Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 I-Korinto 7:1-40

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Reireiaia ake akea buuia ao ake iai (1-16)

  • Tiiku n arom are ko weteaki iai (17-24)

  • Naake akea buuia ao ake a mate buuia (25-40)

    • Kakabwaia ngkana akea buum (32-35)

    • Maare “tii i nanon te Uea” (39)

7  Ni kaineti ngkanne ma baike kam korei ao e raoiroi riki iroun te mwaane bwa e na aki ringa* te aine.  Ma ibukin taabangakin te wene ni bure,* ke a karekei oini buuia mwaane n tatabemania nako+ ao ke a karekei oini buuia aine n tatabemania nako.+  Ke e angani buuna te bae riai* n anganaki te buu te mwaane, ao ke e karaoa naba aron anne te buu te aine nakoni buuna.+  E aki taua taekan oin rabwatana te buu te aine ma e tautaekanna buuna, ao ai aron naba te buu te mwaane bwa e aki taua taekan oin rabwatana ma e tautaekanna buuna.  Tai rarawa i marenami n anga te baere kam riai n anga, ma tii ngkana a uaia ni boraoi nanomi i nanon te tai ae kam baireia, bwa kam aonga ni karekea ami tai n tataro ao imwina kam na manga boo, bwa e aonga n aki teimatoa ni kariringkami Tatan ao kam kaawa n aki kona n taon nanomi.  Ma I taekina aei bwa te kariaia nakoimi bwa kam kona ni karaoa aei, ma I aki taekinna bwa te tua.  Bwa a bia bane aomata ni katotonga arou. Ma e ngae n anne, a bane n toa aomata ma aia bwaintituaraoi+ mairoun te Atua, bwa temanna n te aro teuana ao are temanna n te aro teuana.  Ao I taku nakoia ake akea buuia ma aine ake a a tia ni mate buuia bwa e raoiroi riki ngkana a tiku n aroia n ai arou.+  Ma ngkana akea irouia te taotaonakinnano, ao ke a mareaki, bwa e raoiroi riki ae a na mare nakon ae a na iraanako korakoran nanoia ni kaibwabwaru.+ 10  I anga kaetieti nakoia ake a a tia ni mareaki, ma tiaki ngai bwa bon te Uea, bwa e aki riai ni kitana buuna te aine.+ 11  Ma ngkana e kitana buuna, ao ke e tiku neiei n aki manga riki bwa buun temanna, ke e na manga iooki ma buuna. Ao e aki riai naba ni kitana buuna te mwaane.+ 12  Ma boni ngai ae I kangai nakoia ake tabemwaang, ao tiaki te Uea:+ Ngkana iai te tari te mwaane ae e aki onimaki buuna, ao e kariaia neiei bwa e na tiku ma ngaia, ao ke e tai kitana neiei. 13  Ao ngkana iai te aine ae e aki onimaki buuna, ao e kariaia teuaei bwa e na tiku ma ngaia, ao ke e tai kitana teuaei. 14  Bwa e kaitiakaki te mwaane ae aki onimaki ibukin reitakina ma buuna, ao e kaitiakaki te aine ae aki onimaki ibukin reitakina ma buuna ae onimaki, bwa a kaawa n aki itiaki natimi, ma a a itiaki ngkai. 15  Ma ngkana e baireia are e aki onimaki bwa e na nako,* ao ke e bon nako. E aki kabaeaki te tari te mwaane ke te tari te aine n aaro aikai, ma e weteingkami te Atua nakon te rau.+ 16  Bwa ko na kangaa n ataia ngkoe te aine bwa tao ko na kamaiua buum?+ Ke ko na kanga n ataia ngkoe te mwaane bwa tao ko na kamaiua buum? 17  Ma ke e tiku n arona temanna ma temanna n aron tibwangana are e anganna Iehova,* ao n aron are e weteaki nako iai iroun te Atua.+ I tua anne nakoia kaain ekaretia nako. 18  Iai te mwaane ae weteaki ae e a kaman tia ni korotobibiaki?+ Ke e tai manga riki bwa te aomata ae aki korotobibiaki. Iai te mwaane ae weteaki ae e aki korotobibiaki? Ke e tai riki bwa te aomata ae korotobibiaki.+ 19  Akea manenan te korotobibi, ao akea manenan+ te aki korotobibi, ma e manena tauan ana tua+ te Atua. 20  Ke e tiku temanna ma temanna n arona are e weteaki iai.+ 21  Ko weteaki ngke te toro ngkoe? Tai katabeaiangako iai,+ ma ngkana e kona n reke inaomatam, ao karekea. 