1-3. a) Di kisa nou tout prizonyé ? b) Kouman Jéova ké libéré nou di lanmò ?

IMAJINÉ : Yé ka akizé ou di roun bagaj ou pa fè épi yé ka mété ou lajòl pou jis jou ou mouri. Ou pa gen pyès chans soti la. Ou pa gen pyès èspwar é ou pa pouvé fè anyen pou sa. Mé lò ou krè ki tout bagaj fini, ou ka anprann ki roun moun pouvé libéré ou é ki i promèt fè roun bagaj pou ou ! Kisa ou ka rousanti ?

2 Nou tout prizonyé di lanmò. Nou pa pouvé fè anyen pou chapé anba l’. Mé Jéova pouvé libéré nou di lanmò-a. É i promèt ki lanmò, ki sa nou dèrnyé lèlmi, ké détrwi (1 Corinthiens 15:26).

3 Sonjé jou-a ou pa ké pè lanmò ankò. A pa ké ti soulajman ! Jéova ké fè lanmò-a disparèt. Mé a pa sa rounso i ké fè. I ké fè osi moun mouri-ya rouviv. Réfléchi asou sa sa lé di pou ou. Jéova ka promèt ki « sa ki san fòrs annan lanmò » ké viv ankò (Isaïe 26:19). A sa Labib-a ka aplé « rézirèksyon-an ».

LÒ ROUN MOUN NOU KONTAN MOURI

4. a) Lò roun moun annan nou fanmi ouben roun zanmi mouri, kisa ki pouvé konsolé nou ? b) Bay kèk non zanmi Jézi.

4 Lò roun moun annan nou fanmi ouben roun  zanmi mouri, nou krazé anba chagren. Nou pa pouvé fè anyen pou roubay sa moun-an lavi. Mé Labib-a ka bay nou roun vré konsolasyon (li 2 Corinthiens 1:3, 4). Annou wè roun èkzanp ki ka montré ki Jéova ké Jézi lé résisité moun nou kontan. Jézi té gen labitid alé wè Lazar ké so sò-yé, Mart ké Mari. Yé tou lé trwa té sa zanmi Jézi. Labib-a ka di : « Jézi té kontan Mart ké so sò ké Lazar. » Mé roun jou Lazar mouri (Jean 11:3-5).

5, 6. a) Lò Jézi wè ki zanmi ké sò Lazar té gen chagren, kouman i réyaji ? b) Poukisa savé ki Jézi té gen chagren lò Lazar mouri ka ankourajé nou ?

5 Jézi alé konsolé Mart ké Mari. Lò Mart anprann ki Jézi té ka rivé, i soti di vilaj-a pou alé jwenn li. I té kontan wè Jézi vini, mé i di li : « Si to té la, mo frè pa té ké mouri. » Pou li menm, Jézi té rivé tro ta. Apré sa, Jézi wè Mari ki té ka pléré. Lò i wè kouman moun-yan té gen chagren, i té gen lanpenn é i pléré (Jean 11:21, 33, 35). I rousanti menm chagren nou gen lò nou ka pédi roun moun nou kontan.

6 Savé ki Jézi té gen chagren ka ankourajé nou. Sa ka montré nou ki Jézi rayi lanmò. É kou i ka sanblé Jéova bokou, nou ka konprann ki Jéova osi rayi lanmò-a (Jean 14:9). Jéova pouvé fè lanmò-a disparèt pou tout-tan é a sa i ké fè titalò.

« LAZAR, SOTI DÈRÒ ! »

7, 8. a) Mart pa té lé yé tiré gro ròch-a ki té ka fronmen tonm Lazar-a. Poukisa ? b) Kisa Jézi fè pou Lazar ?

7 Tonm Lazar-a té fronmen ké roun gro ròch. Lò  Jézi rivé douvan tonm-an i di : « Tiré ròch-a. » Mé Mart pa té lé yé tiré l’ paské kò Lazar té annan tonm-an dipi kat jou déja (Jean 11:39). I pa té savé sa Jézi té ké fè pou so frè.

Imajiné kouman fanmi ké zanmi Lazar té kontan lò Jézi résisité l’ (Jean 11:38-44).

