Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 3èm PATI

Kijan zò pé rézoud sé pwoblèm-la

Kijan zò pé rézoud sé pwoblèm-la

« Fò zò ni on lanmou ki fò toubònman yonn pou lòt, pas lanmou ka kouvè onpakèt péché » (1 Pyè 4:8).

Zò sòti mayé é mi pwoblèm ka vin jwenn-zòt. Sé pétèt paskè zò pa’a pansé menmjan-la, oben pas zò pa’a rèsanti menm biten-la. Sé pé osi jan-la zò ka vwè lavi ki diféran. Défwa, sé dé sitiyasyon zò pa té prévwa oben dòt biten ankò ki ka fè si zò ka jwenn pwoblèm.

Ou pé anvi fèmé zyé a-w asi difikilté ou ka jwenn, men Labib ka mandé-nou fasadé èvè yo (Matyé 5:23, 24). Si ou ka apliké sé prensip-la ki an Bib-la, ou ké touvé méyè solisyon ki tini pou réglé pwoblèm a zòt.

 1 PALÉ DÈ PWOBLÈM-LA

MI SA LABIB KA DI : « Ni [...] on moman pou palé » (Éklézyas 3:1, 7). Pran tan palé dè pwoblèm-la èvè madanm a-w, ou mari a-w. Fè-y sav franchman sa ou ka rèsanti é sa ou ka pansé asi sa. Toujou di-y lavérité (Éfézyen 4:25). Menmsi pwoblèm-la ka fè-w bouyi andidan a-w, fè éfò pou pa lévé cho. Èvè on répons dous, ou pé anpéché on bab pété (Pwovèb 15:4 ; 26:20).

Menmsi ou pa dakò èvè madanm a-w, ou mari a-w, rété janti èvè-y, é pa jen oubliyé montré ou ni lanmou é rèspé ba-y (Kolosyen 4:6). Pòté mannèv pou touvé on solisyon o pli vit, é pa rété faché (Éfézyen 4:26).

SA OU PÉ FÈ :

  • Chwazi byen a ki moman ou kay palé dè pwoblèm-la.

  • Lè sé a tou a-w pou kouté, menmsi ou anvi réponn, pa koupé madanm a-w oben mari a-w pannan i ka palé. Ou ké pé palé apré.

 2 KOUTÉ É CHÈCHÉ KONPRANN

MI SA LABIB KA DI : Fò zò « enmé-zòt konsi zò sé fanmi é fò zò ni on lanmou ki plen tandrès yonn pou lòt. Fò zò toujou prèmyé douvan lè sé pou yonn onoré lòt » (Women 12:10). Jan-la ou ka kouté la enpòwtan toubònman. Éséyé konprann sa madanm a-w, oben mari a-w, ka pansé. Fè-y èvè konpasyon é imilité (1 Pyè 3:8 ; Jak 1:19). Pa fè sanblan kouté. Si ou pé, lésé sa ou ka fè pou kouté sa lòt-la ka di. Si sa pa posib, mandé-y si zò pé palé dè sa plita. Si ou ka vwè moun-la ou mayé èvè-y la kon on zanmi plito ki on lènmi, ou ké mwen sisèptib (Éklézyas 7:9).

SA OU PÉ FÈ :

  • Menmsi sa ou ka tann pa’a fè-w plézi, kouté kon on moun ki paré chanjé jan i ka vwè léchòz.

  • Pa rété yenki asi sa i ka di, men gadé figi a-y, jès a-y é kouté vwa a-y pou éséyé konprann sa i vlé di vréman.

3 FÈ SA ZÒ DÉSIDÉ FÈ

MI SA LABIB KA DI : « Lè on moun ka travay rèd, sa ka pòté bon biten, men lè sé enki palé on moun ka palé, i ka fin anmizè » (Pwovèb 14:23). Apatoudi tonbé dakò asi on solisyon. Sa zò désidé ansanm, fò zò fè-y. Sa pé mandé onlo éfò, men sa vo lapenn (Pwovèb 10:4). Si zò ka fè éfò ansanm-ansanm, zò ké ni « on bèl rékonpans » pou gwo travay-la zò ka fè la (Éklézyas 4:9).

SA OU PÉ FÈ :

  • Désidé ansanm ka zòchak dwèt fè pou rézoud pwoblèm-la.

  • Dè tanzantan, gadé sa zò ja rivé fè.