Alé annan ròt enformasyon

Alé annan somèr-a

 CHAPIT 4

Jézi Kris : a kimoun ?

Jézi Kris : a kimoun ?

1, 2. a) Si ou konnèt non roun moun ki sélèb, ès sa lé di ki ou byen konnèt sa moun-an ? Èspliké. b) Kisa moun-yan ka di asou Jézi ?

ASOU latè-a, i gen bokou moun ki sélèb. Pitèt ou konnèt non roun moun ki sélèb. Mé a pa paské ou konnèt so non ki ou konnèt li byen. Ou pa konnèt tout bagaj asou so lavi ni ki kalité moun i sa vréman.

2 Menm si Jézi Kris viv asou latè-a i gen 2 000 lannen, ou divèt ja tandé palé di li (gadé nòt n12, paj 211). Mé bokou moun pa savé ki kalité moun i té sa vréman. I gen roun ran ki ka di ki a té roun bon moun. Rounòt ran ka di ki i té sa roun profèt. Ròt moun ankò ka krè ki i sa Bondjé. É ou menm, kisa ou ka di ?

3. Poukisa sa enpòrtan ki ou konnèt Jéova ké Jézi ?

3 Sa enpòrtan di konnèt lavérité asou Jézi. Poukisa ? Labib-a ka di : « Men sa ki sa lavi pou tout-tan-an : a pou yé anprann konnèt to, ki sa sèl vré Bondjé-a, ké sa-la to voyé-a, Jézi Kris » (Jean 17:3). Si ou konnèt lavérité asou Jéova ké Jézi, ou ké pouvé viv pou tout-tan annan Paradi-a asou latè-a (Jean 14:6). Anplis di sa, konnèt Jézi ké itil pou ou dipi aprézan. Jézi montré nou kouman nou divèt viv é kouman nou divèt aji ké ròt moun-yan. É Jézi sa miyò èkzanp i pouvé gen (Jean 13:34,  35). Annan chapit 1-an, nou anprann lavérité asou Bondjé. Aprézan, annan sa chapit-a, nou ké wè sa Labib-a ka anprann nou asou Jézi.

« NOU TROUVÉ MÉSI-A ! »

4. Kisa tit « Mési » ké « Kris » lé di ?

4 Bokou lannen anvan nésans Jézi, Jéova té promèt ki i té ké voyé Mési-a, ouben Kris-a, asou latè-a. « Mési » ka vini di roun mo ébré é « Kris » ka vini di roun mo grèk. Sa tit-ya lé di ki Bondjé té ké chwazi roun moun, é ki i té ké bay li roun ròl èspésyal. Gras a Mési-a, tout promès Jéova ké fèt.

5. Ès disip Jézi-ya té sir ki Jézi té sa Mési-a ?

5 Disip Jézi-ya té sir ki i té sa Mési-a (Jean 1:41). Parèkzanp, apot Pyèr di li : « To sa Kris-a » (Matthieu 16:16). É nou, kouman nou pouvé sir ki Jézi sa Mési-a ?

6. Kouman Jéova idé moun ki té sensèr roukonnèt Mési-a ?

6 Lontan anvan Jézi fèt asou latè-a, profèt Bondjé-ya bay bokou détay asou Mési-a pou pèrmèt moun-yan roukonnèt li. Annou pran roun èkzanp : Yé ka doumandé ou alé chaché roun moun ou pa konnèt annan roun laréopòr ki plen ké moun. Si yé ka bay ou détay asou sa moun-an ou ké pouvé roukonnèt li. Menm fason-an, Jéova itilizé profèt-ya pou bay nou détay asou sa Mési-a té ké fè é asou sa ki té ké rivé l’. Gras a tout sa profési-ya ki fèt, moun sensèr-ya pouvé konprann ki a Jézi ki sa Mési-a.

