Alé annan ròt enformasyon

Alé annan sou-méni-a

Alé annan somèr-a

Témwen Jéova-ya

Kréyòl gwiyanè

Kisa Labib-a ka anprann nou ?

 CHAPIT 6

Koté moun mouri-ya fika ?

Koté moun mouri-ya fika ?

1-3. a) Ki késyon moun ka pozé yé kò asou lanmò ? b) Kisa plizyèr rélijyon ka di asou lanmò ?

LABIB-A ka promèt nou ki roun jou « i pa ké gen lanmò ankò » (Révélation 21:4). Annan chapit 5-a, nou anprann ki ranson-an ka bay nou èspwar viv pou tout-tan. Mé jis jòdla, moun-yan ka kontinyé mouri (Ecclésiaste 9:5). A pou sa bokou moun ka doumandé yé kò : « Koté moun mouri-ya fika ? »

2 Lò roun moun nou kontan mouri, lanvi konnèt répons asou sa késyon-an ka divini pi fò ankò. Nou ka doumandé nou kò : « Koté i fika ? Ès i ka wè mo ? Ès i pouvé idé mo ? Ès mo ké rouwè l’ roun jou ? »

3 Chak rélijyon ka bay sopa répons asou sa késyon-yan. Roun ran ka di ki moun ki bon ka alé laro syèl-a é ki moun ki méchan ka alé annan difé lanfè. Rounòt ran ka di ki, lò roun moun mouri, i ka divini roun lèspri pou alé viv ké moun di so fanmi ki ja mouri. Ròt rélijyon ankò ka di ki apré lanmò, moun mouri-ya ka rousouvwè yé jijman. Yé ka rouvini ké rounòt kò, roun kò moun ouben sa di roun zannimo.

4. Kisa près tout rélijyon-yan ka di asou lanmò ?

4 Chak rélijyon ka anprann moun-yan bagaj trè diféran asou lanmò. Mé près yé tout ka di ki, lò roun moun mouri, roun bagaj annan li ka kontinyé viv. Ès a vré ?

 KISA KI KA PASÉ LÒ NOU MOURI ?

5, 6. Kisa ki ka rivé nou lò nou mouri ?

5 Jéova savé sa ki ka rivé nou lò nou mouri. I ka di nou ki, lò roun moun mouri, i pa ka viv ankò. Atò, lò roun moun mouri, so santiman ké tout sa i té gen annan so mémwè pa ka kontinyé viv pyès koté *. Lò nou mouri, nou pa ka ni wè, ni tandé ni réfléchi ankò.

6 Rwa Salomon ékri ki moun mouri-ya « pa savé anyen ». Yé pa pouvé ni kontan ni rayi moun. « I pa gen ni travay, ni projè, ni konésans, ni sajès annan tonm-an » (li Ecclésiaste 9:5, 6, 10). Annan Psaume 146:4, Labib-a ka di ki, lò roun moun mouri, « so pansé » mouri.

SA JÉZI DI ASOU LANMÒ

Jéova kréyé moun-yan pou yé viv asou latè-a pou tout-tan.

7. Kisa Jézi di asou lanmò ?

7 Lò so bon zanmi Lazar mouri, Jézi di so disip : « Lazar nou zanmi pran somèy. » Mé Jézi pa té lé di ki Lazar té ka dronmi. Apré sa, i di : « Lazar mouri » (Jean 11:11-14). Jézi di ki lanmò-a, a kou lò roun moun ka dronmi. I pa di ki Lazar té laro syèl-a ouben ké moun di so fanmi ki té ja mouri. I pa di ki Lazar té annan difé lanfè. I pa di ki Lazar té rouvini viv ké rounòt kò. Atò, a kousidiré Lazar té ka dronmi. Ròt vèrsé annan Labib-a ka di ki lanmò-a, a kou lò roun moun ka dronmi rèd. Labib-a ka di ki lò yé tchwé Étyèn, i « pran somèy annan lanmò » (Actes 7:60).  Apot Pòl ékri osi ki i gen krétyen ki « pran somèy annan lanmò » (1 Corinthiens 15:6).

8. Kouman nou savé ki Jéova pa kréyé nou pou nou mouri ?

8 Lò Jéova kréyé Adan ké Èv, ès i té lé yé mouri roun jou ? Non ! I té fè yé pou yé té viv pou tout-tan ké roun santé parfè. I menm bay yé lanvi viv pou tout-tan (Ecclésiaste 3:11). Pyès manman ké papa pa lé wè yé timoun divini vyé é mouri. A menm bagaj-a pou Jéova. Mé, si Jéova kréyé nou pou nou viv pou tout-tan, poukisa nou ka mouri ?

 POUKISA NOU KA MOURI ?

9. Poukisa lòrd Jéova té bay Adan ké Èv pa té difisil pou obéyi ?

9 Annan jarden Édèn-an, Jéova té di Adan : « Frwi tout pyébwa ki annan jarden-an, to pouvé manjé [...]. Mé pou frwi pyébwa konésans sa ki bon ké sa ki mové, to pa divèt manjé l’, paské jou to ké manjé l’, to ké mouri » (Genèse 2:9, 16, 17). Sa lòrd-a té klè, é i pa té difisil pou obéyi. An plis, Jéova té gen drwa désidé di sa ki té bon ké sa ki pa té bon pou Adan ké Èv. Si yé té obéyi Jéova, yé té ké montré ki yé té ka rèspèkté so otorité é ki yé té gen rékonésans pou tousa i té bay yé.

10, 11. a) Kouman Satan bloublou Èv ? b) Sa Adan ké Èv fè té grav. Poukisa ?

10 Malérèzman, Adan ké Èv chwazi dézobéyi Jéova. Satan doumandé Èv : « Ès a vré ki Bondjé di ki zòt pa divèt manjé frwi pyès pyébwa annan tout jarden-an ? » Èv réponn li : « Nou pouvé manjé tout frwi pyébwa ki annan jarden-an. Mé pou zafè manjé frwi pyébwa-a ki an mitan jarden-an, Bondjé di : “Zòt pa divèt manjé so frwi, [...] pou zòt pa mouri” » (Genèse 3:1-3).

11 Apré sa Satan di : « Zòt pa ké mouri pyès. Paské Bondjé savé ki, jou-a zòt ké manjé sa frwi-a, [...] zòt ké kou Bondjé, zòt ké konnèt sa ki bon ké sa ki mové » (Genèse 3:4-6). Satan té lé fè Èv krè ki i té pouvé désidé tousèl di sa ki té bon ké sa ki pa té bon. I manti pou li asou sa ki té ké rivé si i té ka dézobéyi : i di li ki i pa té ké mouri. Èv manjé annan frwi-a épi i bay Adan pou i manjé. Adan ké Èv té  savé ki Jéova té di yé pa manjé frwi-a. Mé yé désidé dézobéyi sa lòrd-a ki té klè é fasil pou obéyi. An tout sans, yé montré ki yé pa té gen pyès rèspè pou yé Papa plen ké lanmou. I pa gen pyès bon rézon pou sa yé fè !

12. Kisa Jéova rousanti lò i wè ki Adan ké Èv pa té gen pyès rèspè pou li ?

12 A pa ti lanpenn Jéova té gen lò i wè ki Adan ké Èv pa té gen pyès rèspè pou li ! Annou pran roun èkzanp : Ou fè tousa ou té pouvé pou bay ou tifi ké ou ti bolonm roun bon édikasyon. Mé roun jou yé ka révòlté yé kò épi pasé yé kouté ou yé ka fè sa yé lé. Kisa ou ka rousanti ? Asiré pa pitèt ou gen bokou lanpenn.

Adan té fèt ké lapousyè é i viré lapousyè.

13. Jéova di Adan : « To ké viré lapousyè. » Kisa sa té lé di ?

13 Lò Adan ké Èv dézobéyi Bondjé, yé pédi posibilité viv pou tout-tan. Jéova di Adan : « To sa lapousyè é to ké viré lapousyè » (li Genèse 3:19). Sa té lé di ki Adan té ké roudivini lapousyè. A té ké kousidiré Jéova pa té janmen fè l’ (Genèse 2:7). Apré i péché, i mouri : i pa té ka viv ankò.

14. Poukisa nou ka mouri ?

14 Si Adan ké Èv té obéyi Bondjé, jòdla yé té ké la toujou. Mé lò yé dézobéyi, yé péché,  é pita yé mouri. Péché-a, a kou roun vyé maladi ki nou prémyé papa ké nou prémyé manman, Adan ké Èv, bay nou. Nou tout soti péchèr annan vant nou manman é a pou sa nou ka mouri (Romains 5:12). Mé a pa sa Bondjé lé pou nou. I pa té jen lé ki nou mouri. Anplis, Labib-a ka di ki lanmò sa roun « lèlmi » (1 Corinthiens 15:26).

KONNÈT LAVÉRITÉ-A KA LIBÉRÉ NOU

15. Poukisa nou pouvé di ki lò nou konnèt lavérité asou lanmò nou libéré ?

15 Savé sa ki ka pasé lò nou mouri ka libéré nou di roun patché manti. Labib-a ka di ki moun mouri-ya pa ka rousanti pyès doulèr ni chagren. Nou pa pouvé palé ké yé é yé pa pouvé palé ké nou. Nou pa pouvé idé yé é yé menm non plis pa pouvé idé nou. Yé pa pouvé fè nou méchansté é nou pa divèt pè yé. Magré sa, bokou rélijyon ka di ki moun mouri-ya ka viv roun koté é nou pouvé idé yé si nou ka bay chèf rélijyé-ya soumaké (parèkzanp pou yé fè roun lanmès pou yé). Mé lò nou konnèt lavérité asou lanmò, yé pa ka bloublou nou ankò ké sa manti-ya.

16. Ki manti asou moun mouri-ya bokou rélijyon ka anprann moun-yan ?

16 Satan ka sèrvi so kò di fo rélijyon-yan pou bloublou nou é fè nou krè ki moun mouri-ya ka kontinyé viv. I gen sa ki ka di ki, lò roun moun mouri, roun bagaj annan li ka kontinyé viv. Ès a sa oupa rélijyon ka anprann ou ? Ouben ès i ka anprann ou sa Labib-a ka di asou moun mouri-ya ? Satan ka fè moun-yan krè sa manti-ya pou fè yé pédi chimen Jéova.

17. Poukisa ansèyman lanfè-a ka jouré Jéova ?

 17 Bokou rélijyon ka anprann moun-yan dé bagaj ki vréman chokan. Parèkzanp, i gen sa ki ka di ki moun ki méchan ké boulé annan difé lanfè pou tout-tan. Sa manti-a ka jouré Bondjé. Jéova pa té ké janmen pèrmèt ki moun-yan soufri konsa ! (Li 1 Jean 4:8). Annou pran roun èkzanp : Si roun moun ka mété lanmen so timoun annan difé pou pini l’, kisa ou ké pansé di sa moun-an ? Ou ké di ki i mové menm, é ou pa menm ké anvi anprann konnèt li. É ben a sa Satan lé nou pansé di Jéova !

18. Poukisa nou pa divèt pè moun mouri-ya ?

18 I gen rélijyon ka di ki moun-yan ka divini lèspri lò yé mouri. Yé ka di ki nou divèt rèspèkté sa lèspri-ya é pè yé osi paské yé pouvé sa zanmi pwisan ouben méchan lèlmi. Bokou moun ka krè sa manti-a. Yé pè moun mouri-ya, é pasé yé adoré Jéova a moun mouri-ya yé ka adoré. Mé pa bliyé : moun mouri-ya pa ka rousanti anyen. Nou pa divèt pè yé. Jéova sa nou Kréyatèr é i sa sèl vré Bondjé-a. A li rounso nou divèt adoré (Révélation 4:11).

19. Konnèt lavérité asou lanmò ka mennen bénédiksyon. Kilès ?

19 Konnèt lavérité asou lanmò ka libéré nou di manti rélijyon-yan ka ansényé. É sa ka idé nou konprann bèl promès Jéova fè nou pou dimen.

20. Di kisa chapit ki ka vini dèyè-a ka palé ?

20 Tan-lontan, Jòb, roun sèrvitèr Bondjé, doumandé : « Si roun moun [...] mouri, ès i pouvé rouviv ? » (Job 14:14). Annan Labib-a, Jéova ka bay nou roun répons ki bèl toubonnman. Nou ké dékouvri sa répons-a annan chapit ki ka vini dèyè-a.

^ § 5 I gen moun ka pansé ki, lò roun moun mouri, so nanm, ouben so lèspri, ka kontinyé viv. Pou gen plis enfòrmasyon, gadé nòt n17 ké 18, paj 214 ké 215.