Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Betero 2:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ingainga ibukin te taeka (1-3)

  • A kateaki atibu aika maiu bwa ana auti n taamnei te Atua (4-10)

  • Maeka n iruwa n te aonnaba (11, 12)

  • Te aantaeka ae riai (13-25)

    • Bon ara banna ni katoto Kristo (21)

2  Mangaia ae kam na kaaki te buakaka ni kabane,+ ma te babakanikawai ma te kakamanraoi ma te bakantang ao te uarao ni kabane,  ao katotongi aroia merimeri aika tibwa bungiaki,+ n aromi ni bwarua te rannimamma ae aki renganaki* ae nako man ana taeka te Atua, bwa kam aonga n rikirake iai nakon te kamaiuaki,+  bwa kam a tia ni katoonga ma n nora* ana akoi te Uea.  Ngkai kam a nakon teuaei, ae te atibu ae kaakiaki irouia aomata,+ ma e rineaki ao n rangi ni kakawaki iroun te Atua,+  ao kam a kateaki ngkami aika atibu aika maiu, bwa te auti ae kateaki n taamnein te Atua,+ bwa kam na riki bwa te koraki n ibonga* ae itiaki,* bwa kam aonga n anga taiani karea+ aika boraoi ma taamnein te Atua aika butimwaeaki irouna rinanon Iesu Kristo.+  Bwa e kangai te Koroboki ae Tabu: “Noria! I a kawenea i Tion te atibu ae rineaki, ae atibun te maninganinga ae aan te kateitei, ae rangi ni kakawaki, ao e na aki bwara nanon*+ ane e onimakinna.”  E rangi ni kakawaki teuaei iroumi ibukina bwa taan onimaki ngkami, ma ni kaineti ma ake a aki onimaki, ao e koreaki ae kangai: “te atibu are a kaakia taani kateitei,+ e a riki bwa atibun te maninganinga* ae kakannato riki,”+  ao “te atibu ni kabwakabwaka ao te bwaa ni kamatauninga.”+ A tatanako naakai ibukina bwa a aki ongeaba nakon te taeka. Ao bon aio tokia aeka n aomata aikai ae motikaki ibukia.  Ma ngkami bon “te reeti n aomata aika kam rineaki, te koraki n ibonga aika ueea, te natannaomata ae itiaki,+ te koraki ake ana bwai te Atua,+ aika kam riai ni kabutaanako taekan raoiroin aroaron”*+ Teuare weteingkami man te roo nakon ana oota ae kamimi.+ 10  Bwa bon tiaki ana botannaomata te Atua+ ngkami ngkoa, ma ngkai ai bon ana botannaomata, bon te koraki ngkami ake kam aki nanoangaaki ngkoa, ma ngkai kam a nanoangaaki.+ 11  Raou aika kam tangiraki, I kaungaingkami ngkai kaanga ianena ngkami ao taani maeka n iruwa,+ bwa kam na teimatoa n rawa nakoni kaibwabwarun te rabwata+ aika buakaningkami.+ 12  Kateimatoai raoiroin aroaromi i buakoia kaain te aonnaba,+ bwa ngkana a bukiningkami bwa taani kakaraoa ae bure, ma a nori ami mwakuri aika raraoi,+ ao ibukin anne ane a na manga neboa te Atua iai n ana bongi n tutuo. 13  Kam na aantaeka ibukin te Uea, nakoni bwaai* nako+ aika kateaki irouia aomata, ae tao nakon te embera+ ae kakannato, 14  ke nakoia kowana ngkai kaanga a kanakoaki irouna bwa a na katuuaaeia taani kakaraoa ae bure, ma a na kamoamoaia akana kakaraoa ae raoiroi.+ 15  Bwa bon nanon te Atua, bwa kam na katoka* aia taetae ni bangabwai aomata aika nanobaba, n aromi ni kakaraoa ae raoiroi.+ 16  Kaotingkami bwa aomata aika inaomata,+ ao kabongana inaomatami ni kaotia iai bwa ana toro te Atua ngkami,+ ma tiaki n ai aron ae kaanga rabunan* te mwakuri ae buakaka.+ 17  Karineia aeka n aomata nako,+ tangiriia tarimi nako i nanon te onimaki,*+ maaka te Atua+ ao karinea te embera.+ 18  Ke a aantaeka tooro irouia aia toka, ma te karinerine ae bati,+ tiaki tii nakoia aika raoiroi ao aika atataiaomata, ma nakoia naba ake e kangaanga kakukureiaia. 19  Bwa e kukurei te Atua ngkana iai ae e nanomwaaka i aani kangaanga* ao ni karawawataaki n te ribuaka, ibukini mataniwin nanona i matan te Atua.+ 20  Bwa tera raoiroin nanomwaakami i aan oreakimi ngkana kam karaoa ae bure?+ Ma bon te bwai ae kakukurei iroun te Atua ngkana kam nanomwaaka i aani karawawataami ibukini karaoan ae raoiroi.+ 21  Ni koauana, bon aei ae kam weteaki nako iai, bwa e kammarakaki naba Kristo ibukimi,+ ao e katuka te banna ni katoto nakoimi bwa kam na toua raoi mwini mwanekana.+ 22  E aki karaoa ae bure,+ ao akea te mwamwanaa te aba i wina.+ 23  Ngke e kabuakakaaki+ ao e aki kabooa mwina n taetae ni kabuakaka.+ Ngke e maraki+ ao e aki taetae ni karekekai, ma e anga ngaia nakon Teuare motikitaeka+ n te eti. 24  E uouotii ara bure+ n rabwatana i aon te kai,*+ bwa ti aonga ni kamaiuaki man te bure ao ti na maiuakina ae raoiroi. Ao kam “kamarurungaki n ikoakina.”+ 25  Bwa kam tiotionako n aroia tiibu ngkoa,+ ma kam a okira ngkai te tia kawakintiibu+ ae te mataniwi i aoni maiumi.*

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “itiaki.”
Ke, “n rinanon.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “tabu.”
Kuriiti, “kamaamaeaki.”
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “raoiroina,” ae taekan aroarona ma ana mwakuri aika tau ni kamoamoaaki.
Ke, “botaki.”
Kuriiti, “kabaei win.”
Ke, “aonan.”
Kuriiti, “te botaki n itaritari.”
Ke, “te nanokawaki; te maraki.”
Ke, “te aroka.”
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.