Skip to content

Fianaisean Iehòbha

Tagh cànan Gàidhlig

Càite Am Faigh Sinn Freagairtean Do Cheistean Mòra Na Beatha Seo?

Càite Am Faigh Sinn Freagairtean Do Cheistean Mòra Na Beatha Seo?

A bheil na freagairtean . . .

  • ann an saidheans?

  • ann am feallsanachd?

  • anns a’ Bhìoball?

 THUIRT AON SGRÌOBHADAIR ’SA BHÌOBALL RI DIA

“Thoir-sa tuigse dhomh . . . Is firinn d’fhacal-sa.”—Salm 119:144, 160, Am Bìoball Gàidhlig 1992.

Tha milleanan de dhaoine a’ faighinn freagairtean anns a’ Bhìoball.

An còrdadh e riut a bhith nam measg?

Cuidichidh an làrach-lìn jw.org thu fhèin.

LEUGH susbaint air-loidhne

COIMHEAD air Bhideoan stèidhichte air a’ Bhìoball *

 DÈ TÈ DE NA CEISTEAN MÒRA SEO A’ CUR DRAGH ORT?

  • Dè tha a’ bheatha seo a’ ciallachadh?

  • An e Dia as coireach ri ar fulangas?

  • Dè thachras dhuinn aig àm ar bàs?

Lorg freagairtean a’ Bhìobaill aig jw.org.

(Lorg STUTHAN-LEUGHAIDH > LEABHRAICHEAN & LEABHRANAN)

[Nòtaichean-coise]

^ paragraf 15 Ann am Beurla agus mòran cànain eile.

^ paragraf 21 Ann am Beurla agus mòran cànain eile.

^ paragraf 22 Ann am Beurla agus mòran cànain eile.