Alé annan ròt enformasyon

Alé annan somèr-a

 CHAPIT 1

Bondjé : a kimoun ?

Bondjé : a kimoun ?

1, 2. Asou kisa nou tout ka pozé nou kò késyon ?

TIMOUN toujou ka pozé patché késyon. Lò nou ka èspliké yé roun bagaj, souvan yé ka doumandé : « Poukisa ? » Épi lò nou ka éséyé réponn yé, yé ka doumandé ankò : « Mé poukisa ? »

2 Nou tout ka pozé nou kò késyon. Parèkzanp asou sa nou ké manjé, lenj nou ké mété ouben sa nou ké achté. Nou ka pozé nou kò késyon osi asou lavi-a é asou sa dimen ké poté. Mé lò nou pa ka jwenn répons-ya, souvan nou ka arété chaché.

3. Roun lo moun ka pansé ki yé pa ké trouvé répons asou késyon yé ka pozé yé kò. Poukisa ?

3 Ès Labib-a ka bay répons asou késyon enpòrtan nou ka pozé nou kò ? I gen moun ki ka di wi, mé yé ka trouvé i tro rèd pou konprann. Yé ka krè ki a ansényan-yan ouben chèf rélijyé-ya rounso ki konnèt répons-ya. Épi ròt moun ankò ronté paské yé pa konnèt répons asou sèrten késyon. É ou menm, kisa ou ka pansé ?

4, 5. a) Ki késyon ou ka pozé ou kò ? b) Poukisa ou divèt kontinyé chaché répons-ya ?

4 Asiré pa pitèt, ou lé konnèt répons asou sa késyon-yan : « Poukisa nou asou latè-a ? Kisa ki ka pasé apré lanmò ? Kouman Bondjé sa ? » Jézi, gran Ansényan-an, di : « Kontinyé doumandé, é yé ké bay zòt ; kontinyé chaché é zòt ké trouvé » (Matthieu  7:7). Atò, kontinyé chaché jouktan ou trouvé vré répons-ya.

5 Si ou ka « kontinyé chaché », ou ké trouvé répons-ya paské yé annan Labib-a (Proverbes 2:1-5). É yé pa rèd pou konprann. Sa ou ké anprann ké randé ou pi éré é sa ké bay ou roun bèl èspwar pou dimen. Aprézan, annou palé di roun késyon bokou moun ka pozé yé kò.

ÈS BONDJÉ KA SONJÉ NOU ?

6. Bokou moun ka pansé ki Bondjé pa ka sonjé yé. Poukisa ?

6 Bokou moun ka pansé ki Bondjé pa ka sonjé yé. Yé ka di an yé tchò ki si Bondjé té ka sonjé moun asou latè-a, monn-an pa té ké kou i fika jòdla. Tout koté, i gen lagèr, i gen moun ki ka rayi moun épi i gen patché malò. Moun-yan ka tonbé malad, yé ka soufri épi yé ka mouri. I gen moun ki ka doumandé yé kò : « Si Bondjé ka sonjé nou, poukisa i pa ka fè soufrans-ya disparèt ? »

7. a) I gen moun ki ka krè ki Bondjé mové. Poukisa ? b) Lò roun malò ka rivé, nou pa divèt akizé Bondjé. Poukisa ?

7 Détan, chèf rélijyé-ya ka fè moun krè ki Bondjé mové. Lò roun malò ka rivé, yé ka di ki a Bondjé ki té lé sa. Lò yé ka di sa, a Bondjé yé ka akizé. Mé Labib-a ka anprann nou ki Bondjé pa janmen rèsponsab di malò-ya. Jacques 1:13 ka èspliké ki Bondjé pa ka mété pyès moun anba éprèv, ouben pa ka tèsté pyès moun, ké mové bagaj. Sa vèrsé-a ka di : « A pa pou pyès moun ki anba éprèv di : “A Bondjé ki ka mété mo anba éprèv (ouben ka tèsté mo).”  Paské i pa gen pyès mové bagaj ki ka mété Bondjé anba éprèv é li menm pa ka mété pyès moun anba éprèv ké mové bagaj. » Sa lé di ki, menm si Bondjé pa ka anpéché malò-ya rivé, a pa janmen li ki ka provoké yé (li Job 34:10, 12).