7. Bay dé profési ki ka montré ki Jézi sa Mési-a.

 7 Men dé profési asou Mési-a : 1) Profèt Mika di 700 lannen anvan sa rivé, ki Mési-a té ké fèt annan ti vil Bètléèm-an (Mika 5:2). É a la menm Jézi fèt ! (Matthieu 2:1, 3-9). 2) Profèt Danyèl di ki Mési-a té ké rivé an lannen 29 (Daniel 9:25) (gadé nòt n13, paj 211). Sa dé profési-ya, kou patché ròt profési ankò, ka montré ki Jézi sa Mési Bondjé té promèt-a.

Lò i batizé, Jézi divini Mési-a ouben Kris-a.

8, 9. Kisa ki pasé lò Jézi batizé ? É kisa sa ka montré ?

8 Jéova fè savé san katakata ki Jézi té sa Mési-a. I té promèt Janbatis, ki i té ké bay li roun sign pou roukonnèt Mési-a. Jan wè sa sign-an lò Jézi batizé. An lannen 29, Jézi doumandé Jan batizé li annan larivyè Jourden-an. Labib-a ka di sa ki pasé : « Lò i fini batizé, Jézi ki té anba dlo-a roumonté lanmenm ; syèl-a louvri épi i wè lèspri Bondjé-a désann asou li kou roun kolonm. Épi osi roun vwa soti annan syèl-a ki té ka di : “Men mo Pitit, sa-la mo kontan-an é ki mo aprouvé” » (Matthieu 3:16, 17). Lò Jan wè é tandé sa sign-an, i konprann ki Jézi té sa Mési-a (Jean 1:32-34). Sa jou-a, lò Jéova fè so lèspri désann asou Jézi, Jézi divini Mési-a. A li Jéova té chwazi pou i sa Gid ké Rwa (Isaïe 55:4).

9 Profési di Labib-a, sa Jéova di é sign-an i bay  lò Jézi batizé ka montré ki Jézi sa Mési-a. Mé koté Jézi té soti ? Ki kalité moun i té sa ? Annou wè sa Labib-a ka di.

KOTÉ JÉZI TÉ SOTI ?

10. Koté Jézi té ka viv anvan i vini asou latè-a ?

10 Labib-a ka anprann nou ki anvan Jézi vini asou latè-a, i viv annan syèl-a pannan lontan. Mika  di ki Mési-a té ka èkzisté « dipi tan-lontan » (Mika 5:2). É Jézi di plizièr fwa ki i té ka viv annan syèl-a anvan i vini asou latè-a kou roun imen (li Jean 3:13, Jean 6:38, 62 Jean 17:4, 5). Menm anvan Jézi vini asou latè-a, Jéova ké Jézi té gen roun rélasyon èspésyal é trè fò.

11. Poukisa Jéova kontan Jézi bokou ?

11 Jéova kontan Jézi bokou paské i kréyé l’ an prémyé. A pou sa yé ka aplé l’« sa-la ki fèt anvan tousa Bondjé kréyé » (Colossiens 1:15). Anplis di sa, Jéova kontan Jézi bokou paské a Jézi rounso i kréyé dirèktéman. A pou sa yé ka aplé l’ « sèl Pitit i fè li menm » * (Jean 3:16). É a Jézi rounso Jéova sèrvi pou i kréyé tout ròt bagaj-ya (Colossiens 1:16). Épi a li rounso yé ka aplé « Paròl-a ». I ka poté sa non-an paské Jéova itilizé l’ pou bay zanj ké imen-yan mésaj ké zòrd (Jean 1:14).

12. Kouman nou savé ki Jézi ké Bondjé pa sa menm moun-an ?

12 I gen moun ki ka krè ki Jézi ké Bondjé sa menm moun-an (gadé nòt n14, paj 213). Mé a pa sa Labib-a ka anprann nou. I ka di ki roun moun kréyé Jézi. Atò, lavi Jézi gen roun koumansman. Mé Bondjé ki kréyé tout bagaj pa gen koumansman (Psaume 90:2). Jézi, Pitit Bondjé, pa janmen éséyé pran plas so Papa. Dapré Labib-a, Papa-a pi gran pasé Pitit-a (li Jean 14:28 ; 1 Corinthiens 11:3).  Jéova rounso sa « Bondjé Tou-Pwisan-an » (Genèse 17:1). A li ki pi enpòrtan é ki pi pwisan asou tout latè-a ké annan syèl-a.

