Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Rongorongo 15:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A uota te Ati nako Ierutarem tibun Rewi (1-29)

    • Mikara e ribaa Tawita (29)

15  Ao e teimatoa Tawita ni katei ana auti n Ana Kaawa Tawita, ao e katauraoa nnen ana Ati te Atua ae koaua, ao e katea te umwanrianna ibukina.+  N te tai anne ao e taku Tawita: “Akea temanna ae e na uouota ana Ati te Atua ae koaua ma tii tibun Rewi, bwa e a tia Iehova n rineiia bwa a na uouota ana Ati Iehova ao ni beku ibukina n taai nako.”+  Ao e ikotiia tibun Iteraera ni kabane Tawita i Ierutarem bwa a na uota ana Ati Iehova nakon te tabo are e a tia ni katauraoia bwa nnena.+  Ao Tawita e ikotiia kanoan Aaron+ ao tibun Rewi:+  mai buakoia tibuni Koata, Uriera ae te mataniwi ao 120 mai buakoia tarina.  Mai buakoia tibuni Merari, Ataaia+ ae te mataniwi ao 220 mai buakoia tarina.  Mai buakoia tibuni Keritiom, Ioera+ ae te mataniwi ao 130 mai buakoia tarina.  Mai buakoia kanoan Eritaban,+ Temaia ae te mataniwi ao 200 mai buakoia tarina.  Mai buakoia kanoan Eberon, Eriera ae te mataniwi ao 80 mai buakoia tarina. 10  Mai buakoia kanoan Utiera,+ Aminataba ae te mataniwi ao 112 mai buakoia tarina. 11  Irarikin anne ao Tawita e weteiia Tatoka+ ma Abiata+ ake ibonga,* ao tibun Rewi ake Uriera, Ataaia, Ioera, Temaia, Eriera, ao Aminataba, 12  ao e taku nakoia: “Boni mataniwi ngkami i aoia ami koraki mairouia tamami aika tibun Rewi. Katabuingkami* ngkami ma tarimi, ao uota ana Ati Iehova ae Atuan Iteraera nakon te tabo are I a tia ni katauraoia bwa nnena. 13  E roko ngkoa unin Iehova ae Atuara n ekiranako+ kioina ngke kam aki uotia n te moantai,+ ibukina bwa ti aki kakaaea raoi tuana ae riai.”+ 14  Ngaia are a a katabuia i bon irouia ibonga ao tibun Rewi bwa a na uota ana Ati Iehova ae Atuan Iteraera. 15  Ao a uota ana Ati te Atua ae koaua tibun Rewi i aon angaia ni kaai,+ n aron are e tua Mote ni kaineti ma ana taeka Iehova. 16  Ao Tawita e tuangia mataniwia tibun Rewi bwa a na rineiia tariia aika taan anene bwa a na anene n takarua ni kimwareirei, ma bwaai ni katangitang aikai: bwaai ni katangitang aika iai karaiia, taian abi,+ ao timbara.+ 17  Ao tibun Rewi a rinea Eman+ are natin Ioera, ao mai buakoia tarina, Ataba+ are natini Berekia, ao mai buakoia tibuni Merari ake tariia, Etan+ are natini Kutiaia. 18  Raoia naakai bon tariia ake kaain te kauakoraki+ ake Tekaria, Ben, Iaatiere, Temiramota, Ieiera, Unni, Eriaba, Benaia, Maateia, Matitia, Eribereu, ao Mikeneia, ao Obetaetom ma Ieeiera ake taan teiakina mataroan te oo. 19  Ao taan anene ake Eman,+ Ataba,+ ao Etan, a na katang timbara+ aika taiani buraati, 20  ao Tekaria, Aatiera, Temiramota, Ieiera, Unni, Eriaba, Maateia, ao Benaia, a katangi bwaai ni katangitang aika iai karaiia aika katangaki i aon Aramota,*+ 21  ao Matitia,+ Eribereu, Mikeneia, Obetaetom, Ieeiera, ao Atatia, a katang taian abi aika katangaki i aon Tieminite,*+ bwa a na riki bwa taani kairi. 22  E tararuaa kamwaingan te Ati Kenania+ are mataniwia tibun Rewi, bwa te aomata ngaia ae mwaatai. 23  Ao Berekia ma Erekana bon taan teiakina mataroan te oo ibukin te Ati. 24  Ao Tebanaia, Iotiabata, Netanera, Amatai, Tekaria, Benaia, ao Erietera, ake ibonga, a katangimwaakai taiani buu imwain ana Ati te Atua ae koaua,+ ao Obetaetom ma Ieia a riki naba bwa taan teiakina mataroan te oo ibukin te Ati. 25  Ao Tawita ma aia unimwaane tibun Iteraera ao mataniwi i aoia kaka teuana tenga, a ira naba te mwananga bwa a na uota ana ati ni berita Iehova man ana auti Obetaetom+ ma te kimwareirei.+ 26  Ngke e buokiia tibun Rewi te Atua ae koaua, ake a uota ana ati ni berita Iehova, ao a a kareania naba kaao mwaane aika ataei aika itiman, ao tiibu mwaane aika itiman.+ 27  E bwainna Tawita n te kunnikai* ae karaoaki mani kunnikai aika raraoi, ao ai aroia naba tibun Rewi ni kabane ake a uota te Ati, taan anene, ao Kenania are te mataniwi i aoia taan anene ake a uota te Ati. E bwainna naba Tawita n te ebota ae te rinen.+ 28  Ao tibun Iteraera ni kabane a uota ana ati ni berita Iehova ma te takarua ni kimwareirei+ ma tangin taiani buu+ aika kakaokoro n aekaia nako, ma timbara, aika katangaki ni katangimwakaaki i aoni bwaai ni katangitang aika iai karaiia ao taian abi.+ 29  Ma ngke e roko ana ati ni berita Iehova n Ana Kaawa Tawita,+ ao e taraa naano Mikara+ are natin Tauro man te kamaama, ao e nora te Uea are Tawita bwa e kibakiba ma ni bukamaru, ao e a ribaia i nanona.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “Kaokoroingkami ibukin te Atua.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te kooti ae akea baina.”