Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Rongorongo 17:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E na aki katea te tembora Tawita (1-6)

  • Te berita ma Tawita ibukin te tautaeka n uea (7-15)

  • Ana tataro ni katituaraoi Tawita (16-27)

17  N te tai naba are e a maeka iai Tawita n oin ana auti,* ao e taku nakon Natan+ are te burabeti: “Noria I mamaeka n te auti ae karaoaki mani kaai aika tiira,+ ma ana ati ni berita Iehova e mena i aan umwanrianna aika kunnikai.”+  E kaeka ni kangai Natan nakon Tawita: “Karaoi bwaai nako akana i nanom, bwa e memena te Atua ae koaua iroum.”  Ni bon te tairiki naba anne, ao e roko ana taeka te Atua iroun Natan ae kangai:  “Naako ao kangai nakon au toro are Tawita, ‘E kangai ana taeka Iehova: “Tiaki ngkoe ae ko na katea au auti ae N na maeka iai.+  Bwa I tuai mani maeka n te auti teuana man te bong are I kairiia iai ni kaotinakoia tibun Iteraera ni karokoa te bong aei, ma I a mwamwaing naba man te umwanrianna teuana nakon te umwanrianna teuana, ao man te umwanrianna ae tabu* teuana nakon teuana.*+  Ni katoai taai ake I mwananga iai ma tibun Iteraera ni kabane, ao ko a tia n ongo ae I kangai iai nakon temanna mai buakoia taani motikitaeka ake I rineiia bwa a na kawakinia au aomata aika tibun Iteraera: ‘E aera ko aki katea au auti mani kaai aika tiira?’”’  “Mangaia ae ko na kangai nakon au toro are Tawita, ‘E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka:* “I anaiko ngkoa man taian tawaana mani kawakinan te nanai, bwa ko na riki bwa te tia kairiri i aoia au aomata aika tibun Iteraera.+  Ao N na memena iroum n taabo ake ko nako iai,+ ao N na kamaunaia* taani kairiribai nakoim ni kabane mai mwaim,+ ao N na kakannatoa aram, n aron araia mwaane aika kakannato i aon te aba.+  N na rinea aia tabo au aomata aika tibun Iteraera ao ni kamaekaia iai, ao a na maeka iai ao n aki manga kakiriweaki, ao a na aki manga karawawataaki* irouia aomata aika buakaka n aron are a karaoia n taai aika nako,+ 10  man te bong are I rineiia iai taani motikitaeka i aoia au aomata aika tibun Iteraera.+ Ao N na kataenikaiia taani kairiribai nakoim ni kabane.+ Ao I tuangko ni kangai, ‘E na katea batam* Iehova.’ 11  “‘“Ngkana a a roko n tokina am bong, ao ko a nako rarikia am bakatibu, ao N na kateirakea kanoam* imwim, ae temanna i buakoia natim,+ ao N na kateimatoa te nakoa n uea are irouna.+ 12  Boni ngaia ae e na katea au auti,+ ao N na kateimatoa ana kaintokanuea n aki toki.+ 13  N na riki bwa tamana, ao ngaia e na riki bwa natiu.+ N na aki kanakoa mairouna au tangira ae koaua*+ n aron are I kanakoa mairoun teuare mai mwaim.+ 14  N na kateia n aki toki n au auti ao n te nakoa n uea+ are irou, ao e na teimatoa ana kaintokanuea n aki toki.”’”+ 15  Ao Natan e tuanga Tawita taeka aikai ni kabane ao te miitara aei ni kabane. 16  Ao e rinnako te Uea are Tawita ao e tekateka i matan Iehova ao e taku: “Iehova ae te Atua, ai bon antai ngai? Ao kaanga tera batau ngkai ko karaoa ae rangi ni bati ibukiu?+ 17  Kaanga ai aron ae e aki tau aei ngkoe ae te Atua, bwa ko taekina naba batan am toro ni karokoa taai aika kiriaria rokoia,+ ao ko taraai ngkoe ae Iehova ae te Atua bwa kaanga te aomata ae riai ni karietataaki riki.* 18  Tera ae e kona n taekinna riki nakoim am toro ae Tawita, ni kaineti ma te karineaki ae I anganaki, ngkai ko bon ataa raoi aron am toro?+ 19  Ngkoe ae Iehova, ko karaoi bwaai aika korakora aikai ni kabane n arom ni kaota kakannatom ibukin am toro ao ibukina bwa e boraoi ma nanom.*+ 20  Akea temanna ae ai arom ngkoe ae Iehova,+ ao akea riki te Atua bwa tii ngkoe,+ ao a kakoauaa raoi anne bwaai nako aika ti ongo n taningara. 21  Ao te natannaomata raa n te aonnaba ae ai aroia am aomata aika tibun Iteraera?+ Ko nako ngkoe ae te Atua ae koaua ni manga kabooia bwa am aomata.+ Ko karekea atongan aram n am mwakuri aika kamimi ma ni kakamaaku,+ ni kakioianako natannaomata mai mwaia am aomata+ ake ko a manga kabooia mai Aikubita. 22  Ko karaoiia am aomata aika tibun Iteraera bwa am aomata aika ko rineiia n aki toki,+ ao ko riki bwa Atuaia ngkoe ae Iehova.+ 23  Ao ngkai ngkoe ae Iehova, e bia kateimatoaaki n aki toki te berita are ko karaoia ni kaineti ma am toro ao batana, ao ko bia karaoa are ko a tia ni beritanna.+ 24  E bia teimatoa* aram ao ni karietataaki+ n aki toki bwa a aonga ni kangai aomata, ‘Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ae Atuan Iteraera, bon te Atua i abaia tibun Iteraera,’ ao e bia kateimatoaaki batan Tawita ae am toro i matam.+ 25  Bwa ko a tia ngkoe ae Atuau ni kaota am kantaninga nakon am toro bwa ko na katea batana.* Anne bukina ae e aki nanokokoraki iai am toro n tataroa te tataro aei nakoim. 26  Ao bon te Atua ae koaua ngkoe Iehova, ao ko beritani baika raraoi aikai nakon am toro. 27  Mangaia ae ko bia kukurei ni kakabwaiaa batan am toro, ao e bia teimatoa i matam n aki toki. Bwa ko a tia ngkoe ae Iehova ni kakabwaiaa, ao e boni kakabwaiaaki n aki toki.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “baareti.”
Nora Nanon Taeka.
Tao nanona, “mani nnen te umwanrianna teuana nakon are teuana ao man te tabo ni maeka teuana nakon are teuana.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ebera, “koreianako.”
Ebera, “kakuaaki.”
Ke, “am utu bwa ueea.”
Ebera, “am kariki.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “te aomata ae rietata nakoana.”
Ke, “kaineti ma am kantaninga.”
Ke, “kakaonimaki.”
Ke, “ana utu n uea.”