Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 I-Korinto 9:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana katoto Bauro ngkai te abotoro (1-27)

    • “Ko na aki kabaea win te kao mwaane” (9)

    • ‘I kaawa ngkana I aki uarongorongo!’ (16)

    • Riiki bwa bwaai nako nakoia aomata (19-23)

    • Taubaang n te kabobirimwaaka ibukin te maiu (24-27)

9  Tiaki I inaomata ni karaoa ae I tangiria? Tiaki bon te abotoro ngai? Tiaki I a tia n nora Iesu ae ara Uea?+ Tiaki bon uaan au mwakuri ngkami i nanon te Uea?  Ngkana tiaki te abotoro ngai ibukia ake tabemwaang, ma bon te abotoro raoi ngai ibukimi! Bwa bon te bwai ni kanikina ngkami ae kakoauaa nakoau n abotoro i nanon te Uea.  Aio kaekaani bukinau nakoia ake a motika taekau:  Tiaki iai inaomatara* n amwarake ao ni moi?  Tiaki iai inaomatara ni mare ma te aine+ ae te Kristian ao ni kairia ni mwanangara, n aroia abotoro ake tabemwaang, ma tarin+ nako ara Uea, ao Keba?*+  Ke tii ngai ma Barenaba+ ae akea inaomatara ni katoka ara mwakuri ibukini karekeani booni maiura?  Te tautia raa ae e tabeakina ana kabanemwane i bon irouna? Antai ae ununiki n te nne ni kureebe ao e aki kang uaana?+ Ke antai ae kawakina te nanai ni man ao e aki moi teutana naba n rannimamman te nanai?  I taekini baikai n te iango n aomata? Tiaki a taekinaki naba baikai n te Tua?  Bwa e koreaki ae kangai n te Tua Rinanoni Mote: “Ko na aki kabaea win te kao mwaane ngkana e toutoua te uita ni kaaki kunna.”+ E tabeakinia kaao mwaane te Atua? 10  Ke e bon taekina aei ibukira ni kabane? E boni koreaki ibukira, ibukina bwa te aomata are kamaraua te tano, e kantaningaia bwa e na karekea teutana te uita, ao te aomata are kaaki kunin te uita e karaoia naba ma kantaningaan ae e na reke tibwangana iai. 11  Ngkana ti a tia n uniki i buakomi, baike a reke mairoun te Atua, e na rangi n riao ngkana ti taia bwain te rabwata mairoumi?+ 12  Ngkana iai inaomataia aomata tabemwaang ni karaoa anne nakoimi, ao tiaki ti inaomata riki ngaira? Ma e ngae n anne, ti aki kabongana inaomatara* aei,+ ma ti taotaon nanora nakoni bwaai ni kabane bwa ti aonga n aki kauekea totokoan te rongorongo ae raoiroi ae taekan te Kristo.+ 13  Kam aki ataia ae aomata ake a karaoi mwakuri aika tabu, a kang amwarake ake n te tembora, ao ake a mwamwakuri n te baonikarea, a karekei naba tibwangaia man te baonikarea?+ 14  Ao ai arona naba, bwa e tua te Uea bwa ake a tataekina te rongorongo ae raoiroi, a na maiu naba man te rongorongo ae raoiroi.+ 15  Ma I tuai mani kabongana te bwai teuana mai buakoni baikai.+ Ni koauana, I aki korei baikai bwa a aonga ni karekeaki baikai nakoiu, bwa e raoiroi riki mateu nakon—akea temanna ae e na anaa te baere I kamoamoa iai!+ 16  Ao ngkana I tataekina te rongorongo ae raoiroi, ao akea bukina ae N na kamoamoa iai, bwa I kabaeaki bwa N na karaoia. Ni koauana, I kaawa ngkana I aki tataekina te rongorongo ae raoiroi!+ 17  Bwa ngkana I anga nanou bwa N na karaoia, ao iai kaniwangau. Ma ngkana I ekaanako nanou ni karaoia, ao bon tii te arona naba, bwa iai te mwioko are I anganaki.+ 18  Tera ngkanne kaniwangau? Bwa ngkana I tataekina te rongorongo ae raoiroi ao I anganako te rongorongo ae raoiroi n akea boona, bwa I aonga n aki kabongana buaka inaomatau* ni kaineti ma te rongorongo ae raoiroi. 19  Bwa e ngae ngke I aki bae iroun te aomata temanna, ma I a tia ni karaoai bwa te toro nakoia aomata ni kabane, bwa I aonga n anai nanoia aomata aika bati. 20  I riki bwa te I-Iutaia nakoia I-Iutaia bwa I aonga n anai nanoia I-Iutaia.+ I riki bwa ai aron ae I mena i aan te tua nakoia ake a mena i aan te tua, e ngae ngke I aki mena i aan te tua, bwa I aonga n anai nanoia ake a mena i aan te tua.+ 21  I riki bwa ai aron ae akea te tua irou nakoia ake akea te tua irouia, e ngae ngke I ira ana tua te Atua ao I mena i aan ana tua Kristo,+ bwa I aonga n anai nanoia ake akea te tua irouia. 22  I riki bwa te aomata ae mamaara nakoia ake a mamaara,+ bwa I aonga n anai nanoia ake a mamaara. I riki bwa bwaai ni kabane nakoia aomata n aekaia nako, bwa I aonga ni kabonganai aanga nako ni kamaiuia tabeman iai. 23  Ma I karaoi bwaai ni kabane ibukin te rongorongo ae raoiroi, bwa I aonga n tibwatibwaia nakoia aomata.+ 24  Kam aki ataia ae a bane ni biri taan ira te kabobirimwaaka, ma tii temanna ae karekea kaniwangana? Kam na biri n te aro ae kam na karekea iai te kaniwanga.+ 25  A bane aomata ake a ira te kaboo* ni bwaina te taubaang ni bwaai ni kabane. Ni koauana, a karaoa anne ibukini karekean te baunuea ae kona ni mauna,+ ma ngaira, ibukin te baunuea ae aki kona ni mauna.+ 26  Mangaia ae arou ni biribiri, tiaki n aron ae e aki ataaki mwina,+ ao I itau tiaki n aron ae I orea te ea, 27  ma I kammaraka* rabwatau+ ao I kaaunganna bwa I kaawa n aki tau i matan te Atua, ngkai I a tia n uarongorongo nakoia aomata.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kuriiti, “mwaakara.”
E aranaki naba bwa Betero.
Kuriiti, “mwaakara.”
Ke, “mwaakau.”
Ke, “taan takakaro.”
Ke, “katuuaaea; kaira ma te matoa.”