Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 7èm PATI

Kijan pou lévé timoun a-w

Kijan pou lévé timoun a-w

« Sé pawòl-la an ka ba-w la jòdla, fò yo ké andidan tchè a-w, fò ou ké fè-yo rantré an tchè a timoun a-w » (Détéwonòm 6:6, 7).

Lè Jéova kréyé fanmi-la, i ba sé paran-la rèsponsabilité okipé dè timoun a yo (Kolosyen 3:20). Sé zòt, antankè paran, ki dwèt aprann timoun a zòt enmé Jéova é vin on moun rèsponsab dè-y menm, lè i ké gran (2 Timoté 1:5 ; 3:15). Fò ou sav osi ka gason a-w oben fi a-w ni andidan tchè a-y. Asiré pa pétèt, sa enpòwtan toubònman kè ou ba-y lègzanp. Si voumenm ja fè ansègnman a Jéova rantré an tchè a-w, sa ké pli fasil ba-w dè fè-y rantré an tchè a timoun a-w (Sòm 40:8).

 1 BA TIMOUN A-W LANVI PALÉ BA-W

MI SA LABIB KA DI : « Chakmoun dwèt toujou paré pou kouté, dwèt pran tan a-y avan i palé » (Jak 1:19). Ou vlé kè timoun a-w santi-y lib dè palé ba-w. Fò i sav kè ou paré pou kouté-y chakfwa i bizwen wouvè tchè a-y. Mété-y alèz a-y pou i pé sa palé fasilman (Jak 3:18). Si i ka pansé kè ou ké rèd èvè-y é kè ou pé’é démòd, i pé ké anvi wouvè tchè a-y. Fò ou ni pasyans èvè-y, é toujou di-y kè ou enmé-y (Matyé 3:17 ; 1 Korentyen 8:1).

SA OU PÉ FÈ :

  • Pran tan-la ki fo la lè timoun a-w bizwen palé ba-w.

  • Pran labitid palé èvè-y, pa atann lè ni pwoblèm.

2 ÉSÉYÉ KONPRANN SA I VLÉ DI VRÉMAN

MI SA LABIB KA DI : « Moun-la ki ni bon jijman ké réyisi adan sa i ka fè » (Pwovèb 16:20). Délè, fò ou ké gadé figi a timoun a-w é suiv jès i ka fè lè i ka palé pou rivé konprann sa i ka rèsanti vréman. Sé jenn-la ni labitid ègzajéré oben di dé biten kè yo pa’a pansé vréman. Men, « lè on moun présé réponn asi on pwoblèm avan i tann sa ki fèt, sa sòt » (Pwovèb 18:13). Alò, pa fè kòlè two vit (Pwovèb 19:11).

SA OU PÉ FÈ :

  • Fò ou byen désidé pa koupé timoun a-w lè i ka palé, ni lévé cho two vit, kèlkèswa sa i ka di.

  • Éséyé sonjé sa ou té ka rèsanti lè ou té ni laj a-y, é sa ou té ka kwè ki enpòwtan.

 3 MONTRÉ ZÒ KA PANSÉ MENMJAN-LA

MI SA LABIB KA DI : « Gason an mwen, kouté lè pap’a-w ka palé ba-w, é pa mété akoté sa manman-w aprann-vou » (Pwovèb 1:8). Jéova ba ki papa-la ki manman-la dwa asi sé timoun-la. Fò zò aprann timoun a zòt rèspèkté-zòt é kouté-zòt (Éfézyen 6:1-3). Lè sé paran-la pa « ini poudèbon adan menm lidé-la », timoun-la ka santi sa (1 Korentyen 1:10). Sé pousa, si zò pa dakò, pa montré sa douvan timoun a zòt, pas i pé’é vlé rèspèkté-zòt ankò.

SA OU PÉ FÈ :

  • Mèt-zòt dakò asi mannyè zò ké korijé timoun a zòt.

  • Si zò pa dakò asi jan pou lévé timoun a zòt, fò yonn éséyé konprann lòt.

 4 FÒ ZÒ NI ON PLAN

MI SA LABIB KA DI : « Aprann timoun-la ki chimen pou i pran » (Pwovèb 22:6). On timoun ki byen lévé, sa pa’a enki fèt konsa. Fò zò désidé alavans kijan zò ké lévé timoun a zòt, men osi kijan zò ké korijé-y (Sòm 127:4 ; Pwovèb 29:17). Korijé on timoun, apatoudi pini-y, men sé fè-y konprann poukwa fò i fè oben pa fè on biten (Pwovèb 28:7). Alò, aprann timoun a-w enmé Pawòl a Jéova é konprann byen sé prensip-la ki adan-y la (Sòm 1:2). Sa ké édé-y ni on konsyans ki ka fè-y maché dwèt (Ébré 5:14).

SA OU PÉ FÈ :

  • Édé timoun a-w vwè Bondyé kon on Moun ki ka ègzisté vréman, on moun i pé fè konfyans.

  • Aprann-li rèkonnèt é pran pyé a kouri a-y douvan danjé sèksyèl, kon pa ègzanp asi Entèwnèt é anlè rézo sosyo. Aprann-li pwotéjé-y kont sé délenkan sèksyèl la.

« Aprann timoun-la ki chimen pou i pran. »