Alé annan ròt enformasyon

Alé annan somèr-a

 CHAPIT 2

Labib-a : roun liv ki ka vini di Bondjé

Labib-a : roun liv ki ka vini di Bondjé

1, 2. Poukisa Labib-a sa roun bèl kado di Bondjé ?

IMAJINÉ : roun zanmi ka bay ou roun kado. Kisa ou ka rousanti ? Ou tchò kontan paské sa zanmi-a sonjé ou. Ou ka di li mèrsi épi ou présé pou louvri sa kado-a.

2 Labib-a sa roun kado ki ka vini di Bondjé. Annan Labib-a, nou ka anprann bagaj ki nou pa pouvé anprann ròt koté. Parèkzanp, i ka anprann nou ki Bondjé fè syèl-a, latè-a, prémyé wonm-an ké prémyé fanm-an. I ka bay nou konsèy ki ka idé nou lò nou gen problèm. I ka anprann nou osi ki Bondjé gen projè di fè latè-a divini roun paradi. I ka èspliké kouman i ké fè sa. Labib-a sa vréman roun bèl kado !

3. Kisa ou ké anprann annan ou étid di Labib-a ?

3 Annan ou étid di Labib-a, ou ké anprann ki Bondjé lé ou sa so zanmi. É plis ou ké anprann konnèt li, plis ou lanmityé ké li ké divini fò.

4. Kisa ou ka trouvé ki vayan ké Labib-a ?

4 Labib-a tradwi annan plis ki 2 800 lang é milyar Labib déja enprimé. Près tout moun pouvé li l’ annan yépa lang. Chak simenn, pasé roun milyon moun ka rivé gen Labib-a ! Asiré pa pitèt, i pa gen pyès ròt liv kou Labib-a.

5. Poukisa nou pouvé di ki Labib-a « enspiré di Bondjé » ?

 5 Labib-a « enspiré di Bondjé » (li 2 Timothée 3:16) (gadé nòt n2, paj 207). Mé i gen moun ki pouvé di annan yé tchò : « A wonm ki ékri Labib-a. Atò poukisa yé ka di ki i ka vini di Bondjé ? » Labib-a ka èspliké : « Wonm di paròl Bondjé-a, toupannan lèspri sen té ka gidé yé » (2 Pierre 1:21). A kou lò roun patron ka di so sékrétèr ékri roun lèt. Lèt-a a di kimoun ? A pa lèt sékrétèr-a, mé a lèt patron-an. Di menm fason-an, Bondjé itilizé wonm-yan pou ékri Labib-a. Labib-a pa ka vini di yé, mé di Bondjé. I gidé wonm-yan pou yé ékri sopa lidé.  Labib-a sa vréman « paròl Bondjé-a » (1 Thessaloniciens 2:13).

Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau disponib annan patché lang.

LABIB-A VRÉ

6, 7. Poukisa nou pouvé di ki Labib-a pa ka kontrédi so kò ?

6 Wonm-yan ki ékri Labib-a pran plis ki 1 600 lannen pou ékri l’. Yé viv annan diféran lépòk. I gen sa ki té fè gran lékòl é ròt ki pa té fè gran lékòl. Roun annan yé té dòktèr. Ròt ankò té ka travay latè, té péchèr, bèrjé, profèt, jij ouben rwa. Menm si a plizièr wonm ki ékri l’, Labib-a pa ka kontrédi so kò : i pa ka di roun bagaj annan roun chapit pou alé di rounòt bagaj diféran annan rounòt chapit *.

7 Prémyé chapit Labib-ya ka èspliké kouman tout traka asou latè-a koumansé. Dèrnyé chapit-ya ka anprann nou kouman Bondjé ké tiré sa traka-ya é kouman i ké fè latè-a divini roun paradi. Labib-a ka palé di istwè limanité-a ki koumansé dipi milyé lannen. I ka montré ki Bondjé toujou ka fè sa i désidé fè.

8. Ès Labib-a vré lò i ka palé di bagaj lasyans ? Ki èkzanp nou gen ?

8 Labib-a pa fèt pou anprann moun lasyans, mé lò i ka palé di sa bagaj-ya i toujou vré. Sa nòrmal paské i ka vini di Bondjé. Parèkzanp, annan liv Lévitik-a, nou ka trouvé lwa Israyélit-ya té divèt obéyi pou maladi-ya pa té simen toupatou. Sa liv-a té ja ékri lontan anvan moun konprann ki mikròb  ké viris ka bay maladi. Labib-a vré osi lò i ka di ki anyen pa ka tchenbé latè-a (Job 26:7). Tan-lontan, moun-yan té ka krè ki latè-a té plat. Mé Labib-a té ja ka di ki latè-a té ron (Isaïe 40:22).

9. Ès wonm-yan ki ékri Labib-a té onèt ? Kisa sa ka montré ?

9 Tousa Labib-a ka di asou istwè limanité-a vré. Nou pa pouvé di otan di bokou liv asou istwè limanité-a. Parèkzanp, moun-yan ki ékri sa liv-ya pa toujou di lavérité. Détan yé pa palé di tout lagèr-ya yé nasyon pédi. Parkont, wonm-yan ki ékri Labib-a té onèt. Lò nasyon Israyèl-a té ka pédi roun konba, yé pa té ka séré sa. Yé palé osi di yépa fot. Parèkzanp, annan liv Nonm-an, Moyiz ka di ki Bondjé pini l’ pou roun bagaj i té fè ki té grav (Nombres 20:2-12). Wonm-yan ki ékri Labib-a té onèt, é sa ka montré ki sa liv-a ka vini di Bondjé. A pou sa nou pouvé krè sa Labib-a ka di.

ROUN LIV KI PLEN KÉ BON KONSÈY

10. Poukisa konsèy Labib-a itil pou nou ?

10 Tout konsèy Labib-a itil pou nou. Labib-a « enspiré di Bondjé épi i itil pou anprann, pou korijé, pou roudrésé tout bagaj » (2 Timothée 3:16). Jéova sa nou kréyatèr, a pou sa i ka konprann kouman nou ka réfléchi é sa nou ka rousanti annan nou tchò. I konnèt nou pasé nou menm é i lé nou éré. Atò, i savé sa ki bon ké sa ki pa bon pou nou.

11, 12. a) Ki bon konsèy Jézi nou ka jwenn annan Matyé chapit 5 jiska 7 ? b) Ki prensip itil nou ka jwenn annan Labib-a ?

11 Annan Matyé chapit 5 jiska 7, Jézi ka bay nou  konsèy ki bon menm. I ka èspliké nou kouman nou pouvé gen tchò kontan, kouman pou nou viv byen ké ròt moun-yan, kouman pou nou priyè é ki plas soumaké divèt gen annan nou lavi. Menm si i ja gen 2 000 lannen Jézi bay sa konsèy-ya, yé toujou gen bokou valò é yé toujou itil jòdla.

12 Annan Labib-a, Jéova ka bay nou prensip osi (gadé nòt n3, paj 207). Sa prensip-ya ka idé nou viv pi byen annan nou fanmi, travay rèd épi viv byen ké ròt moun-yan. Yé toujou itil kèlkéswa moun nou sa, koté nou ka viv é problèm nou gen (li Isaïe 48:17).

OU POUVÉ KRÈ ANNAN PROFÉSI LABIB-A

Izayi, roun di wonm-yan ki ékri Labib-a, di ki Babilòn té ké détrwi.

13. Dapré Izayi, kisa ki té ké rivé Babilòn ?

13 Bokou profési Labib-a ja fèt (gadé nòt n4, paj 208). Parèkzanp Izayi té di ki vil Babilòn-an té ké krazé (Isaïe 13:19). Anplis i èspliké kouman sa té ké fèt. Vil-a té protéjé ké gran lapòrt épi ké roun gran larivyè. Mé lapòrt-ya té ké rété gran louvri é yé té ké fè larivyè-a divini près sèk. Larmé-a té ké antré annan vil-a san briga. Izayi té menm di ki a roun wonm, yé ka aplé Siris, ki té ké krazé Babilòn (li Isaïe 44:27–45:2).

14, 15. Kouman profési Izayi akonpli ?

14 Désan lannen apré sa profési-a té ékri, roun larmé rivé pou ataké Babilòn. Kimoun ki té sa chèf di sa larmé-a ? A té Siris, rwa di Pèrs. Atò profési-a té vré. Mé ès larmé Siris-a té ké pouvé antré annan Babilòn kou sa té ékri ?

15 Lannwit yé ataké Babilòn, moun-yan té ka fè  lafèt. Dapré yé, anyen pa té pouvé rivé yé paské vil-a té protéjé ké gran baryè ké roun gran larivyè. Mé dèrò di vil-a, Siris ké so larmé té fè roun kannal pou bésé otèr dlo-a. A konsa sòlda-ya rivé janbé larivyè-a apyé. Mé kou tout lantour vil-a té gen roun gran baryè, kouman yé té ké pouvé antré ? Kou profési-a  té di, lapòrt vil-a té gran louvri. Larmé-a rivé pran vil-a san briga.

16. a) Kisa Izayi té di asou Babilòn ? b) Ès profési Izayi akonpli ?

16 Izayi té di osi ki roun jou pésonn pa té ké rété Babilòn ankò. I ékri : « Pésonn pa ké janmen rété la ankò » (Isaïe 13:20). Ès sa profési-a akonpli ? Wi i akonpli. Koté Babilòn té fika anvan, jòdla a roun ta ròch ki la. An Irak i fika, pròch ké vil Bagdad. Pésonn pa ka rété la ankò. Jéova balé Babilòn ké balé dèstriksyon-an (Isaïe 14:22, 23) *.

Rwin Babilòn.

17. Poukisa nou pouvé krè annan promès Bondjé-ya ?

17 Bokou profési Labib-a ja fèt. Atò nou pouvé krè sa Labib-a ka di pou dimen. Nou pouvé sir ki Jéova ké tchenbé so promès di fè latè-a divini roun  paradi (li Nombres 23:19). Nou pouvé gen èspwar rousouvwè « lavi pou tout-tan Bondjé, ki pa pouvé manti, promèt » (Tite 1:2) *.

LABIB-A POUVÉ CHANJÉ OU LAVI

18. Kisa Pòl di asou « paròl Bondjé-a » ?

18 Nou fin anprann ki i pa gen pyès liv kou Labib-a. I pa ka kontrédi so kò. Lò i ka palé di bagaj lasyans ouben di istwè limanité-a, i toujou ka di lavérité. I ka bay konsèy ki bon. Annan Labib-a i gen bokou profési ki ja fèt. Mé Labib-a vayan pou rounòt bagaj ankò. Apot Pòl ékri : « Paròl Bondjé-a vivan ké pwisan. » Kisa sa lé di ? (Li Hébreux 4:12).

19, 20. a) Kouman Labib-a pouvé idé ou savé kimoun ou sa vréman ? b) Kouman ou pouvé montré ki ou gen rékonésans pou Labib-a ?

19 Labib-a pouvé chanjé ou lavi. I pouvé idé ou savé ki kalité moun ou sa vréman. I pouvé idé ou konprann sa ou gen o fon ou tchò. Parèkzanp, pitèt nou ka pansé ki nou kontan Bondjé. Mé pou montré ki nou kontan li nou divèt fè sa Labib-a ka di.

20 Asiré pa pitèt Labib-a sa roun liv ki ka vini di Bondjé. Bondjé ka doumandé nou li l’, étidyé l’ épi kontan l’. Montré ou gen rékonésans pou sa kado-a é kontinyé étidyé l’. Konsa ou ké konprann ki projè Bondjé gen pou moun asou latè-a. Annan chapit ki ka swiv-a, nou ké palé di sa projè-a ké plis détay.

^ § 6 Déran moun ka di ki Labib-a ka kontrédi so kò mé a pa vré (gadé chapit 7 annan liv La Bible : Parole de Dieu ou des hommes ?, Témwen Jéova-ya pibliyé).

^ § 16 Si ou lé konnèt plis bagaj asou profési ki annan Labib-a, li paj 252 ké 253 di liv Étude perspicace des Écritures, volim 1, Témwen Jéova-ya pibliyé.

^ § 17 Profési asou dèstriksyon Babilòn sa roun annan patché profési Labib-a ki ja akonpli. Nòt n5, paj 208, ka palé di profési asou Jézi Kris.