Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 5èm PATI

Kijan ou pé viv anpé èvè fanmi a-w

Kijan ou pé viv anpé èvè fanmi a-w

« Abiyé-zòt [...] èvè bonté, imilité, dousè é pasyans » (Kolosyen 3:12).

Lè dé moun ka mayé, sé on nouvo fanmi ka vwè jou. Asirésèten, zò ké toujou enmé é rèspèkté fanmi a zòt. Men alèla, moun-la ki pli enpòwtan ba-w asi latè, sé moun-la ou mayé èvè-y la. Pétèt sèwten moun an fanmi a-w ni dimal a aksèpté sa. Men grasa sé prensip-la ki an Bib-la, ou ké pé rivé viv anpé èvè paran a-w toupannan ou ka konstwi nouvo fanmi a-w.

 1 TOUJOU PANSÉ DIBYEN DÈ PARAN A ZÒT

MI SA LABIB KA DI : « Onoré pap’a-w é manman-w » (Éfézyen 6:2). Kèlkèswa laj a-w, fò ou toujou onoré é rèspèkté paran a-w. Fò ou konswa kè moun-la ou mayé èvè-y la ni on papa é on manman li osi, kifè fò i okipé dè yo. Davwa « lanmou pa jalou », pa pè lyannaj-la kè i ni èvè fanmi a-y (1 Korentyen 13:4 ; Galat 5:26).

SA OU PÉ FÈ :

  • Pa di dé pawòl kon : « Fanmi a-w toujou asi do an mwen » oben « Manman-w pa jen enmé sa an ka fè ».

  • Fè éfò vwè léchòz menmjan ki moun-la ou mayé èvè-y la.

 2 PRAN RÈSPONSABILITÉ A MAYÉ A-W

MI SA LABIB KA DI : « On nonm ké kité pap’a-y é manman-y, é i ké rété èvè madanm a-y é toulédé ké fè onsèl chè » (Jénèz 2:24). Menm apré ou mayé, paran a-w pé ka konprann kè yo andwa okipé dè-w toujou. É pétèt, yo té’é vlé mèt grenn sèl a yo adan mayé a-w plis ki yo dwètèt.

Sé vou é moun-la ou mayé èvè-y la ki dwètèt mèt-zòt dakò pou di jis ola yo pé ay, é aprésa fè-yo sav sa jantiman. Zò pé palé franchman san pasé pa kat chimen, men fò pa zò rèd èvè yo (Pwovèb 15:1). Imilité, dousè é pasyans ké édé-zòt antann-zòt byen èvè fanmi a zòt, toupannan « yonn ka [kontinyé] sipòté lòt èvè lanmou » (Éfézyen 4:2).

SA OU PÉ FÈ :

  • Si ou ka touvé kè fanmi a-w, oben fanmi a moun-la ou mayé èvè-y la, ka mélé-yo twòp dè vi a zòt, palé dè sa èvè-y lè zò ké ni on ti moman kalm.

  • Mèt-zòt dakò asi jan-la pou zò rézoud sitiyasyon-lasa.