8 Yé tiré ròch-a, épi Jézi di Lazar : « Soti dèrò ! » Mart ké Mari wè roun bagaj ki fè yé rété èstébékwé : Lazar soti di tonm-an (Jean 11:43, 44). Jézi té résisité Lazar ! Lazar té viré jwenn so fanmi ké so zanmi. Yé té pouvé bo l’, touché l’ é palé ké li. A pa té roun ti mirak wi !

« TIFI, MO KA DI TO : LÉVÉ ! »

9, 10. a) Kimoun ki bay Jézi pouvwar résisité moun mouri-ya ? b) Poukisa istwè rézirèksyon-yan gen bokou valò pou nou ?

9 Ès a té ké so pròp fòrs Jézi rivé résisité moun mouri-ya ? Non. Anvan i résisité Lazar, i priyè Jéova. É Jéova bay li pouvwar résisité Lazar (li Jean 11:41, 42). A pa Lazar rounso Jézi résisité *. Labib-a ka palé osi di roun tifi ki té gen 12 an é ki té trè malad. So papa, Jayiris, pa té savé sa pou i té fè ankò pou swanyé l’. I sipliyé Jézi géri so timoun. A té so sèl pitit. Toupannan i té ka palé ké Jézi, moun vini di Jayiris : « To tifi mouri ! Poukisa to ka déranjé ansényan-an ankò ? » Mé Jézi di Jayiris : « Pa bézwen pè, yenki montré ou lafwa, é i ké sové. » Apré sa, Jézi alé ké Jayiris annan so kaz. Lò i  rivé bò di kaz-a, Jézi wè é tandé moun-yan ki té ka pléré. I di yé : « Asé pléré, i pa mouri, a dronmi i ka dronmi. » Asiré pa pitèt papa ké manman tifi-a divèt doumandé yé kò kisa Jézi té lé di. Jézi doumandé moun-yan ki té la soti di kaz-a. I mennen Jayiris ké so madanm koté tifi-a té kouché. Jézi pran lanmen tifi-a tou dousman é i di li : « Tifi, mo ka di to : Lévé ! » Lanmenm, tifi-a lévé épi i koumansé maché. So papa ké so manman té kontan toubonnman : Jézi té résisité yé tifi ! (Marc 5:22-24, 35-42 ; Luc 8:49-56). Dipi sa jou-a chak fwa yé té ka gadé yé tifi, yé té ka sonjé sa Jéova té fè pou yé gras a Jézi.

10 Moun-yan Jézi té résisité-a viré mouri ankò. Mé istwè sa rézirèksyon-yan gen bokou valò pou nou paské yé ka bay nou roun vré èspwar : Jéova lé résisité moun mouri-ya é a sa i ké fè.

KISA ISTWÈ RÉZIRÈKSYON-YAN KA ANPRANN NOU ?

Apot Pyèr résisité Dòrkas ki té sa roun krétyen (Actes 9:36-42).

Éliya résisité pitit roun vèv (1 Rois 17:17-24).

11. Istwè rézirèksyon Lazar ka montré ki sa Ecclésiaste 9:5 ka di byen vré. Poukisa ?

11 Labib-a ka di nou ki moun mouri-ya « pa savé anyen » (Ecclésiaste 9:5). Istwè rézirèksyon Lazar ka montré ki a vré. Lò Lazar té annan tonm-an, i « pa té savé anyen ». Kou Jézi té di, a té kousidiré i té ka dronmi (Jean 11:11).

12. Poukisa nou pouvé sir ki rézirèksyon Lazar té fèt vré ?

12 Bokou moun wè lò Jézi résisité Lazar. Menm  lèlmi Jézi-ya té savé ki i té fè sa mirak-a. Lazar té vivan é sa té ka byen montré ki Jézi té résisité l’ (Jean 11:47). Patché moun vini wè Lazar. Lò yé wè li, yé konprann ki a té Bondjé ki té voyé Jézi. Mé lèlmi Jézi-ya pa té kontan menm. A pou sa yé désidé tchwé ni Jézi ni Lazar (Jean 11:53 ; 12:9-11).

