Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 4èm PATI

Kijan zò pé jéré lajan a fanmi-la

Kijan zò pé jéré lajan a fanmi-la

« Lè on moun ka mandé konsèy, pwojé a-y ka réyisi » (Pwovèb 20:18).

Noutout bizwen lajan pou nou ba fanmi an nou sa yo bizwen (Pwovèb 30:8). É sé vré « lajan sé on pwotèksyon » (Éklézyas 7:12). Pétèt zò ni dimal a palé dè lajan ansanm, men pa lésé sa mèt dézòd antrè zòt (Éfézyen 4:32). Fò on mari é madanm a-y ni konfyans yonn adan lòt, é fò yo désidé ansanm kijan yo ké dépansé lajan a yo.

 1 KALKILÉ SA ZÒ KÉ DÉPANSÉ

MI SA LABIB KA DI : « Si ni yonn adan zòt ki vé konstwi on kaz, ès i pé’é sizé dabò pou kalkilé konmen kaz-la ké kouté-y, pou i pé sa vwè si i ké ni asé lajan pou fini-y ? » (Lik 14:28). Sa enpòwtan kè zò prévwa ansanm jan zò ké sèvi èvè lajan a zòt (Amòs 3:3). Réfléchi asi sa zò bizwen é désidé konmen lajan zò ké pé mèt asi-y (Pwovèb 31:16). A pa pas zò pé achté on biten kè fò zò achté-y. Si sa posib, pa mèt krédi anlè do a zòt. Dépansé yenki lajan-la zò ni la (Pwovèb 21:5 ; 22:7).

SA OU PÉ FÈ :

  • Lè zò fin péyé tout dépans ki nésésè, désidé ansanm sa zò ké fè èvè rèstan lajan-la.

  • Si zò pa ni asé lajan, òwganizé-zòt pou dépansé mwens. Pa ègzanp, olyé zò a-y achté manjé déwò, fè manjé a zòt zòtmenm.

 2 PALÉ FRANCHMAN DÈ LAJAN É VWÈ-Y KONM I FO

MI SA LABIB KA DI : « Nou onèt adan tousa nou ka fè, non sèlman douvan Jéova, men douvan lézòm osi » (2 Korentyen 8:21). Palé franchman dè sa ou ka touché é dè sa ou ka dépansé èvè madanm a-w oben mari a-w.

Avan ou fè on gwo dépans, mandé moun-la ou mayé èvè-y la sa i ka pansé (Pwovèb 13:10). Palé dè kèsyon a lajan ansanm ké édé-zòt ni lapé an kaz-la. Lajan-la ou ka touché la, vwè-y kon lajan a fanmi-la, pa vwè-y konsi sé ta-w tousèl (1 Timoté 5:8).

SA OU PÉ FÈ :

  • Mèt-zòt dakò si konmen lajan chakmoun pé dépansé dè koté a-y.

  • Pa atann on pwoblèm rivé pou palé dè lajan.