8, 9. Lò nou gen problèm, poukisa akizé Bondjé pa té ké jis ? Bay roun èkzanp.

8 Annou pran roun èkzanp : Roun jennjan ki majèr ka viv koté so papa ké so manman. So papa kontan l’ bokou é i anprann li pran bon désizyon. Roun jou, jennjan-an ka désidé arété obéyi so papa épi i ka pati di kaz-a. I ka koumansé fè mové bagaj é finalman i ka trapé bon problèm. Ès ou té ké di ki a fot so papa ? Ès ou té ké di ki i trapé problèm paské so papa lésé l’ pati ? Non ! (Luc 15:11-13). I gen moun ki désidé dézobéyi Bondjé é fè sa ki mové. É kou papa annan èkzanp-a, Bondjé lésé yé fè sa yé té lé. Atò, lò malò rivé, a pou sonjé ki a pa Bondjé ki provoké l’. Akizé Bondjé pa té ké jis.

9 Poukisa Bondjé pòkò fè soufrans-ya disparèt ? Bondjé gen roun bon rézon pou sa. Annan chapit 11-a, ou ké anprann sa Labib-a ka di asou sa. Mé ou pouvé sir ki Bondjé kontan nou é ki lò nou gen problèm a pa so fot. Atò, a li rounso ki pouvé réglé sa problèm-yan (Isaïe 33:2).

10. Poukisa nou pouvé sir ki Bondjé ké tiré méchansté-a ?

10 Bondjé sen (Isaïe 6:3). Tousa i ka fè sen ké byen. A pou sa nou pouvé fè li konfyans. Parkont, moun-yan pa kou Bondjé. Détan yé ka fè bagaj ki mové. É menm chèf politik-a ki pi désidé fè bon bagaj pa gen  pouvwar réparé déga méchansté-a ka mennen. I pa gen pésonn ki pwisan kou Bondjé. Bondjé pouvé tiré méchansté-a pou tout-tan, é a sa i ké fè. I ké fè disparèt tout déga méchansté-a ka mennen osi (li Psaume 37:9-11).

KISA BONDJÉ KA ROUSANTI LÒ MOUN-YAN KA SOUFRI ?

11.Kisa Bondjé ka rousanti lò i ka wè ou ka soufri ?

11 Lò Bondjé ka wè sa ki ka pasé asou latè-a ouben lò i ka wè ou ka soufri, kisa i ka rousanti ? Labib-a ka anprann nou ki i kontan sa ki jis (Psaume 37:28). Sa ki byen ké sa ki mové trè enpòrtan pou li. I rayi wè moun soufri. Tan-lontan, so tchò fè l’ mal lò i wè ki latè-a té plen ké méchansté (Genèse 6:5, 6). É i pa chanjé (Malaki 3:6). Labib-a ka di ki i ka vréman pran swen di ou (li 1 Pierre 5:7).

Labib-a ka anprann nou ki Jéova plen ké lanmou é ki i sa Kréyatèr tout bagaj ki annan syèl-a é asou tout latè-a.

12, 13. a) Poukisa nou kontan ròt moun-yan ? É kisa nou ka rousanti lò nou ka wè soufrans i gen asou latè-a ? b) Poukisa nou pouvé sir ki Bondjé ké tiré soufrans ké enjistis-ya ?

12 Labib-a ka di osi ki Bondjé kréyé nou kou li menm (Genèse 1:26). Sa lé di ki i fè nou ké menm kalité ki li. Atò, si ou gen lapenn lò ou ka wè moun inosan ki ka soufri, asiré pa pitèt Bondjé ankò pi tris ki ou ! Kouman nou pouvé sir di sa ?

13 Labib-a ka anprann nou ki « Bondjé sa lanmou » (1 Jean 4:8). A lanmou ki ka pousé li fè tousa i ka fè. É si nou gen lanmou, a paské Bondjé li menm gen lanmou. Si ou té pouvé tiré soufrans ké enjistis-ya, ès ou pa té ké fè l’ ? Wi, paské ou kontan moun-yan. Bondjé, li menm, gen pouvwar tiré soufrans ké  enjistis-ya, é paské i kontan nou, a sa i ké fè ! Ou pouvé sir ki tout promès Bondjé-ya nou ka wè o koumansman sa liv-a ké fèt ! Mé pou ou krè ki sa promès-ya ké fèt, ou bézwen konnèt plis bagaj asou Bondjé.

BONDJÉ LÉ OU KONNÈT LI

Si ou lé divini zanmi roun moun, ou ka di li ou non. Annan Labib-a Bondjé ka di nou so non.

14. a) Non Bondjé a kisa ? b) Kouman nou savé ki nou divèt itilizé non Bondjé ?

14 Si ou lé divini zanmi roun moun, ki bagaj ou ka di li an prémyé ? Ou ka di li ou non. É Bondjé, ès i gen roun non ? Patché rélijyon ka di ki so non a Bondjé ouben Sényèr, mé a pa non ki la. A tit, kou « rwa » ouben « prézidan ». Bondjé ka di nou ki so non a Jéova. Nou ka li annan Psaume 83:18 : « To ki ka poté non Jéova, a to rounso ki Pi-Rot asou tout latè-a ! » Wonm-yan ki ékri Labib-a itilizé non Bondjé plis ki 7 000 fwa. Jéova lé ou konnèt so non é i lé ou itilizé l’. I ka di ou so non pou ou divini so zanmi.

15. Kisa non « Jéova » lé di ?

15 Non Bondjé lé di roun  bagaj ki trè enpòrtan. So non lé di ki i pouvé fè so projè ké tout so promès réyalizé. Anyen pa pouvé baré so chimen. A Jéova rounso ki pouvé poté sa non-an *.

16, 17. Kisa sa tit-ya lé di : a) « Tou-Pwisan » ? b) « Rwa dipi tout-tan é pou tout-tan » ? c) « Kréyatèr » ?

16 Révélation 15:3 ka di : « Bondjé Jéova Tou-Pwisan-an,  tousa to ka fè gran é èstraòrdinèr. Fason to ka aji jis ké vré, Rwa dipi tout-tan é pou tout-tan. » Kisa tit « Tou-Pwisan » lé di ? Sa lé di ki Jéova pi pwisan pasé pyès ròt moun, ki annan syèl-a, ki asou latè-a. Kisa tit « Rwa dipi tout-tan é pou tout-tan » lé di ? Sa lé di ki i ka èkzisté dipi tout-tan. Psaume 90:2 ka èspliké ki i la dipi tout-tan é i ké la pou tout-tan. Ès a pa roun bagaj ki bèl toubonnman ?

17 I gen rounsèl Kréyatèr : Jéova. Révélation 4:11 ka di : « To ka mérité, Jéova, wi nou Bondjé, rousouvwè glwar ké onèr ké pwisans, paské a to ki kréyé tout bagaj, é paské gras a to volonté yé ka èkzisté é to kréyé yé. » Kisa tit « Kréyatèr » lé di ? Sa  lé di ki Jéova kréyé tout bagaj : zanj, zétwèl, frwi, zannimo ké tout larèstan !

ÈS OU POUVÉ SA ZANMI JÉOVA ?

18. I gen sa ki ka pansé ki yé pa ké janmen pouvé sa zanmi Bondjé. Poukisa ? É kisa Labib-a ka di asou sa ?

18 I gen sa ki, lò yé ka dékouvri kalité Jéova-ya, ka di annan yé tchò : « Bondjé tèlman pwisan, tèlman gran é tèlman lwen, poukisa i té ké sonjé mo ? » Mé ès a sa Jéova lé ou pansé ? Non ! I lé sa ou Zanmi. I lé pròch di ou. Labib-a ka di ki i « pa lwen di nou chak » (Actes 17:27). É i lé ki ou vini pi pròch di li. I ka promèt ki, si ou ka fè sa, « i ké vini pi pròch » di ou (Jacques 4:8).

19. a) Kouman ou pouvé divini zanmi Bondjé ? b) Ki kalité Jéova ou pi kontan ?

19 Kouman ou pouvé divini zanmi Bondjé ? Jézi di : « A sa ki sa lavi pou tout-tan-an : a pou yé anprann konnèt to, sèl vré Bondjé-a, é sa-la to voyé-a, Jézi Kris » (Jean 17:3). Kontinyé anprann konnèt Jéova ké Jézi. Konsa ou ké pouvé gen lavi pou tout-tan. Parèkzanp, ou ja anprann ki « Bondjé sa lanmou » (1 Jean 4:16). Mé i gen bokou ròt kalité. Labib-a ka di ki i « plen ké pityé ké tandrès, i pa ka kouri faché, i plen ké lanmou fidèl é i toujou ka di lavérité » (Exode 34:6). I « bon é paré pou pardonnen » (Psaume 86:5). I pasyan ké fidèl (2 Pierre 3:9 ; Révélation 15:4). Annan ou lèktir di Labib-a, ou ké anprann plis bagaj ankò asou Jéova ké so kalité.

20, 21. Kouman ou pouvé sa zanmi Bondjé si ou pa pouvé wè l’ ?

20 Kouman ou pouvé sa zanmi Bondjé si ou pa  pouvé wè l’ ? (Jean 1:18 ; 4:24 ; 1 Timothée 1:17). Lò ou ké li Labib-a, ou ké anprann byen konnèt li (Psaume 27:4 ; Romains 1:20). É plis ou ké anprann bagaj asou li, plis ou ké kontan li é plis ou lanmityé ké li ké divini fò.

Roun papa kontan so pitit. Nou Papa ki annan syèl-a kontan nou ankò plis.

21 Ou ké konprann ki Jéova sa nou Papa : i bay nou lavi, é i lé nou gen miyò lavi i pouvé gen (Matthieu 6:9). A sa tout papa plen ké lanmou lé pou yé pitit (Psaume 36:9). Labib-a ka anprann nou ki ou pouvé sa zanmi Bondjé (Jacques 2:23). Jéova ki sa Kréyatèr tout bagaj ki annan syèl-a é asou tout latè-a, lé ki ou sa so zanmi !

22. Si déran moun lé ou arété étidyé Labib-a, kisa ou divèt fè ?

22 Déran moun ké pitèt lé ou arété étidyé Labib-a. Yé ké pitèt pè ki ou chanjé rélijyon. Mé pa lésé pyès moun anpéché ou divini zanmi Bondjé. Jéova sa miyò Zanmi ou pouvé gen.

23, 24. a) Poukisa ou divèt kontinyé pozé késyon ? b) Di kisa chapit 2-a ka palé?

23 I ké gen bagaj annan Labib-a ki ou pa ké konprann. Pa ronté pozé késyon ouben doumandé èd. Jézi di ki nou divèt kou timoun (Matthieu 18:2-4). Timoun kontan pozé patché késyon. Bondjé lé ou trapé répons-ya. A pou sa ou divèt pran tan byen étidyé Labib-a pou wè si sa ou ka anprann a byen lavérité-a (li Actes 17:11).

24 Étidyé Labib-a, a miyò fason pou anprann konnèt Jéova. Annan chapit 2-a, ou ké wè poukisa Labib-a diféran di tout ròt liv-ya.

^ § 15 Si non « Jéova » pa annan ou Labib ouben si ou lé konnèt plis bagaj asou sa so non lé di é asou fason pou di l’, li nòt n1, paj 207.