Alé annan ròt enformasyon

Alé annan somèr-a

 CHAPIT 8

A kisa ki Rwayonm Bondjé-a ?

A kisa ki Rwayonm Bondjé-a ?

1. Nou ké palé di roun lapriyè ki bokou moun konnèt. A kilès ?

MILYON moun konnèt sa lapriyè ki yé ka aplé Notre Père. A ké sa lapriyè-a Jézi anprann so disip priyè. Pou ki bagaj i priyè ? É poukisa sa lapriyè-a enpòrtan pou nou ?

2. Jézi anprann nou priyè pou trwa bagaj enpòrtan. Kilès ?

2 Jézi di : « A konsa zòt divèt priyè : “Nou Papa ki annan syèl-a, a pou to non sanktifyé. A pou to Rwayonm vini. A pou to volonté fèt asou latè-a, kou annan syèl-a” » (li Matthieu 6:9-13). Poukisa Jézi anprann nou priyè pou sa trwa bagaj-ya ? (Gadé nòt n20, paj 216).

3. Kisa nou divèt savé asou Rwayonm Bondjé-a ?

3 Nou anprann ki non Bondjé a Jéova. Nou anprann osi sa Bondjé lé pou moun-yan ké latè-a. Mé lò Jézi di : « A pou to rwayonm vini », kisa i té lé di ? Annan sa chapit-a, nou ké wè a kisa ki Rwayonm Bondjé-a, sa i ké fè é kouman i ké sanktifyé non Bondjé.

A KISA KI RWAYONM BONDJÉ-A ?

4. A kisa ki Rwayonm Bondjé-a é kimoun ki sa Rwa di sa Rwayonm-an ?

4 Jéova mété roun gouvèrnman annan syèl-a. Labib-a ka aplé sa gouvèrnman-an Rwayonm  Bondjé-a. Jéova chwazi Jézi pou i sa Rwa di sa Rwayonm-an. Jézi sa « Rwa-a di sa ki ka dirijé é Sényèr-a di sa ki ka dominé » (1 Timothée 6:15). I gen pouvwar fè bokou plis bon bagaj pasé nenpòrt ki chèf politik asou latè-a. É i pi pwisan pasé tout chèf politik-ya ansanm.

5. a) Koté Rwayonm Bondjé-a fika ? b) Kisa Rwayonm Bondjé-a ké dirijé ?

5 Bondjé résisité Jézi, é 40 jou apré, Jézi viré annan syèl-a. Pita, Jéova fè l’ Rwa di so Rwayonm (Actes 2:33). Rwayonm Bondjé-a ké dirijé latè-a dipi syèl-a (Révélation 11:15). A pou sa Labib-a ka di ki a roun « rwayonm ki annan syèl-a » (2 Timothée 4:18).

6, 7. Poukisa Jézi pi gran pasé nenpòrt ki rwa asou latè-a ?

6 Jézi pi gran pasé nenpòrt ki rwa asou latè-a. Labib-a ka di ki a li rounso ki pa ké janmen mouri (1 Timothée 6:16). Tout chèf politik-ya asou latè-a ké mouri roun jou, mé Jézi pa ké janmen mouri. Tousa i ké fè pou nou ké rété pou tout-tan.

7 Roun profési di Labib-a ka di ki Jézi ké sa roun Rwa jis é plen ké lanmou : « Lèspri Jéova ké pozé asou li, lèspri sajès ké entélijans, lèspri konsèy ké fòrs, lèspri konésans ké lakrent Jéova ; é so plézi ké annan lakrent Jéova. » I pa ké jijé dapré sa i ké wè ni dapré sa i ké tandé. « I ké jijé maléré-ya ké jistis » (Isaïe 11:2-4). Ès ou pa té ké lé gen roun rwa kou Jézi ?

8. Kouman nou savé ki Jézi pa ké dirijé li rounso ?

 8 Bondjé chwazi moun asou latè-a pou yé sa rwa annan syèl-a ké Jézi. Apot Pòl di Timoté : « Si nou ka kontinyé tchenbé rèd, nou ké rwa é nou ké dirijé ké li osi » (2 Timothée 2:12). Konmyen moun ké rwa ké Jézi ?

9. a) Konmyen rwa ké dirijé ké Jézi ? b) Dipi kitan Bondjé koumansé chwazi rwa-ya ki ké dirijé ké Jézi ?

9 Chapit 7 di sa liv-a ka palé di roun vizyon Bondjé bay apot Jan. I wè Rwa Jézi annan syèl-a ké 144 000 ròt rwa. Sa rwa-ya a kimoun ? Jan èspliké ki « so non [non Jézi] ké non so Papa marké asou yé fron ». Épi i di ankò : « A sa-ya ki ka kontinyé swiv Timouton-an [Jézi] tout koté i ka alé. Bondjé achté yé parmi moun ki ka viv asou latè-a » (li Révélation 14:1, 4). 144 000-ya a dé krétyen fidèl ki Bondjé chwazi pou « dirijé latè-a » ké Jézi. Lò yé mouri, Bondjé ka résisité yé annan syèl-a (Révélation 5:10). A dipi tan apot-ya Jéova ka chwazi krétyen fidèl pou fòrmé group 144 000 rwa-ya.

