Skip to content

Fianaisean Iehòbha

Tagh cànan Gàidhlig

Leughaidhean Dràmatach Bhon a’ Bhìoball

Èist ri clàraidhean-fuaim do dh’earrannan dràmatach bhon a’ Bhìoball ga leughadh còmhla ri mìneachadh. Tha bhideoan ann an cainnt-sanais cuideachd. Tagh cànan agus cliog air Lorg airson na leughaidhean dràmatach bhon a’ Bhìoball fhaighinn anns a’ chànan. Cuir a-steach pàirt den tiotal no leabhar a’ Bhìobaill airson na leughaidhean freagarrach fhaighinn.

 

Duilich chan eil an susbaint seo ri fhaighinn anns a' chànan seo an-dràsta.

Tha an susbaint seo ri fhaighinn anns a' chànan seo air na duilleagan a tha ga leanntainn: