Sgrios Dia na h-aingidh ach shàbhail e Nòah sa theaglach. Genesis 7:11, 12, 23

Shìl an t-uisge airson ceathrad làithean agus ceathrad oidhcheannan, agus chaidh an talamh uile fodha bhon uisge. Bhàsaich na daoine aingidh gu lèir.

Chuir na h-ainglean reubaltach dhiubh na cuirp fheòilmhor agus chaidh iad a-nis na deamhain.

Thàinig an fheadhainn a bha san àirc beò. Ged a bhàsaich Nòah agus a theaghlach troimh thìde, bheir Dia air ais gu beatha iad le beatha mhaireannach na sealladh.

 Sgriosaidh Dia daoine aingidh a-rithist agus sàbhalaidh e daoine math. Mata 24:37-39

Tha an Sàtan agus na deamhain fhathast a’ mealladh dhaoine.

An-diugh mar làithean Nòah, tha mòran a’ diùlteadh stiùireadh gràdhach bho Iehòbha. A dh’aithghearr sgriosaidh Iehòbha na h-aingidh gu lèir.—2 Peadar 2:5, 6.

Tha daoine ann a tha coltach ri Nòah, a dh’èisteas ri Dia agus a nì mar a tha e ag ràdh; sin Fianaisean Iehòbha.