13. Poukisa Labib-a ka di ki Jézi sa « pòrtrè Bondjé nou pa pouvé wè » ?

13 Anvan kréyasyon syèl-a ké latè-a, Jéova ké Jézi travay ansanm pannan milyar lannen. Pannan tousa tan-an, lanmou yé té gen roun pou ròt divini plianpli fò ! (Jean 3:35 ; 14:31). Jézi imité kalité so Papa tèlman byen ki Labib-a ka di ki i sa « pòrtrè Bondjé nou pa pouvé wè » (Colossiens 1:15).

14. Kouman Jézi fèt kou roun wonm asou latè-a ?

14 Jézi té dakò pou lésé syèl-a pou i té fèt asou laté-a kou roun wonm. Kouman sa té pouvé fèt ? Jéova fè roun mirak : i mété lavi so Pitit annan vant Mari ki té sa roun fanm vyèrj. Atò, papa Jézi pa té sa roun imen. A konsa Mari akouché roun pitit ki té parfè. I aplé timoun-an Jézi (Luc 1:30-35).

KI KALITÉ MOUN JÉZI TÉ SA ?

15. Kouman ou pouvé konnèt Jéova pi byen ?

15 Yé ka aplé liv Matthieu, Marc, Luc ké Jean lévanjil-ya. Lò ou ké li sa liv-ya, ou ké anprann bokou bagaj asou Jézi, asou so lavi ké so kalité. Jézi di : « Moun-an ki wè mo wè Papa-a osi » (Jean 14:9). Jézi di sa paské i ka sanblé ké so Papa bokou. A pou sa, sa ou ka li asou Jézi ké idé ou konnèt Jéova pi byen.

16. a) Kisa Jézi ansényé ? b) Koté anséyman Jézi-ya té ka soti ?

16 Bokou moun té ka aplé Jézi « Ansényan »  (Jean 1:38 ; 13:13). Annan tout bagaj pi enpòrtan Jézi ansényé-a i té gen « bon nouvèl di rwayonm-an ». A kisa sa Rwayonm-an ? A roun gouvèrnman ki annan syèl-a é ki Bondjé ké sèrvi pou dirijé latè-a. Sa gouvèrnman-an ké poté bénédiksyon pou moun ki ka obéyi Bondjé (Matthieu 4:23). Tousa Jézi ansényé-a té ka vini di Jéova. Jézi di : « Sa mo ka ansényé-a pa ka vini di mo, mé di sa-la ki voyé mo-a » (Jean 7:16). I té savé ki Jéova té lé moun-yan tandé sa bon nouvèl-a : Rwayonm Bondjé-a ké dirijé latè-a.

17. a) Ki koté Jézi té ka ansényé ? b) Poukisa Jézi bay so kò bokou balan pou ansényé moun-yan ?

17 Ki koté Jézi té ka ansényé moun-yan ? Tout koté i té ka trouvé yé : annan yé kaz, yé bitasyon, annan vil-ya, vilaj-ya, asou marché-ya é koté yé té ka rasanblé pou yé rélijyon. I pa té ka antann moun vini wè l’. Souvan, a li ki té ka alé wè yé (Marc 6:56 ; Luc 19:5, 6). Jézi bay so kò bokou balan pou ansényé yé. Épi i pasé bokou tan ka préché. Poukisa ? Paské i té savé ki a té sa Bondjé té lé, é paské i toujou té ka obéyi so Papa (Jean 8:28, 29). Jézi té ka préché osi paské i té gen pityé pou moun-yan (li Matthieu 9:35, 36). I té ka byen wè ki chèf rélijyé-ya pa té ka ansényé lavérité asou Bondjé é asou so Rwayonm. É i té lé ki laplipar moun-yan tandé bon nouvèl-a.

