Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 I-Korinto 4:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A riai ni kakaonimaki tooro (1-5)

  • Nanorinanoia minita aika Kristian (6-13)

    • “Tai karakai baike a koreaki”  (6)

    • waai ni kamataku Kristian (9)

  • E tabeakinia natina n te onimaki Bauro (14-21)

4  E riai n iangoira te aomata bwa ana tabonibai Kristo, ao tooro aika mwiokoaki n ana bwai te Atua ae raba ae tabu.+  Ni kaineti ma aei, te bae kantaningaaki mairouia tooro aika mwiokoaki, bon aroia bwa a na kuneaki ni kakaonimaki.  Ma ngai irou, bon akea bongani motikan taekau iroumi ke n aia kaboowi aomata. I bon aki naba ngai motika taekau.  Bwa ngkana iai te bwai ae I riai ni bukinaki iai bwa I bure, ao I aki ataia. Ma e aki kaotaki n aei bwa I raoiroi, bwa bon Iehova* ae motika taekau.+  Mangaia ae tai motika taekan+ temanna imwain taina ae riai, ni karokoa rokon te Uea. E na kaotai bwain te rotongitong ake a raba, ao ni kaotaraei motinnano ake i nanoia aomata, ao ngkanne, e na reke iai kamoamoaan temanna ma temanna mairoun te Atua.+  Taari, ngke I taekini baikai nakoimi, ao I kabonganaai ma Aboro+ bwa banna ni katoto ibukini kabwaiami, bwa kam aonga n reireinaki te boto n reirei aei: “Tai karakai baike a koreaki,” bwa kam aonga n aki kainikatonga+ n iangoa temanna bwa e raoiroi riki nakon are temanna.  Bwa antai ae karaoiko bwa ko na kaokoro ma are temanna? Ao tera ae iai iroum ae ko aki anganaki?+ Ngkana ngaia bwa ko anganaki, ao e aera ngkai ko kamoamoako bwa aongkoa ko aki anganaki?  Ngaia a a reke naba iroumi bwaai ni kabane ake kam kainnanoi? Ngaia kam a riki naba ni kaubwai? Ngaia kam a rimoara naba ni moana tautaekami bwa ueea?+ Tera ngke kam a boni moana tautaekami bwa ueea, bwa ti aonga naba ngaira n tautaeka ma ngkami bwa ueea.+  Bwa n au iango, e a tia te Atua ni karaoira ngaira aika abotoro bwa ti na kaotaki ni kabaneana bwa aomata aika motikaki bukia bwa a na mate,+ ibukina bwa ti riki bwa kaanga bwaai ni kamataku nakoia kaain te aonnaba,+ ma anera, ao nakoia aomata. 10  Boni baaba+ ngaira ibukini Kristo, ma kam wanawana i nanoni Kristo. Ti mamaara ma kam korakora. Kam karineaki ma ti bwainnataeaki. 11  Ti teimatoa ni baki+ ni karokoa te tai aei, ao ni bwatakataka+ naba, ma n aki kunnikaiaki* ao n oreaki,*+ ao n akea mwengara, 12  ao ni korakai ni mwakuri ni baira.+ Ngkana a kabuakakaira aomata ao ti kakabwaiaia,+ ao ngkana ti bwainikirinaki ao ti nanomwaaka n taotaon nanora,+ 13  ngkana ti uaraoaki ao ti kaeka ma te nimamannei.*+ Ti iangoaki ni karokoa ngkai bwa maange irouia kaain te aonnaba, ae te baareka ae riai ni kakeaaki mani bwaai nako. 14  I aki korei baikai bwa N na kamaamaeingkami, ma I reireiningkami bwa kaanga natiu aika tangiraki. 15  Bwa e ngae ngkana 10,000 mwaitiia taan tararuaingkami* i nanoni Kristo, ma a bon aki mwaiti tamami. Bwa I a riki ngai bwa tamami i nanoni Kristo Iesu rinanon te rongorongo ae raoiroi.+ 16  Mangaia ae I kaumakingkami bwa kam na riki bwa taani kakairi irou.+ 17  Anne bukina ae I kanakoa iai Timoteo nakoimi, ibukina bwa bon natiu ae tangiraki irou ae kakaonimaki n ana mwakuri te Uea. E na kauringingkami au anga* nako n reitaki ma Kristo Iesu,+ n arou n angareirei n taabo nako n ekaretia ni kabane. 18  A kainikatonga tabeman i buakomi bwa aongkoa N nang aki kawaringkami. 19  Ma N na boni waekoa ni kawaringkami ngkana nanon Iehova,* ao N na aki tabe ma aia taetaenikawai akana kainikatonga, ma N na noria bwa iai mwaakan te Atua irouia ke akea. 20  Bwa e aki boboto ana Tautaeka n Uea te Atua i aon te taetaenikawai, ma e boto i aon te mwaaka. 21  Tera ae kam tangiria riki? N na nakoimi ma te kai,+ ke ma te tangira ao te nano ae nimamannei?

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Buk. A5.
Kuriiti, “ao akea karabaara.”
Ke, “aki akonaki.”
Kuriiti, “ti bubutii.”
Ke, “taan tararuaiia ataei ke taani kawakinia.”
Kuriiti, “au kawai.”
Nora Buk. A5.