Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 LÈSON 7

Kijan réinyon an nou ka déwoulé ?

Kijan réinyon an nou ka déwoulé ?

Nouvèl-Zéland

Japon

Ouganda

Lityani

O prèmyé syèk, lè sé prèmyé krétyen-la té ka réini pou adoré Bondyé, yo té ka chanté, yo té ka priyé, yo té ka li é yo té ka rézonné asi sèwten pasaj a Lézikriti (1 Korentyen 14:26). Sé sa nou ka fè osi adan réinyon an nou.

Nou ka rèsèvwa on fòwmasyon ki bazé si Labib é ki itil an vi an nou. Chak wikenn, sé kongrégasyon-la ka réini pou yo kouté on diskou biblik ki ka diré on dèmi èdtan é ki ka montré kijan Pawòl a Bondyé ni itilité a-y an vi an nou é a épòk an nou. Lè yo ka li on pasaj a Labib, yo ka ankourajé chakmoun suiv lèkti-la adan bib a-y. Apré diskou-la, sa ki vlé pé pawtisipé adan étid a « La Tour de Garde ». Pannan inèdtan, nou ka étidyé on awtik ki adan on Tour de Garde ki fèt èspré pou étidyé. Sé menm awtik-la nou ka étidyé adan lé pliski 115000 kongrégasyon ki ni adan lèmondantyé.

On fòwmasyon pou nou anségné pli byen. Nou ka rètouvé-nou osi on swa an simenn-la, pou on réinyon an twa pati. Non a réinyon-lasa sé Vi é Ministè a on krétyen. Réinyon-la bazé asi sa ki ka parèt chak mwa adan on kayé nou ka kriyé Kayé Vi é Ministè. Prèmyé pati a réinyon-la, Trézò ki an Pawòl a Bondyé, ka édé-nou konprann pli byen déotwa chapit a Bib-la kongrégasyon-la li alavans. Adan dézyèm pati-la, Pran ministè-la oséryé, ni on séri démonstrasyon ki ka montré-nou kijan nou pé palé dè Labib èvè dòt moun. Ni on frè ki ka konséyé-nou pou édé-nou li pli byen é èsprimé-nou pli byen (1 Timoté 4:13). Adan dènyé pati-la, Vi a on krétyen, nou ka analizé déotwa prensip ki ni an Bib-la é nou ka vwè kijan nou pé mété-yo an pratik touléjou an vi an nou. Ni on sijé ki ka fèt pa kèsyon é répons é ki ka édé-nou konprann Bib-la pli byen ankò.

Lè ou ké ay adan réinyon an nou é kè ou ké konstaté kalité a ansègnman-la nou ka rèsèvwa la, sèten ou ké étoné (Izayi 54:13).

  • Kijan réinyon an nou ka déwoulé ?

  • Si sété pou-w chwazi, adan ki réinyon ou té ké vlé vin an prèmyé ?