10. Jéova prévwè ki Jézi ké 144 000 -ya dirijé moun asou latè-a. Poukisa sa ka montré ki i kontan nou ?

10 Jéova kontan nou tèlman ki i prévwè ki moun kou nou menm divini rwa ké Jézi. Jézi ké sa roun bon chèf. I pouvé konprann nou paské i té sa roun moun kou nou menm é i soufri. Pòl èspliké ki Jézi gen pityé pou nou. I di ki i pouvé konprann nou défo é ki yé « mété l’ anba éprèv kou nou menm » annan tout bagaj (Hébreux 4:15 ; 5:8). 144 000 -ya osi pouvé konprann nou traka : kou tout moun, yé  tonbé malad é yé briga ké yé défo. Nou pouvé sir ki Jézi ké 144 000 -ya ké konprann nou santiman ké nou traka.

KISA RWAYONM BONDJÉ-A KÉ FÈ ?

11. Jézi anprann so disip priyè pou volonté Bondjé fèt annan syèl-a. Poukisa ?

11 Jézi anprann so disip priyè pou volonté Bondjé fèt annan syèl-a. Poukisa ? Annan chapit 3-a, nou anprann ki Satan Djab-a révòlté kont Jéova. Apré sa rébélyon-an Jéova pèrmèt Satan ké ròt zanj-ya ki pa rété fidèl (démon-yan) kontinyé viv annan syèl-a pannan roun tan. Sa lé di ki tout moun pa té ka fè volonté Bondjé annan syèl-a. Annan chapit 10-a, nou ké anprann plis bagaj asou Satan ké démon-yan.

12. Révélation 12:10 ka palé di dé lévènman enpòrtan. Kilès ?

12 Dapré Labib-a, Jézi té ké divini Rwa é roun ti moman apré i té ké briga kont Satan (li Révélation 12:7-10 *). Révélation 12:10 ka palé di dé bagaj enpòrtan : 1) Rwayonm Bondjé ki Jézi ka dirijé-a, ka koumansé gouvèrné. 2) Yé ka mété Satan dèrò di syèl-a é yé ka jité l’ asou latè-a. Sa lévènman-yan ja fèt. Nou ké palé di sa pita.

13. Lò yé mété Satan dèrò di syèl-a, kisa ki pasé ?

13 Labib-a ka di ki lò yé mété Satan ké démon-yan dèrò di syèl-a, zanj fidèl-ya té kontan toubonman. I ka di : « Syèl-a, é zòt ka rété annan l’, a pou zòt  gen tchò kontan ! » (Révélation 12:12). Jòdla, annan syèl-a, i gen lapè é tout moun ka tonbé dakò paské yé tout ka fè volonté Bondjé.

Dipi yé mété Satan ké démon-yan dèrò di syèl-a, i gen plis soufrans asou latè-a, mé tousa ké disparèt titalò.

14. Dipi yé mété Satan dèrò di syèl-a, kisa ki ka pasé asou latè-a ?

14 Mé asou latè-a a pa sa nou ka wè menm : vyé bagaj ka rivé moun. Poukisa ? « Paské Djab-a désann » asou latè-a é i « kòlè toubonman paské i savé i ka rété l’ roun ti moso tan » (Révélation 12:12). A pa ti kòlè Satan kòlè. Yé mété l’ dèrò di syèl-a, é i savé yé ké détrwi l’ titalò. Atò, i ka fè tousa i pouvé pou moun-yan gen traka é pou yé soufri.

15. Kisa Bondjé lé pou latè-a ?

15 Volonté Bondjé pou latè-a pa chanjé. Jéova lé moun parfè viv pou tout-tan annan roun paradi asou latè-a (Psaume 37:29). Mé kouman Rwayonm-an ké fè pou volonté Bondjé fèt ?

16, 17. Kisa Daniel 2:44 ka anprann nou asou Rwayonm Bondjé-a ?

16 Daniel 2:44 ka di : « Annan lépòk sa rwa-ya Bondjé-a ki annan syèl-a ké mété roun rwayonm ki pa ké janmen détrwi. É rwayonm-an pa ké pasé pou pyès ròt pèp. I ké krazé tout sa rwayonm-yan é i ké fini ké yé, é li rounso ké rété pou tout-tan. » Kisa sa profési-a ka anprann nou asou Rwayonm Bondjé-a ?

17 1) Rwayonm Bondjé-a té divèt koumansé gouvèrné « annan lépòk sa rwa-ya ». Sa lé di ki, lò Rwayonm Bondjé-a té ké koumansé dirijé, ròt gouvèrnman-yan té ké la toujou. 2) Rwayonm Bondjé-a ké la pou tout-tan é pyès ròt gouvèrnman pa ké janmen ranplasé l’. 3) I ké gen roun lagèr  ant Rwayonm Bondjé-a ké gouvèrnman sa monn-an. Rwayonm Bondjé-a ké ganyen sa lagèr-a. Atò tout latè-a ké anba rounsèl gouvèrnman : a miyò gouvèrnman i pouvé gen pou moun asou latè-a.

