Tha na h-irisean againn a tha stèidhichte anns a’ Bhìoball deiseil ri leigeil a-nuas ann an còrr is dà cheud cànain, agus cainnt-sanais. Tha an Watchtower a’ sealltainn dhuinn gu bheil staid an t-saoghail glè bhrìgheil agus soilleir anns na fhàidheadaireachdan a’ Bhìobaill. Tha e a’ toirt cofhurtachd do dhaoine le deagh naidheachd mu dheidhinn Rìoghachd Dhè agus tha e a g àrdachadh a bhith dìlseachd ann an Iosa Crìost. Tha an Awake! a’ sealltainn dòighean airson a’ cuir suas le trioblaidean an latha-an-diugh, còmhla ri neartachadh misneachd anns an t-saoghal ùr sìtheil sàbhailte, a gheall ar Cruithear. Tagh cànan agus cliog air Lorg airson na h-ìrisean agus fòrmatan fhaighinn anns a’ chànan.