Skip to content

Fianaisean Iehòbha

Tagh cànan Gàidhlig

Ceòl Airson Adhradh Crìostail

Leig a-nuas clàr-fuaim de dh’òrain eireachdail Crìostail airson moladh agus adhradh Dia Iehòbha. Tha seinn, ceòl, orcastra, agus ceòl inneal-ciùil deiseil cuideachd airson a leigeil a-nuas.

 

Duilich chan eil an susbaint seo ri fhaighinn anns a' chànan seo an-dràsta.

Tha an susbaint seo ri fhaighinn anns a' chànan seo air na duilleagan a tha ga leanntainn: