1. Kouman sa ki mové koumansé èkzisté ?

Bondjé lésé sé imen-yan gouvèrné asé lontan pou montré ki yé pa pouvé trapé solisyon pou problèm limanité-a.

Sa ki mové koumansé èkzisté asou latè-a lò Satan di prémyé manti-a. O koumansman Satan té sa roun zanj parfè, mé « i pa tchenbé annan lavérité-a » (Jean 8:44). I té lé rousouvwè ladorasyon ki pou Bondjé rounso. I manti pou Èv, prémyé fanm-an. Èv kouté Satan é apré sa, pasé i obéyi Bondjé i désidé obéyi Satan. Adan swiv Èv : i dézobéyi Bondjé li osi. Sa désizyon-an mennen soufrans ké lanmò. — Li Genèse 3:1-6, 19.

Lò Satan rivé fè Èv dézobéyi, i lévé roun rébélyon kont souvérènté Bondjé, sa lé di drwa i gen di gouvèrné asou tousa ki ka èkzisté. Laplipar sé imen-yan maché ké Satan annan so désizyon di réfizé gen Bondjé pou Chèf. A konsa Satan divini « chèf monn-an ». — Li Jean 14:30 ; 1 Jean 5:19.

2. Ès kréasyon Bondjé-a té gen défo ?

Tout bagaj Bondjé fè parfè. Sé imen-yan ké sé zanj-ya i kréyé té pouvé obéyi li parfètman (Deutéronome 32:4, 5). I fè nou ké libèrté di chwazi fè sa ki bon ouben fè sa ki mové. Sa libèrté-a ka bay nou posibilité di montré nou lanmou pou li. — Li Jacques 1:13-15 ; 1 Jean 5:3.

3. Poukisa Bondjé pèrmèt sé soufrans-ya jis jòdla ?

Jéova pèrmèt rébélyon kont so souvérènté pou roun tan. Poukisa ? Pou montré ki piès tantativ gouvèrné san li pa ka mennen bon bagaj pou sé imen-yan (Ecclésiaste 7:29 ; 8:9). Apré 6 000 lannen lòm ka èkzisté, men sa nou ka wè :  sé chèf imen-yan pa rivé tiré lagèr, krim, enjistis ké maladi. — Li Jérémie 10:23 ; Romains 9:17.

Dominasyon Bondjé pa kou sa di sé imen-yan, sopa ka mennen bon bagaj pou sa ki ka asèpté l’ (Isaïe 48:17, 18). Titalò, Jéova ké tiré tout sé gouvèrnman imen-yan. Sé moun-yan ki ka chwazi Bondjé pou dirijé yé, a yé rounso ki ké rété asou latè-a (Isaïe 11:9). — Li Daniel 2:44.

4. Kisa pasyans Bondjé ka pèrmèt nou fè ?

Satan prétann ki piès moun pa té ké sèrvi Bondjé pou bon tchò. Ès ou té ké lé dénonsé sa manti-a ? Ou pouvé ! Pasyans Bondjé ka pèrmèt nou tout montré si nou pi kontan sopa dominasyon pasé sa di imen-yan. Fason nou ka viv ka montré ki chwa nou fè. — Li Job 1:8-12 ; Proverbes 27:11.

5. Kouman nou pouvé chwazi Bondjé pou Chèf ?

Nou désizyon ka montré si nou lé Bondjé pou Chèf.

Nou ka montré ki nou chwazi Bondjé pou Chèf lò nou ka chaché ké pratiké vré rélijyon-an ki ka apiyé asou so Paròl, Labib-a (Jean 4:23). Nou ka rijété Satan lò nou ka rété lwen di lapolitik ké lagèr, kou Jézi. — Li Jean 17:14.

Satan ka itilizé so pouvwar pou ankourajé moun fè sa ki mové ké danjéré. Si nou ka rijété sa bagaj-ya, moun di nou fanmi ké nou zanmi ké pétèt ari di nou tèt ouben yé ké mété bariè douvan nou (1 Pierre 4:3, 4). A pou sa fo nou chwazi : Ès nou ké frékanté moun ki kontan Jéova ? Ès nou ké swiv so lwa ki saj é ki plen ké lanmou ? Si nou ka fè sa, nou ké montré ki Satan manti lò i di ki piès moun pa té ké obéyi Bondjé anba éprèv. — Li 1 Corinthiens 6:9, 10 ; 15:33.

Lanmou Bondjé gen pou sé imen-yan ka bay asirans ki mové bagaj ké sé soufrans-ya ké fini. Sa ki ka montré ki yé ka krè sa, ké viv pou tout-tan asou latè-a. — Li Jean 3:16.