18. Annan kalité Jézi-ya kilès ou pi kontan ?

18 Jézi té kontan moun-yan é i té ka chaché  konnèt yé. I té sa roun bon moun é moun-yan té pouvé palé ké li fasilman. Menm timoun-yan té kontan rété òbò li (Marc 10:13-16). Jézi té toujou jis. I té rayi injistis ké tousa ki malonèt (Matthieu 21:12, 13). A so lépòk, fanm-yan pa té rèspèkté é yé pa té gen bokou drwa. Mé Jézi toujou té ka rèspèkté fanm-yan (Jean 4:9, 27). Anplis di sa Jézi té vréman enb, i pa té ka krè so kò. Parèkzanp roun jou oswè, i lavé pyé so apot-ya. Nòrmalman, a té travay sèrvitèr-ya (Jean 13:2-5, 12-17).

Jézi té ka préché tout koté i té ka trouvé moun.

19. Ki èkzanp ka montré ki Jézi té lé idé moun-yan ?

19 Jézi té savé kisa moun-yan té vréman bézwen é i té lé idé yé. Moun-yan té ka wè sa lò i té ka itilizé pwisans Bondjé pou géri yé (Matthieu 14:14). Parèkzanp roun jou, roun lépré di Jézi : « Si to lé, to pouvé pirifyé mo. » Lò Jézi wè soufrans mouché-a, i té gen pityé pou li é i té lé idé li. I touché l’ é i di li : « Wi mo lé. To pirifyé. » Épi lépré-a géri ! (Marc 1:40-42). Ès ou pouvé imajiné sa lépré-a rousanti ?

JÉZI TOUJOU RÉTÉ FIDÈL DOUVAN SO PAPA

20, 21. Poukisa nou pouvé di ki Jézi sa miyò èkzanp di moun ki ka obéyi Bondjé ?

20 Jézi sa miyò èkzanp di moun ki ka obéyi Bondjé. Menm lò sitiasyon-an té rèd ouben lò so lèlmi-ya té ka fè li méchansté, i té ka rété fidèl douvan so Papa. Parèkzanp, lò Satan tanté l’, i pa péché (Matthieu 4:1-11). Annan so fanmi, i té gen sa ki pa  té ka krè ki i té sa Mési-a. Yé té ka di ki i té pédi so tèt. Mé Jézi kontinyé fè sa Bondjé té lé (Marc 3:21). Lò so lèlmi-ya té ka fè li soufri, i té ka rété fidèl douvan so Papa é i pa té janmen ka éséyé fè yé pyès méchansté (1 Pierre 2:21-23).

21 Jézi soufri bokou anvan i mouri. Mé i rété fidèl douvan Jéova (li Philippiens 2:8). Sonjé tousa i sipòrté jou-a i mouri. Yé arété l’. Moun akizé l’ di jouré Bondjé. Jij ki té malonèt kondané l’. Patché moun ari di so tèt. Sòlda fè l’ patché méchansté annan so lachè é yé klouwé l’ anlè roun poto. Jis anvan i mouri i rélé : « Sa fèt ! »  (Jean 19:30). Mé trwa jou pita, Jéova résisité Jézi é i bay li roun kò èspirityèl, sa lé di roun kò kou sa di zanj-ya (1 Pierre 3:18). Kèk simenn apré, Jézi routounen annan syèl-a é i asiz òbò Bondjé a so drèt. Apré sa, i antann Bondjé fè l’ Rwa (Hébreux 10:12, 13).

22. Kou Jézi rété fidèl douvan so Papa, ki posibilité nou gen jòdla ?

22 Kou Jézi rété fidèl douvan so Papa, nou gen posibilité viv pou tout-tan asou latè-a annan Paradi-a. A sa Jéova lé. Annan chapit ki ka vini dèyè-a, nou ké wè poukisa lanmò Jézi ka pèrmèt nou viv pou tout-tan.

^ § 11 Labib-a ka di ki Jéova sa roun Papa paské i sa Kréyatèr-a (Isaïe 64:8). Yé ka aplé Jézi Pitit Bondjé paské a Jéova ki kréyé l’. Yé ka aplé zanj-ya ké Adan osi « pitit Bondjé » (Job 1:6 ; Luc 3:38).