Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 I-Korinto 14:1-40

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Bwaai n tituaraoi aika te taetae ni burabeti ao taetae aika kakaokoro (1-25)

  • A baireaki raoi botaki ni Kristian (26-40)

    • Aroia aine n te ekaretia (34, 35)

14  Ukoukora te tangira ma teimatoa naba n ukoukora karekeani* bwaai n tituaraoi rinanon te taamnei, ma ai moarara riki bwa kam aonga n taetae ni burabeti.+  Bwa ane e taetae n te taetae ae kaokoro ao e aki taetae nakoia aomata ma e taetae nakon te Atua, bwa akea ae e ota iai,+ ngkai e taekini baika raba aika tabu+ rinanon te taamnei.  Ma ane e taetae ni burabeti ao e kateimatoaia aomata ma ni kaungaia ao ni kabebeteia n ana taetaenikawai.  Ane e taetae n te taetae ae kaokoro, ao e kateimatoa i bon irouna, ma ane e taetae ni burabeti ao e kateimatoa te ekaretia.  Ao I tangiringkami ni kabane bwa kam na taetae n taetae aika kakaokoro,+ ma I tangiria riki bwa kam na taetae ni burabeti.+ Ni koauana, ane e taetae ni burabeti ao e kakannato riki nakon ane e taetae n taetae aika kakaokoro, ibukina bwa ngkana e aki kabwaraa* ana taeka ane e taetae n taetae aika kakaokoro, ao e aki kateimatoaaki iai te ekaretia.  Ma n te tai aei taari, ngkana I roko iroumi ao I taetae n taetae aika kakaokoro, ao tera manenana nakoimi ngkana I aki taekina nakoimi te kaotioti,+ ke te atatai,+ ke te taetae ni burabeti, ke te reirei?  Ai aron naba baika aki maiu aika a kona n tang, ae tao te kaibwabwaa ke te abi. Ngkana e aki bibitaki eena, e na kangaa ngkanne n ataaki bwa te kuna raa are katangaki n te kaibwabwaa ke te abi?  Bwa ngkana e aki mataata tangin te buu, ao antai ae e nang katauraoi nakon te buaka?  N aron naba anne, ngkana kam aki kabongana te taetaenikawai ae kai ataaki nanona ni wimi, ao e na kangaa n ataaki nanon ae taekinaki? Ni koauana kam na taetae iai nakon te ea. 10  Tao bon iai aeka n taetae aika bati n te aonnaba, ma akea te taetae teuana ae akea nanona. 11  Bwa ngkana I aki ota n nanon te taetae, ao kaanga te ianena ngai iroun ane e taetae, ao kaanga te ianena irou ane e taetae. 12  Bon aromi naba anne. Kioina ngkai a ingainga nanomi ni bwaai n tituaraoi ake a reke rinanon te taamnei, ao ukoukora kabatiaani bwaai n tituaraoi aikai iroumi bwa kam aonga ni kateimatoa riki iai te ekaretia.+ 13  Mangaia ae ke e tataro ane e taetae n te taetae ae kaokoro bwa e kona ni kabwaraa* naba nanon ana taeka.+ 14  Bwa ngkana I tataro n te taetae ae kaokoro, ao e tataro iai ana bwaintituaraoi te taamnei are I anganaki, ma akea au iango iai. 15  Tera ngkanne ae e na karaoaki? N na tataro n ana bwaintituaraoi te taamnei, ma N na tataro naba ma au iango. N na anene n nebonebo n ana bwaintituaraoi te taamnei, ma N na anene naba ma au iango. 16  Ngkana ko nebonebo n ana bwaintituaraoi te taamnei, ao e na kangaa ngkanne te aomata ae aki atatai n taekina “Amen” nakon am katituaraoi, ngkai e aki ataa nanon te bwai ae ko taekinna? 17  E koaua bwa ko boni katituaraoi n te aro ae raoiroi, ma e aki kateimatoaaki iai te aomata are temanna. 18  I katituaraoa te Atua ngkai I taetae n taetae aika mwaiti riki nakoimi ni kabane. 19  Ma e raoiroi riki irou bwa N na taekin taeka aika nimaua aika mataata, bwa I aonga n reireinia naba tabemwaang n te ekaretia, nakon ae N na taekin taeka aika tebwina tenga n te taetae ae kaokoro.