Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 2èm PATI

Rété fidèl a moun-la ou mayé èvè-y la

Rété fidèl a moun-la ou mayé èvè-y la

« Fò pa lòm séparé sa Bondyé mété anba menm jouk-la » (Mawk 10:9).

Jéova vlé nou enmé kalité-lasa : « lanmou fidèl » (Miché 6:8, nòt). Sa enpòwtan toubònman adan mayé-la, pas san fidélité pa ni konfyans, é san konfyans lanmou-la pé pa grandi.

Jòdijou, sa vréman rèd pou 2 moun-mayé rété fidèl. Pou pwotéjé mayé a-w, fò ou paré fè 2 biten.

 1 MÈT MAYÉ A-W DOUVAN

MI SA LABIB KA DI : « Vérifyé sa ki pli enpòwtan » (Filipyen 1:10). Mayé a-w, sé yonn adan sé biten-la ki pi enpòwtan la adan vi a-w. Fò ou mété-y douvan.

Jéova vlé kè ou fè atansyon a madanm a-w, oben mari a-w, é kè ou « pwofité dè lavi » èvè-y (Éklézyas 9:9). Pou Jéova, sa klè kè fò pa ou jen mété moun-la ou mayé èvè-y la akoté, men olyé dè sa, fò ou chèché kijan ou pé rann-li éré (1 Korentyen 10:24). Montré-y kè ou bizwen-y é kè i ni onlo valè ba-w.

SA OU PÉ FÈ :

  • Pran labitid pasé tan ansanm, é pa lésé ayen distrè-w pannan sé moman-lasa.

  • Sonjé zò a dé, ou pa tousèl ankò.

 2 PWOTÉJÉ TCHÈ A-W

MI SA LABIB KA DI : « Kèlkèswa moun-la ki ka kontinyé gadé on madanm jiskatan i anvi-y, i ja fè adiltè èvè-y an tchè a-y » (Matyé 5:28). Si on moun ka rété réfléchi asi lidé ki pa pwòp, adan on sans, i pa fidèl a moun-la i mayé èvè-y la.

Jéova ka di fò ou « pwotéjé tchè a-w » (Pwovèb 4:23 ; Jérémi 17:9). Pou-w rivé fè sa, fò ou véyé sa ou ka gadé (Matyé 5:29, 30). Fè kon Jòb ki pasé on kontra èvè zyé a-y pou i pa jen gadé ondòt madanm on mannyè ki pa dwètèt (Jòb 31:1). Fò ou byen désidé pa jen gadé biten pòwno. É pa lésé pon lanmou ki pa dwètèt pou ondòt moun ki madanm a-w ou mari a-w pran rasin an tchè a-w.

SA OU PÉ FÈ :

  • Fè toutmoun sav kè ou enmé moun-la ou mayé èvè-y la onlo toubònman.

  • Tchenn kont dè sa i ka rèsanti : arété vitman tout frékantasyon ki té’é pé chagriné-y.