Skip to content

Skip to secondary menu

Fianaisean Iehòbha

Gàidhlig

Cò Le Cinnteas a Tha Riaghladh an t-Saoghail?

Cò Le Cinnteas a Tha Riaghladh an t-Saoghail?

A bheil thu saoiltinn gur e . . .

  • Dia?

  • mac-an-duine?

  • cuideigin eile?

 THA AM BÌOBALL AG RÀDH

“Tha an saoghal uile na laighe anns an olc.”—1 Eòin 5:19, Am Bìoball Gàìdhlig 1992.

“Mac Dhè, a-chum gun sgriosadh e obraichean an diabhail.”—1 Eòin 3:8.

THA SIN A’ CIALLACHADH DHUT

Freagairtean reusanta do thrioblaidean an t-saoghail.—Taisbeanadh 12:12.

Reusan airson creidsinn gun atharraich ar saoghal agus gum bi e nas fheàrr.—1 Eòin 2:17.

 AN CREID SINN LE CINNT DÈ THA ANNS A’ BHÌOBALL?

Creididh, airson cò-dhiù trì adhbharan:

  • Bi riaghladh an t-Sàtain sgrioste. Mhionnaich Ièhobha gun toireadh esan gu crìoch riaghladh an t-Sàtain os cionn mac-an-duine. Tha Dia a’ gealltain “gun claoidheadh e esan . . . is e sin an diabhal” agus gu cuir e ceart a h-uile droch mhilleadh a dh’adhbharaich Sàtan.—Eabhraidhich 2:14.

  • Thagh Dia, Iosa Crìost airson an saoghal a’ riaghladh. Iosa tha cho eadar-dhealaichte seach an dròch riaghladair fèineil an t-saoghail seo. Mu dheidhinn riaghladh Iosa, tha Dia a’ gealltain: “Caomhnaidh e am bochd agus am feumach . . . O fhoill agus o fhòirneart saoraidh e an anam.”—Salm 72:13, 14.

  • Tha e eu-chomasach gun dhèanamh Dia breug. Tha am Bìoball ag ràdh sìmplidh: “E eu-comasach gu dèanamh Dia breug.” (Eabhraidhich 6:18) Nuair a gheallas Iehòbha rud a dhèanamh, tha e cho math ri bhi dèante! (Isaiah 55:10, 11) “A-nis tìlgear uachdaran an t-saoghail seo a-mach.”—Eòin 12:31.

 SMAOINICH AIR

Cò ris a bhios an saoghal coltach an dèidh an riaghladair a chuir às?

Tha am Bìoball a’ freagairt sin aig SAILM 37:10, 11 agus TAISBEANADH 21:3, 4.