+ 20  Taari, kam na tai riki bwa ataei ni kaineti ma ami ataibwai,+ ma kam na riki bwa ataei nakon te buakaka+ ao kam na ikawai raoi ni kaineti ma ami ataibwai.+ 21  E koreaki ae kangai n te Tua: “E taku Iehova,* ‘N na taetae nakoia aomata aikai n te taetae ae ianena ao n aia taetae* iruwa, ma e ngae n anne a na bon aki ongo irou.’”+ 22  Mangaia ae te taetae n taetae aika kakaokoro bon te mwakuri ae kamimi, ae tiaki ibukia ake a onimaki, ma ibukia ake a aki onimaki,+ ma te taetae ni burabeti ngkanne, bon tiaki ibukia ake a aki onimaki ma ibukia ake a onimaki. 23  Mangaia ae ngkana a ikotaki kaain te ekaretia ae bwanin n te tabo teuana, ao a bane n taetae n taetae aika kakaokoro, ma ngkana a rin aomata aika aki atatai ke aika aki onimaki, tiaki a na taku bwa kam rangirang? 24  Ma ngkana kam taetae ni burabeti ngkami ni kabane, ao e rin ane e aki onimaki ke ane e aki atatai, ao e na riki ami taeka ngkami ni kabane bwa boaakina, ao e na kairaki iai bwa e na nenera raoi arona. 25  Ao e nang oti raoi iai nanona ae raba, n te aro are e nang katorobubua ni bobaraaki ma n taromauria te Atua ni kangai: “E boni mena te Atua i buakomi.”+ 26  Tera ngkanne ae e na karaoaki taari? Ngkana kam ikotaki, ao temanna e taekina te areru, ao are temanna e angareirei, ao are temanna e taekina te kaotioti, ao are temanna e taetae n te taetae ae kaokoro, ao are temanna e kabwaraa nanon are e taekinaki.+ Ke a karaoaki bwaai ni kabane ibukini kateimatoaan te aba. 27  Ao ngkana iai ae e taetae n te taetae ae kaokoro ao ke e na aki raka i aon uoman ke teniman ae taetae, ao e na taetae temanna imwin temanna. Ao e riai temanna ni kabwarai nanon*+ aia taeka. 28  Ma ngkana akea te tia kabwara taeka,* ao e riai ni kainabwabu n te ekaretia ma n taetae i bon irouna nakon te Atua. 29  Ke a taetae uoman ke teniman burabeti,+ ao ke a kakaaea nanona ake temwangina. 30  Ma ngkana e roko te kaotioti iroun temanna are tekateka ikanne, ao ke e kainabwabu are e tabe n taetae. 31  Bwa kam bane ni kona n taetae ni burabeti temanna imwin temanna, n te aro are kam na bane n reirei ma ni bane ni kaungaaki.+ 32  Ao a riai burabeti ni boni bairea raoi aroni kabonganaan ana bwaintituaraoi te taamnei ae te konaa n taetae ni burabeti. 33  Bwa tiaki te tia karekea te mangaongao te Atua, ma te tia karekea te rau.+ N aron ae karaoaki n aia ekaretia nako te koraki aika itiaki,* 34  ke a kainabwabu aine n taian ekaretia, bwa e aki kariaiakaki bwa a na taetae.+ Ma n oneani mwin anne, ke a aantaeka,+ n aron are e taekinaki n te Tua. 35  Ngkana a kan reiakina te bwai teuana, ao ke a titirakinia oini buuia ni mwengaia, bwa moan te kabwainrang ngkana e taetae te aine n te ekaretia. 36  E nako mairoumi ana taeka te Atua, ke tao e roko iroumi n tii ngkami? 37  Ngkana e iangoia temanna bwa te burabeti ngaia ke iai irouna te bwaintituaraoi rinanon te taamnei, ao e riai ni butimwaei baika I korei nakoimi bwa bon ana kaetieti te Uea. 38  Ma ngkana iai ae e kakeaa, ao e na kakeaaki naba.* 39  Mangaia ae tariu, teimatoa n ukoukora karekean te bwaintituaraoi ae te konaa n taetae ni burabeti,+ ma tai tuka te taetae n taetae aika kakaokoro.+ 40  Ma a na bane bwaai ni karaoaki n te aro ae riai ma ni baireaki raoi.*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “teimatoa n ingainga n ukoukori.”
Ke, “raira.”
Ke, “raira.”
Nora Buk. A5.
Kuriiti, “n riaia.”
Ke, “raira.”
Ke, “te tia raitaeka.”
Ke, “tabu.”
Ke tao, “ngkana iai ae e aki ataia, ao e na teimatoa n aki ataia.”
Ke, “n te aro ae barongaaki raoi.”