Aon turas gach bliadhna ann am mìltean de àitichean air feadh an t-saoghail, bidh sinn a’ cùimhneachadh bàs Ìosa. Dh’ òrdaich Ìosa a dheisciobail: “Dèanaibh seo mar chuimhneachan ormsa.” (Lùcas 22:19) Airson an adhbhar seo bidh sinn a’ cùimhneachadh. Thèid an ath chùimhneachan a chumail air:

Dihaoine, 19 An Giblean, 2019.

Bidh fàilte bhlàth ort a’ cruinneachadh còmhla rinn aig an àm sonraichte seo. Mar is àbhaist, bidh fàilte air a h-uile duine aig a’ choinneamh seo a tha saor an asgaidh.