera,+ are e aki kakaonimaki ni kaineti ma te baere kaokoroaki bwa e na kamaunaaki.+  Natin* Etan bon Ataria.  Natin Etiron ake a bungiaki bon Ierameera,+ Ram,+ ao Kerubai.* 10  Ram bon taman Aminataba+ ao Aminataba bon taman Nation+ are te mataniwi i aoia kanoan Iuta. 11  Nation bon taman Tarema.+ Tarema bon tamani Boati.+ 12  Boati bon taman Obeta. Obeta bon taman Iete.+ 13  Iete bon taman Eriaba are ana karimoa teuaei, te kauoman bon Abinataba,+ te kateniman bon Timeaa,+ 14  te kaaman bon Netanera, te kaniman bon Ratai, 15  te kaonoman bon Otem, ao te kaitiman bon Tawita.+ 16  Mwaaneia naakai bon Teruia ao Abikaira.+ Bon teniman natin Teruia aika mwaane bwa Abitiai,+ Ioaba,+ ao Ataera.+ 17  Ao Abikaira e bungia Amataa,+ ao taman Amataa bon Ietere are tibun Itimaera. 18  A bungiaki natini Kareba* are natin Etiron, irouni buuna ae Atuba ao iroun Ieriota, ao aikai natin neiei aika mwaane: Ieetera, Tiobaba, ao Areton. 19  Ngke e a mate Atubaa, ao e a mare Kareba ma Eberata,+ ao neiei e a bungia natin teuaei ae Uura.+ 20  Uura bon taman Uri. Uri bon taman Betarera.+ 21  Imwina ao e mare Etiron ma te aine ae natini Makira+ are tamani Kireata.+ E mare teuaei ma neiei ngke ai 60 ana ririki teuaei, ao e bungia natin teuaei ae Tekuba. 22  Tekuba bon taman Iaira+ ae iai ana kaawa ae 23 n te aba ae Kireata.+ 23  Imwina riki ao a anaa Awotaiaira+ kaaini Keturi+ ma Turia+ mairouia naakai, n ikotaki ma Kenata+ ma kaawa ake a mena i aana,* aika kaawa aika 60. Akanne ni kabane boni kanoani Makira are tamani Kireata. 24  Imwini maten Etiron+ i Karebaeberata, ao Abiia are buun Etiron e a bungia natin teuaei ae Atura+ ae taman* Tekoa.+ 25  Natin Ierameera are ana karimoa Etiron bon Ram ae te karimoa, Buna, Oren, Otem, ao Aiia. 26  Iai riki buun Ierameera temanna ae arana Atara. Neiei bon tinan Onam. 27  Natin Ram are ana karimoa Ierameera boni Maati, Iamin, ao Ekee. 28  Natin Onam bon Tiammai ao Iata. Natin Tiammai bon Nataba ao Abitura. 29  Arani buun Abitura bon Abiaira are bungia natin teuaei aika Aban ao Morita. 30  Natin Nataba bon Tereeta ao Abaim. Ma e mate Tereeta n akea natina. 31  Natin* Abaim bon Iti. Ao natin* Iti bon Tetian, ao natin* Tetian bon Arai. 32  Natin Iata are tarin Tiammai bon Ietere ao Ionatan. Ma e mate Ietere n akea natina. 33  Natin Ionatan boni Bereeta ao Tata. Naakai boni kanoan Ierameera. 34  Akea natin Tetian mwaane ma tii natina aine. Ao iai ana toro Tetian ae te I-Aikubita ae arana Iaara. 35  Ao Tetian e anga natina ae te aine bwa buun ana toro ae Iaara, ao e bungia natin teuaei ae Atai. 36  Atai bon taman Natan. Natan bon taman Tabata. 37  Tabata bon taman Eberara. Eberara bon taman Obeta. 38  Obeta bon taman Ieu. Ieu bon taman Ataria. 39  Ataria bon taman Ereti. Ereti bon taman Ereatia. 40  Ereatia bon taman Titimai. Titimai bon taman Tiarum. 41  Tiarum bon taman Iekamia. Iekamia bon taman Eritiama. 42  Natini Kareba*+ are tarin Ierameera boni Metia are ana karimoa, are taman Tibi. Iai naba natini Maretiaa are taman Eberon. 43  Natin Eberon boni Kora, Tabua, Rekem, ao Tiema. 44  Tiema bon taman Raam ae taman Iorekeam. Rekem bon taman Tiammai. 45  Natin Tiammai boni Maon. Maon bon tamani Betatuura.+ 46  Buuni Kareba ni kewe* ae Eba e bungia Aran, Mota, ao Kateeti. Aran bon tamani Kateeti. 47  Natin Iatai bon Reekem, Iotam, Ketian, Berete, Eba, ao Tiaaba. 48  Buuni Kareba ni kewe ae Maaka e bungia Tiebera ao Tireana. 49  Imwina riki ao e a bungia Tiaaba ae tamani Matemanna,+ Tewa are tamani Makebena ao Kibeia.+ Natini Kareba+ te aine bon Aketa.+ 50  Naakai boni kanoani Kareba. Natin Uura+ are ana karimoa Eberata+ bon Tiobara are tamani Kiriataearim,+ 51  Tarema are tamani Betereem,+ ao Aareba are tamani Betakata. 52  Bon iai natin Tiobara are tamani Kiriataearim bwa Aroe ao iteraia taiani Menuaite. 53  Taian utu ake mai Kiriataearim bon taian Ietera,+ taiani Butaaiti, taian Tumataite, ao taiani Mitiraite. A riki taian Torataite+ ma I-Etitaora+ mairouia naakai. 54  Kanoan Tarema bon aomata ake a maeka i Betereem,+ i Netoba, ao i Aterotabetaioaba. Iterani mwaitiia aomata ake a maeka i Manaata, ao aomata ake a maeka i Toraa, boni kanoan naba Tarema. 55  Aia utu nako taani koroboki ake a maeka i Iaabeti bon taian Tiratiaite, taian Timeataite, ao taian Tukataite. Naakai bon taiani Kenaite+ ake a riki mairoun Amaata are tamaia ana utu Rekaba.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “Mwaane aika natin.”
Ae nanona, “Te tia Karokoa te Kabuanibwai; Te tia Karokoa te Katinanikuaki.” N Iotua 7:1, e aranaki naba bwa Akan.
Ke, “te kangaanga; te katinanikuaki.”
Ebera, “Mwaane aika natin.”
E aranaki naba bwa Kareba ni kiibu aika 18, 19, 42.
E aranaki naba bwa Kerubai n te kibu 9.
Ke, “ake a katobibia.”
Aara tabeua n te mwakoro aei e kona ni kaineti nakon taabo tabeua ao tiaki aomata. N aekaki akanne ao “taman” tao e nanona “te tia katea.”
Ebera, “Mwaane aika natin.”
Ebera, “mwaane aika natin.”
Ebera, “mwaane aika natin.”
E aranaki naba bwa Kerubai n te kibu 9.
Nora Nanon Taeka, “Buu ni kewe.”