Skip to content

Skip to table of contents

Fianaisean Iehòbha

Tagh cànan Gàidhlig

 EARRAN 8

Dè Tha Bàs Iòsa a’ Ciallachadh Dhutsa?

Dè Tha Bàs Iòsa a’ Ciallachadh Dhutsa?

Bhàsaich Iòsa airson sinn a bheatha mhaireannach fhaighinn. Eòin 3:16

Trì làithean an dèidh bàs Iòsa thadhail beagan bhoireannaich air an uaigh aige, ach fhuair iad i falamh. Bha Iehòbha air Iòsa a thogail fon na mairbh.

Nochd Iòsa an dèidh sin ri abstolan fhèin.

Cinnteach gu leòir, bha Iehòbha air Iòsa a thogail an àirde do nèamh gu beatha mhaireannach, e nis na spiorad neartmhor, neo-bhàsmhor. Chunnaic a’ dheisciobail esan a’ dol suas do nèamh.

 Le aiseirigh thog Dia Iòsa suas, e ga shuidheachadh na Rìgh air Rìoghachd Dhè. Daniel 7:13, 14

Thug Iòsa seachad a bheatha fhèin mar èirig do mhac-an duine. (Mata 20:28) Air sgàth na h-èirig sin, tha Dia toirt cothrom dhuinn a bhi beò gu sìorraidh.

Shuidhich Iehòbha Iòsa na Rìgh os cionn na talmhainn. Còmhla ris bith 144,000 do dhaoine dìleas bhon talamh a fhuair aiseirigh gu beatha anns na nèamhan. Bi iadsan agus Iòsa na riaghaltas ionraic nèamhaidh—An Rìoghachd Dhè.—Taisbeanadh 14:1-3.

Nì Rìoghachd Dhè an talamh na Phàrras. Cha bhi cogaidhean, eucoir, bochdainn, no acras ann tuilleadh. Dha-rìribh, bi daoine fìor thoilichte.—Salm 145:16.