13. Poukisa nou pouvé sir ki Jéova ké résisité moun mouri-ya ?

13 Jézi di ki « tout moun ki annan tonm souvénir-ya » té ké résisité (Jean 5:28). Sa lé di ki tout moun Jéova ka sonjé ké rouviv ankò. Mé pou Jéova résisité roun moun a pou i sonjé tout bagaj asou li. Ès sa posib ? Wi. I gen milyar zétwèl. Magré sa, Labib-a ka di ki Jéova konnèt non tout zétwèl-ya (li Isaïe 40:26). Si i ka sonjé non tout zétwèl-ya, i ké sonjé san problèm tout bagaj asou tout moun i ké résisité. Anplis di sa, kou a li ki kréyé tout bagaj, i gen pouvwar roubay moun mouri-ya lavi.

14, 15. Kisa sa Jòb di asou rézirèksyon-an ka anprann nou ?

14 Jòb té sa roun moun fidèl douvan Jéova. I doumandé l’ : « Si roun moun [...] mouri, ès i pouvé rouviv ? » Apré sa i di Jéova : « To ké aplé é mo menm mo ké réponn to. To ké présé wè sa to kréyé ké to lanmen. » Jòb té ka krè annan rézirèksyon-an. I té savé ki Jéova présé wè jou-a i ké résisité moun mouri-ya (Job 14:13-15).

15 Kisa ou ka rousanti lò ou ka sonjé rézirèksyon-an ? Savé ki Jéova lé roubay moun mouri-ya lavi ka konsolé nou. Mé pitèt ou ka doumandé ou kò : « Ès  moun annan mo fanmi ké mo zanmi ké résisité osi ? » Kimoun ki ké résisité ? É koté sa-ya Bondjé ké résisité ké rété ? Annou wè sa Labib-a ka di.

YÉ « KÉ TANDÉ SO VWA É YÉ KÉ SOTI »

16. Kouman moun-yan ki ké résisité ké viv asou latè-a ?

16 Tan-lontan, moun résisité-ya viré jwenn yé fanmi ké yé zanmi isi-a menm asou latè-a. A sa ki ké pasé osi pita, mé sa ké miyò. Poukisa ? Paské moun-yan ki ké résisité asou latè-a ké pouvé viv pou tout-tan. É yé ké viv annan roun monn ki trè diféran di sa-la nou konnèt jòdla. I pa ké gen lagèr ankò, ni moun ka tchwé moun, ni maladi.

17. Kimoun Bondjé ké résisité ?

17 Kimoun Bondjé ké résisité ? Jézi di ki« tout moun ki annan tonm souvénir-ya ké tandé so vwa é yé ké soti » (Jean 5:28, 29). É Révélation 20:13 ka di : « Lanmè-a randé moun mouri-ya ki té annan li, é lanmò-a ké tonm-an randé moun mouri-ya ki té annan yé. » Atò milyar moun ké rouviv. Apot Pòl di osi ki i té ké gen « roun rézirèksyon pou moun ki jis kou pou moun ki pa jis » (li Actes 24:15). Kisa sa lé di ?

Annan Paradi-a, moun mouri-ya ké résisité é yé ké viré jwenn moun yé té kontan.

18. Kimoun ki annan « moun ki jis » ki ké résisité ?

18 Annan « moun ki jis », i gen sèrvitèr Jéova ki viv anvan Jézi vini asou latè-a. Parèkzanp, Noé, Abraam, Sara, Moyiz, Rit ké Èstèr ké résisité asou latè-a. Hébreux chapit 11 ka palé di wonm ké fanm annan sa-ya. É sèrvitèr Jéova-ya ki ka mouri an nou  lépòk, ès yé ké résisité ? Wi, paské yé osi annan ran « moun ki jis ».

19. a) A kimoun ki « moun ki pa jis » ? b) Ki posibilité Jéova ké bay « moun ki pa jis » ?

19 Annan ran « moun ki pa jis », i gen milyar moun ki mouri san yé té pouvé konnèt Jéova. Jéova  pa ka bliyé yé. I ké résisité yé é i ké pèrmèt yé konnèt li é adoré l’.

