Skip to content

Skip to secondary menu

Fianaisean Iehòbha

Gàidhlig

Càite Am Faigh Sinn Freagairtean Do Cheistean Mòra Na Beatha Seo?

Càite Am Faigh Sinn Freagairtean Do Cheistean Mòra Na Beatha Seo?

A bheil na freagairtean . . .

  • ann an saidheans?

  • ann am feallsanachd?

  • anns a’ Bhìoball?

 THUIRT AON SGRÌOBHADAIR ’SA BHÌOBALL RI DIA

“Thoir-sa tuigse dhomh . . . Is firinn d’fhacal-sa.”—Salm 119:144, 160, Am Bìoball Gàidhlig 1992.

Tha milleanan de dhaoine a’ faighinn freagairtean anns a’ Bhìoball.

An còrdadh e riut a bhith nam measg?

Cuidichidh an làrach-lìn jw.org thu fhèin.

LEUGH susbaint air-loidhne

COIMHEAD air Bhideoan stèidhichte air a’ Bhìoball *

 DÈ TÈ DE NA CEISTEAN MÒRA SEO A’ CUR DRAGH ORT?

  • Dè tha a’ bheatha seo a’ ciallachadh?

  • An e Dia as coireach ri ar fulangas?

  • Dè thachras dhuinn aig àm ar bàs?

Lorg freagairtean a’ Bhìobaill aig jw.org.

(Lorg STUTHAN-LEUGHAIDH > LEABHRAICHEAN & LEABHRANAN)

[Nòtaichean-coise]

^ paragraf 15 Ann am Beurla agus mòran cànain eile.

^ paragraf 21 Ann am Beurla agus mòran cànain eile.

^ paragraf 22 Ann am Beurla agus mòran cànain eile.