Alé annan ròt enformasyon

Alé annan somèr-a

 LÉSON 4

Jézi Kris : a kimoun ?

Jézi Kris : a kimoun ?

1. Kouman Jézi koumansé èkzisté ?

Ki kalité ki té ka fè Jézi té sa roun moun yé té pouvé bòrdé fasilman ? (MATTHIEU 11:29 ; MARC 10:13-16).

Jézi pa kou sé lézòt imen-yan. I té ka viv annan syèl-a anvan i nèt asou latè-a. I té sa roun lèspri (Jean 8:23). Jézi té sa prémyé kréasyon Bondjé. I travay ké Bondjé pou fè tout sé lézòt bagaj-ya. A li rounso Jéova kréyé dirèktéman (Jean 1:14). Kou i té sa pòrt-paròl Bondjé, yé ka aplé l’« Paròl-a ». — Li Proverbes 8:22, 23, 30 ; Colossiens 1:15, 16.

2. Poukisa Jézi vini asou latè-a ?

Bondjé voyé so pitit asou latè-a. I pran lavi Jézi annan syèl-a, épi i mété l’ annan vant Mari, roun fanm jwiv ki té vyèrj. Atò, papa Jézi pa té sa roun imen (Luc 1:30-35). I vini asou latè-a 1) pou ansényé lavérité asou Bondjé, 2) pou anprann nou fè volonté Bondjé gras a so èkzanp, menm lò nou anba traka é 3) pou bay so lavi parfè « pou sèrvi di ranson ». — Li Matthieu 20:28.

3. Poukisa nou bizwen roun ranson ?

Roun ranson a pri pou péyé pou libéré roun moun anba ménas lanmò (Exode 21:29, 30). Lanmò ké lavyéyès pa té annan projè Bondjé pou sé imen-yan o koumansman. Kouman nou savé sa ? Bondjé di prémyé wonm-an Adan, ki si i té ka dézobéyi (si i té ka péché), i té ké mouri. Sa lé di ki si Adan pa té péché, i pa té ké jen mouri (Genèse 2:16, 17 ; 5:5). Dapré sa Labib-a ka di, lanmò « antré » annan monn sé imen-yan akoz di Adan. I bay tout so désandan-yan péché-a ké so pinisyon, lanmò. Nou bizwen roun ranson pou libéré nou di kondanasyon lanmò nou rousouvwè di Adan. — Li Romains 5:12 ; 6:23.

 Kimoun ki té pouvé péyé ranson-an pou libéré nou di lanmò ? Piès imen enparfè pa pouvé péyé pou péché sé lézòt imen-yan, paské lò nou ka mouri nou ka péyé sèlman pou nou pròp péché. — Li Psaume 49:7-9.

4. Poukisa Jézi mouri ?

Jézi pa té kou nou menm, i té parfè. A pou sa i pa té bizwen mouri pou sopa péché — Jézi pa jen fè piès péché. A pou péché sé lézòt-ya ki i mouri. Lò Bondjé voyé so pitit mouri pou nou, i montré sé imen-yan roun lanmou ki èstraòrdinèr. Jézi obéyi so papa lò i bay so lavi pou nou pròp péché. A konsa li osi montré so lanmou pou nou. — Li Jean 3:16 ; Romains 5:18, 19.

5. Kisa Jézi ka fè jòdla ?

Lò i té asou latè-a, Jézi té ka géri sé moun malad-ya, résisité sé moun mouri-ya, é i té ka édé moun ki té ka soufri. Konsa, i montré sa i ké fè pita pou tout sé imen obéyisan-yan (Matthieu 15:30, 31 ; Jean 5:28). Apré so lanmò, Bondjé roubay Jézi lavi, i roudivini roun kréatir èspirityèl (1 Pierre 3:18). Jézi antann òbò Jéova a so drèt, jouktan Jéova bay li pouvwar pou gouvèrné tout latè-a kou roun Rwa (Hébreux 10:12, 13). Jòdla i ka dirijé annan syèl-a é so disip-ya ka anonsé bon nouvèl di sa dominasyon-an asou tout latè-a. — Li Daniel 7:13, 14 ; Matthieu 24:14.

Titalò, Jézi ké itilizé so pouvwar di rwa pou tiré tout sé soufrans-ya ké tout sé moun-yan ki ka fè si i gen soufrans. Tout sa ki ka obéyi, ka montré yé gen lafwa annan Jézi. A yé ki ké viv annan paradi asou latè-a. — Li Psaume 37:9-11.