Skip to content

Skip to secondary menu

Fianaisean Iehòbha

Gàidhlig

Dealbhan-cluiche mun Bhìoball

Leig a-nuas clàraidhean-fuaim de dhealbhan-cluiche, agus ionnsaich bhon na leasain seo a tha stèidhichte air a’ Bhìoball mu dheidhinn daoine agus tachartasan a tha glè chudromach.

Tagh cànan agus cliog air Lorg airson na dealbhan-cluiche fhaicinn anns a’ chànan.

 

Duilich chan eil an susbaint seo ri fhaighinn anns a' chànan seo an-dràsta.

Tha an susbaint seo ri fhaighinn anns a' chànan seo air na duilleagan a tha ga leanntainn: