Alé annan ròt enformasyon

Alé annan sou-méni-a

Alé annan somèr-a

Témwen Jéova-ya

Kréyòl gwiyanè

Kisa Labib-a ka anprann nou ?

 CHAPIT 5

Ranson-an : a pi bèl kado Bondjé

Ranson-an : a pi bèl kado Bondjé

1, 2. a) Ki kalité kado gen valò pou ou ? b) Poukisa ranson-an sa pi bèl kado Bondjé bay nou ?

KI PI bèl kado ou ja rousouvwè annan ou lavi ? Roun kado pa bézwen kouté chè pou i gen valò. Lò roun kado ka fè ou plézi ouben lò a roun bagaj ou té vréman bézwen, ou kontan l’ bokou.

2 Bondjé ka bay nou roun patché kado. Mé i gen roun kado nou plis bézwen pasé nenpòrt ki ròt kado. A pi bèl kado Bondjé bay nou. Annan sa chapit-a, nou ké anprann ki Jéova voyé Jézi asou latè-a pou nou pouvé viv pou tout-tan (li Matthieu 20:28). Lò i bay Jézi pou péyé ranson-an, i montré ki i vréman kontan nou.

A KISA KI RANSON-AN ?

3. Poukisa nou ka mouri ?

3 Ranson-an, a sa Jéova prévwè pou fè moun-yan soti anba péché ké lanmò (Éphésiens 1:7). Pou konprann poukisa nou té bézwen ranson-an, nou divèt savé sa ki pasé tan-lontan annan jarden Édèn-an. Nou prémyé papa ké nou prémyé manman, Adan ké Èv, péché. Paské yé péché, yé mouri. É nou ka mouri paské yé bay nou péché-a (gadé nòt n9, paj 210).

4. Adan, a té kimoun ? É kisa Jéova té bay li ?

4 Lò Jéova kréyé prémyé wonm-an, Adan, i bay li  roun bagaj ki té gen bokou valò : roun lavi parfè. Adan té gen roun entélijans parfè ké roun kò parfè. I pa té janmen ka tonbé malad, i pa té ka divini vyé é i pa té divèt mouri. Paské a Jéova ki té kréyé Adan, i té kou roun papa pou li (Luc 3:38). Jéova té ka palé pou li souvan. I byen èspliké l’ sa i té divèt fè é i bay li roun bon ti travay (Genèse 1:28-30 ; 2:16, 17).

5. Labib-a ka di ki Bondjé kréyé Adan kou li menm, kisa sa lé di ?

5 Bondjé kréyé Adan kou li menm (Genèse 1:27). I kréyé l’ ké menm kalité i menm ganyen : parèkzanp lanmou, jistis, sajès, ké pwisans. Bondjé bay li osi libèrté di chwazi. Adan pa té sa roun robo. I té pouvé chwazi fè sa ki bon ouben sa ki pa bon. Si i té chwazi obéyi Bondjé, i té ké viv annan paradi-a pou tout-tan.

6. a) Lò Adan dézobéyi Bondjé, kisa i pédi ? b) Ki konsékans dézobéyisans Adan poté pou nou ?

6 Lò Adan dézobéyi, Bondjé bay li so jijman : a té lanmò. I pédi bokou bagaj : so lanmityé èspésyal ké Bondjé, so lavi parfè ké paradi-a koté i té ka rété (Genèse 3:17-19). Paské Adan ké Èv chwazi dézobéyi Bondjé, i pa té gen pyès èspwar pou yé ankò. Akoz di sa Adan fè, « péché-a antré annan monn-an é akoz di péché-a lanmò antré osi, é a konsa lanmò détenn asou tout wonm-yan paské yé tout té péché » (Romains 5:12). Lò Adan péché, i « vandé » so kò kou èsklav anba péché ké lanmò, é i « vandé » nou osi kou èsklav an menm tan (Romains 7:14). Ès i gen roun èspwar pou nou ? Wi. Jéova bay roun ranson !

7, 8. A kisa ki roun ranson ?

 7 A kisa ki roun ranson ? Roun ranson a pri pou péyé pou libéré roun moun ouben pou viré pran roun bagaj. Annan Labib-a, roun ranson a osi pri roun moun ka péyé pou réparé déga ki fèt.

8 Pyès moun enparfè pa té pouvé péyé pou gro déga Adan mennen lò i péché é bay nou lanmò. Jéova bay sa ki té fo pou libéré nou di péché ké lanmò. Annou wè kouman i bay ranson-an é ki bénédiksyon ranson-an pouvé poté pou nou.

KOUMAN JÉOVA BAY RANSON-AN ?

9. Kisa yé té divèt bay pou péyé ranson-an ?

9 Nou pyès pa té pouvé péyé ranson-an. Poukisa ? Paské nou tout enparfè (Psaume 49:7, 8). É kou Adan té pédi roun lavi wonm parfè, ranson-an té divèt sa lavi rounòt wonm parfè. A pou sa yé ka aplé l’« ranson ki ka korèsponn » (1 Timothée 2:6). Ranson-an té divèt gen menm valò ki lavi Adan té pédi.

10. Kouman Jéova bay ranson-an ?

10 Kouman Jéova bay ranson-an ? I voyé so Pitit asou latè-a, sa-la i té kontan bokou. A li i té kréyé an prémyé (1 Jean 4:9, 10). Jézi asèpté lésé so Papa é syèl-a koté i té ka viv (Philippiens 2:7). Jéova voyé Jézi asou latè-a é lò Jézi fèt, i té sa roun moun parfè, i pa té gen péché (Luc 1:35).

Jéova bay so Pitit pou péyé ranson-an pou nou.

11. Kouman roun sèl wonm té pouvé sa roun ranson pou tout moun ?

11 Tout moun pédi posibilité gen roun lavi parfè paské prémyé wonm-an, Adan, dézobéyi Jéova. Mé ès rounsèl wonm té ké pouvé libéré tout désandan  Adan-yan di lanmò ? Wi (li Romains 5:19). Jézi pa janmen péché é i bay so lavi parfè pou péyé ranson-an (1 Corinthiens 15:45). So lavi parfè té pouvé sèrvi pou libéré tout désandan Adan-yan di lanmò (1 Corinthiens 15:21, 22).

12. Poukisa Jézi té gen pou soufri sa patché soufri-a ?

12 Labib-a ka èspliké ki Jézi soufri bokou anvan i mouri. Yé bat li par méchansté, yé klouwé l’ anlè roun poto épi piti piti yé lésé l’ soufri jistan i mouri (Jean 19:1, 16-18, 30) (gadé nòt n15, paj 213). Poukisa Jézi té gen pou i soufri sa patché soufri-a ? A paské Satan té di ki, pyès moun pa té ké rété fidèl douvan Bondjé si i té anba éprèv ki rèd menm. Jézi montré ki roun wonm parfè pouvé rété fidèl douvan Bondjé menm lò i anba patché soufrans. A pa ti fyèr Jéova té divèt fyèr di Jézi ! (Proverbes 27:11).

13. Kouman yé fè pou péyé ranson-an ?

13 Kouman yé fè pou péyé ranson-an ? 14 Nizan lannen 33, (Nizan sa roun mwa di kalandriyé jwif-a), Jéova pèrmèt ki lèlmi Jézi-ya tchwé l’. (Hébreux 10:10). Trwa jou apré, lò Jéova résisité Jézi i pa fè l’ roudivini roun wonm, mé roun zanj. Apré sa, Jézi routounen annan syèl-a, é i bay Jéova ranson-an : valò so lavi parfè lò i té sa roun moun. Sa lé di ki Jézi bay Bondjé drwa i té gen di viv kou roun moun parfè asou latè-a, pou Bondjé li menm bay désandan Adan-yan sa drwa-a (Hébreux 9:24). Kou Jéova péyé ranson-an, nou gen posibilité libéré di péché ké lanmò (li Romains 3:23, 24).

 BÉNÉDIKSYON RANSON-AN POUVÉ POTÉ POU NOU

14, 15. Kisa nou divèt fè pou Bondjé pardonnen nou péché ?

14 Nou pouvé profité di pi bèl kado Bondjé dipi aprézan, é nou ké pouvé profité osi di sa kado-a pita. Annou wè kouman.

15 Bondjé ka pardonnen nou péché. Sa pa fasil di toujou fè sa ki byen. Défwa nou ka di ouben nou ka fè dé bagaj ki pa bon. Kisa nou divèt fè pou Bondjé pardonnen nou ? Nou divèt vréman rigrété sa nou fè. Anplis di sa, nou divèt enb épi doumandé Jéova pardonnen nou. Konsa nou pouvé sir ki Bondjé ké pardonnen nou péché (Colossiens 1:13, 14 ; 1 Jean 1:8, 9).

16. Kisa nou divèt fè pou gen roun bon konsyans ?

16 Nou gen roun bon konsyans. Lò nou konsyans ka bat nou paské nou fè roun bagaj ki pa bon, nou ka santi nou kò koupab. Défwa, nou ka rivé pansé ki nou pa gen pyès valò. Mé nou pa divèt dékourajé. Jéova lé ki nou palé ké li di nou défo ké di nou problèm (Hébreux 4:14-16). Asiré pa pitèt, si nou ka sipliyé l’ pardonnen nou, i ké kouté nou é i ké pardonnen nou (Hébreux 9:13, 14). Atò nou ké rété byen ké Bondjé.

17. Ki bénédiksyon nou pouvé rousouvwè gras a ranson-an ?

17 Nou gen èspwar viv pou tout-tan. « Pèyman péché-a, a lanmò, mé kado Bondjé ka bay-a, a lavi pou tout-tan-an gras a Jézi Kris » (Romains 6:23). Kou Jézi mouri pou nou, nou gen èspwar viv pou tout-tan é gen roun santé parfè (Révélation  21:3, 4). Mé kisa nou divèt fè pou rousouvwè sa bénédiksyon-yan ?

KOUMAN OU POUVÉ MONTRÉ KI OU BYEN KONTAN RANSON-AN

18. Kouman nou savé ki Jéova kontan nou ?

18 Lò roun moun ka fè nou roun bèl kado, nou tchò kontan. Ranson-an a pi bèl kado pasé tout kado ou pouvé gen. A pou sa nou divèt montré Jéova ki nou kontan so kado toubonnman. Jean 3:16 ka di ki « Bondjé té tèlman kontan monn-an ki i bay so sèl Pitit i fè li menm ». Jéova kontan nou tèlman ki i bay nou sa i té gen ki té gen plis valò pou li : so Pitit. Nou savé Jézi kontan nou osi paské i asèpté mouri pou nou. (Jean 15:13). Gras a ranson-an ou divèt sir ki Jéova ké Jézi kontan ou (Galates 2:20).

Si nou ka anprann konnèt Jéova, lanmou nou gen pou li ké divini pi fò é nou ké divini so zanmi.

19, 20. a) Kouman ou pouvé divini zanmi Jéova ? b) Kouman ou pouvé montré ou lafwa annan ranson-an ?

19 Nou anprann ki Jéova plen ké lanmou. Mé kouman nou pouvé divini so zanmi ? Kontan roun moun ki ou pa konnèt, a roun bagaj ki rèd. Jean 17:3 ka di ki nou pouvé anprann konnèt Jéova. Si ou ka anprann konnèt li, lanmou ou gen pou li ké divini pi fò, ou ké anvi fè li plézi é ou ké divini so zanmi. Atò, a pou ou kontinyé étidyé Labib-a (1 Jean 5:3).

20 A pou ou gen lafwa annan ranson-an. Labib-a ka di ki « sa-la ki ka montré so lafwa annan Pitit-a gen lavi pou tout-tan » (Jean 3:36). Kisa sa lé di « montré so lafwa » ? Sa lé di fè sa Jézi ka doumandé nou fè (Jean 13:15). A pa lou tou di di nou ka krè  annan Jézi. Asou fason nou ka aji nou divèt montré ki nou gen lafwa annan Jézi. Annan Jacques 2:26, nou ka li : « Si lafwa pa gen aksyon i mouri. »

21, 22. a) Poukisa nou divèt alé chak lannen annan Mémoryal lanmò Jézi ? b) Di kisa nou ké palé annan chapit 6 ké 7 ?

21 Alé annan Mémoryal lanmò Jézi. Jézi lé nou sonjé ki i bay so lavi parfè pou ranson pou nou. Lannwit anvan i mouri i di so disip-ya : « Kontinyé fè sa pou sonjé mo » (li Luc 22:19). A sa Témwen Jéova-ya ka fè chak lannen. Yé ka sélébré roun sérémoni yé ka aplé « Mémoryal » ouben « Répa Sényèr-a » (1 Corinthiens 11:20 ; Matthieu 26:26-28). Lò ou ka alé annan Mémoryal-a, ou ka montré ki ou byen kontan ranson-an é bèl lanmou Jéova ké Jézi gen pou ou (gadé nòt n16, paj 214).

22 I pa gen pi bèl kado ki ranson-an (2 Corinthiens 9:14, 15). Sa kado-a ki gen bokou valò ké poté osi bénédiksyon pou milyon moun ki mouri. Chapit 6 ké 7 ké èspliké kouman sa pouvé fèt.