18. Kouman yé ka aplé lagèr ant Rwayonm Bondjé-a ké tout gouvèrnman-yan asou latè-a ?

18 Yé ka aplé lagèr ant Rwayonm Bondjé-a ké tout gouvèrnman-yan asou latè-a, Armagédon (gadé nòt n10, paj 210). Kisa ki ké rivé anvan sa lagèr-a ? Démon-yan ké bloublou « rwa-ya asou tout latè-a, pou rasanblé yé pou lagèr gran jou Bondjé Tou-Pwisan-an » (Révélation 16:14, 16). Tout gouvèrnman-yan asou latè-a ké briga kont Rwayonm Bondjé-a.

19, 20. Poukisa nou bézwen Rwayonm Bondjé-a ?

19 Poukisa nou bézwen Rwayonm Bondjé-a ? Pou trwa bagaj. 1) Nou bézwen Rwayonm Bondjé-a paské nou tout péchèr é a koz di sa nou ka tonbé malad é nou ka mouri. Mé Labib-a ka di ki, lò Rwayonm Bondjé-a ké dirijé latè-a, nou ké viv pou tout-tan. Jean 3:16 ka di : « Bondjé té tèlman kontan monn-an ki i bay so sèl pitit i fè li menm, pou nenpòrt ki moun ki montré so lafwa an li pa détrwi mé gen lavi pou tout-tan. »

20 2) Nou bézwen Rwayonm Bondjé-a paské nou ka viv an mitan moun ki mové. Patché moun ka manti é ka triché. Ròt ankò ka mennen vyé lavi. Nou pa pouvé anpéché yé fè sa mové bagaj-ya. Mé lò Armagédon ké rivé, Bondjé ké détrwi tout sa ki pa lé chanjé (li Psaume 37:10). 3) Nou bézwen Rwayonm  Bondjé-a paské roun lo gouvèrnman fèb, mové ké malonnèt. Yé pa ka ankourajé moun obéyi Bondjé. Labib-a ka di ki wonm ka dominé wonm pou fè li méchansté (Ecclésiaste 8:9).

21. Kouman Rwayonm-an ké travay pou volonté Bondjé fèt asou latè-a ?

21 Apré Armagédon, Rwayonm-an ké fè volonté Bondjé fèt asou latè-a. Parèkzanp i ké fè Satan ké démon-yan disparèt (Révélation 20:1-3). Atò, pyès moun pa ké tonbé malad ankò é pésonn pa ké mouri ankò. Gras a ranson-an tout moun ki fidèl douvan Bondjé ké viv pou tout-tan annan Paradi-a (Révélation 22:1-3) (gadé nòt n21, paj 216). Rwayonm-an ké sanktifyé non Bondjé. Sa lé di ki lò i ké dirijé latè-a, tout moun ké bay non Bondjé-a lònò i mérité.

KITAN JÉZI DIVINI RWA ?

22. Jézi pa divini Rwa ni lò i té asou latè-a ni lò Bondjé té fin résisité l’. Kouman nou savé sa ?

22 Jézi anprann so disip priyè konsa : « A pou to Rwayonm vini. » Rwayonm Bondjé-a té ké vini pita. Jéova té gen pou i mété sa Rwayonm-an an prémyé é  mété Jézi Rwa di sa Rwayonm-an. Lò Jézi viré annan syèl-a, ès i divini rwa lanmenm ? Non i té gen pou i antann. Kouman nou savé sa ? Roun ti moman apré Jézi résisité, Pyèr ké Pòl di ki profési ki annan Psaume 110:1 té ka palé di li. Annan sa profési-a, Jéova té ka di Jézi « asiz a so drèt » épi antann « jistan i mété so lèlmi » anba so pyé (Actes 2:32-35 ; Hébreux 10:12, 13). Konmyen tan Jézi antann ?

Gras a Rwayonm-an, volonté Bondjé ké fèt asou latè-a.

23. a) Kitan Jézi divini Rwa Rwayonm Bondjé-a ? b) Kisa nou ké anprann annan chapit ki ka vini dèyè-a ?

23 Plizyèr lannen anvan 1914, roun group krétyen sensèr étidyé profési Labib-ya é yé konprann ki 1914 té ké sa roun lannen enpòrtan (gadé nòt n22, paj 217). Dipi 1914, sa ki ka pasé annan monn-an ka montré ki yé té gen rézon. A sa lannen-an Jézi koumansé gouvèrné (Psaume 110:2). Roun ti moman apré, yé jité Satan asou latè-a. I ka rété l’« roun ti moso tan » (Révélation 12:12). Annan chapit ki ka vini dèyè-a, nou ké wè prév ki nou ka viv annan sa « ti moso tan »-an. Nou ké anprann osi ki, titalò, gras a Rwayonm-an, volonté Bondjé ké fèt asou latè-a.

^ § 12 Michèl a rounòt non di Jézi. Pou savé plis bagaj asou sa, li nòt n23, paj 220.