20. Kimoun ki pa ké résisité ?

20 Ès sa lé di ki tout moun mouri-ya ké résisité ? Non. Jézi di ki i té ké gen moun ki pa té ké résisité (Luc 12:5). Kimoun ki ké désidé si roun moun ké rouviv ouben pa ké rouviv ankò ? Jéova sa Jij-a ki gen pi gran otorité-a. Mé i bay osi Jézi otorité pou i sa « jij moun ki vivan ké moun mouri-ya » (Actes 10:42). Kimoun ki pa ké résisité ? Sa-ya Jéova jijé ki yé méchan é ki pa lé chanjé (gadé nòt n19, paj 215).

RÉZIRÈKSYON POU VIV ANNAN SYÈL-A

21, 22. a) Ki kalité kò moun-yan ki résisité pou viv annan syèl-a ka rousouvwè ? b) Kimoun ki té résisité an prémyé pou viv annan syèl-a ?

21 Labib-a ka di osi ki i gen moun ki ké viv annan syèl-a. Lò roun moun résisité annan syèl-a, i pa ka rouviv ké roun kò ki fèt ké lachè. I ka rousouvwè roun kò èspirityèl, sa lé di roun kò kou sa di zanj-ya.

22 Jézi té prémyé moun résisité pou viv annan syèl-a (Jean 3:13). Jéova résisité Jézi trwa jou apré yé tchwé l’ (Psaume 16:10 ; Actes 13:34, 35). Bondjé pa résisité l’ ké roun kò fèt ké lachè. Apot Pòl ka èspliké ki yé tchwé Jézi lò i té roun moun fèt ké lachè mé ki i rouvini kou roun lèspri (1 Pierre 3:18). Jézi roudivini roun zanj pwisan !  (1 Corinthiens 15:3-6). Mé Labib-a ka di ki dòt moun ankò ka résisité annan syèl-a.

23, 24. a) Jézi palé di roun « piti troupo ». Kimoun ki annan l’ ? b) Konmyen krétyen i gen annan « piti troupo-a » ?

23 Anvan i mouri, Jézi di so disip-ya : « Mo ka alé préparé roun plas pou zòt » (Jean 14:2). Sa té lé di ki annan so disip-ya i té ké gen sa ki té ké résisité pou viv annan syèl-a ké li. Konmyen moun i té ké gen ? Jézi di ki yé té ké « roun piti troupo ». Atò, yé pa té ké bokou (Luc 12:32). Apot Jan di konmyen moun i té ké gen, i bay roun nonm prési : I wè ki Jézi « té doubout anlè montangn Syon-an [annan syèl-a], é 144 000 té la ké li » (Révélation 14:1).

24 Kitan 144 000 krétyen-yan té ké résisité ? Dapré Labib-a, yé rézirèksyon té ké koumansé apré Jézi divini rwa annan syèl-a (1 Corinthiens 15:23). Nou ka viv annan sa lépòk-a é près tout 144 000 krétyen-yan ja résisité annan syèl-a. Lò sa ki toujou asou latè-a ka mouri, Bondjé ka résisité yé lanmenm annan syèl-a. Mé pita, près tout moun ké résisité asou latè-a, annan Paradi-a.

25. Kisa nou ké anprann annan chapit ki ka vini dèyè-a ?

25 Titalò, Jéova ké libéré moun-yan di lanmò. I pa ké gen lanmò ankò ! (Li Isaïe 25:8). Mé kisa 144 000-ya ké fè annan syèl-a ? Labib-a ka di ki yé ké rwa annan roun rwayonm ké Jézi. Chapit ki ka vini dèyè-a ké anprann nou plis bagaj asou sa rwayonm-an.

^ § 9 Labib-a ka di ki i gen ròt moun yé résisité (jennjan kou granmoun, wonm kou fanm, Israyélit kou sa ki pa té Israyélit). Gadé 1 Rois 17:17-24, 2 Rois 4:32-37, 2 Rois 13:20, 21, Matthieu 28:5-7, Luc 7:11-17, Luc 8:40-56, Actes 9:36-42 é Actes 20:7-12.