22  Bwa ane e weteaki i nanon te Uea ngke te toro, ao e kainaomataaki+ ao e riki bwa ana aomata te Uea, ao ai arona naba, bwa ane e weteaki ngke e inaomata, ao bon te toro irouni Kristo. 23  Kam kabooaki n te bwai ae rangi ni kakawaki.+ Katoka aromi ae kam toro irouia aomata. 24  Taari, ke e tiku temanna ma temanna n arona are e weteaki iai i matan te Atua. 25  Ni kaineti ngkanne ma te koraki aika tuai n iein,* akea irou te tua mairoun te Uea, ma I kaota au iango+ n aron te aomata ae I a tia n nanoangaaki iroun te Uea, ao e kona n onimakinaki au taeka. 26  Mangaia ae I taku bwa e raoiroi riki n tiku n arona te aomata kioina ngkai ti a mena n taai aika karawawata. 27  Ko bae iroun neiere buum? Katoka ukoukoran te raure.+ Ko a inaomata mairoun neiere buum? Katoka kakaaeani buum temanna. 28  Ma ngkana ko karekea buum ao akea am bure iai. Ao ngkana e karekea buuna te aomata ae tuai n iein, ao akea naba ana bure. Ma e na bon reke rawawatan te rabwata irouia ake a karekeia buuia, ma I kani kamanoingkami mai iai. 29  Ao I tuangingkami taari bwa e a kimototo te tai ngkai.+ Ni moa mangkai ao ke a riki ake iai buuia bwa kaanga akea buuia, 30  ao ake a tang bwa kaanga a aki tang, ao ake a kimwareirei bwa kaanga a aki kimwareirei, ao ake a boobwai bwa kaanga a aki bwaibwai, 31  ao ake a kabonganai bwain aon te aba bwa kaanga a aki kabatiai kabonganaaia, bwa a bibitaki baika riiriki n te aonnaba. 32  Ni koauana, I tangiringkami bwa kam na aki tabeaianga. E tabeaianga te mwaane ae akea buuna ni baika irekereke ma te beku iroun te Uea, bwa e na kangaa ni kakukureia te Uea. 33  Ma e tabeaianga te mwaane ae iai buuna ni bwain aon te aba,+ bwa e na kangaa ni kakukureia buuna, 34  ao e a tikimaurekaki. Ma te aine ae akea buuna, ke ae e tuai ni boo ma te mwaane, e tabeaianga n ana bwai te Uea,+ bwa e aonga n itiaki n rabwatana ao nanona.* Ma te aine ae iai buuna, e tabeaianga ni bwain aon te aba, bwa e na kangaa ni kakukureia buuna. 35  Ma I taekina aei nakoimi ibukini kabwaiami ao tiaki n ae kaanga N na taui aromi,* ma I kani kairingkami nakoni karaoan ae tamaroa, ao ae e na kateimatoaingkami naba ni beku iroun te Uea n aki katabetabeaki. 36  Ma ngkana iai ae e taku bwa e nang karaoa ae aki riai ngkai e tiku n arona n akea buuna,* ao ngkana e a tia ni bwakanako ana bongi n roro n rikirake ao e raoiroi riki irouna bwa e na karekea buuna, ao ke e karaoa ae e tangiria ao e aki bure iai. Ke a mareaki.+ 37  Ma ngkana iai ae e rauaki nanona ao e aki kainnanoa aei, bwa e taua aron ana kantaninga ao ni motikia mai nanona bwa e na tiku n arona ae akea buuna,* ao e karaoa ae raoiroi.+ 38  Mangaia ae e kabwaia ane e karekea buuna ni mare, ma e kabwaia riki ane e aki karekea buuna.+ 39  E bae te aine irouni buuna n ana bong ni maiu teuaei ni kabane.+ Ma ngkana e a matunako n te mate buuna, ao e a inaomata ni manga mare ma ane e tangiria, ma tii i nanon te Uea.+ 40  Ma n au iango, e kukurei riki ngkana e tiku n arona, ao I taku bwa bon iai naba irou taamnein te Atua.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekan ae e na wene n taanga ma ngaia.
Ana bururare te taeka ni Kuriiti ae por·neiʹa. Nora Nanon Taeka.
E kaineti aei ma te wene n taanga n te mare.
Ke, “raure.”
Nora Buk. A5.
Ke, “mwaane aika tuai ni boo ma aine, ao aine aika tuai ni boo ma mwaane.”
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Kuriiti, “N na kaaki te bwai ni kamwane i aomi.”
Ke, “ni kaineti ma arona n tuai n iein.”
Ke, “kawakina arona n tuai n iein.”