Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 9èm PATI

Adoré Jéova an fanmi

Adoré Jéova an fanmi

« Adoré sila ki fè syèl-la [é] tè-la » (Révélasyon 14:7).

Kon ou ja vwè-y adan bwochi-lasa, adan Labib ni onlo prensip ki ké édé-w, vou é fanmi a-w. Jéova vlé ou ni tchè-kontan. I ka pwomèt-vou « i ké ba-[w] tout sé rèstan biten-la » si ou ka mèt Wayòm a-y an prèmyé an vi a-w (Matyé 6:33). I vréman anvi ou vin zanmi a-y. Pa raté pon lokazyon fè lanmityé a-w èvè Bondyé grandi. Sé pli bèl privilèj on moun pé ni (Matyé 22:37, 38).

 1 FÈ LANMITYÉ A-W ÈVÈ JÉOVA VIN PLI FÒ

MI SA LABIB KA DI : « An ké vin on papa pou zòt, é zò ké vin tigason é tifi pou mwen. Sé sa Jéova, Toupuisan-la ka di » (2 Korentyen 6:18). Bondyé vlé ou vin bon bon zanmi a-y. Ou pé fè sa grasa lapriyè. Jéova ka envité-w « priyé[-y] toutlè » (1 Tésalonisyen 5:17). I anvi tann toubònman sa ou ni an fon a tchè a-w é sa ki ka trakasé-w (Filipyen 4:6). Si ou ka priyé èvè fanmi a-w, yo ké vwè kè pou vou Bondyé sé on moun ki ka ègzisté vréman.

Sa byen dè palé ba Bondyé, men fò ou kouté-y osi. Kijan ou pé fè sa ? Étidyé Pawòl a-y é liv ki bazé asi Labib (Sòm 1:1, 2). Pran tan réfléchi asi sa ou ka aprann (Sòm 77:11, 12). Anplisdisa, pran labitid vin kouté Bondyé adan sé réinyon-la sé krétyen-la ka òwganizé la (Sòm 122:1-4).

Ondòt biten enpòwtan ki ké édé-w rann lanmityé a-w èvè Jéova pli fò, sé palé dè-y alantou a-w. Pli ou ké palé dè-y, pli ou ké santi-w toupré a-y (Matyé 28:19, 20).

SA OU PÉ FÈ :

  • Chakjou, pran tan li Labib é priyé.

  • Adan fanmi a-w, mèt aktivité èspirityèl douvan anmizman é détant.

2 PRAN PLÉZI ADORÉ BONDYÉ AN FANMI

MI SA LABIB KA DI : « Rapwoché-zòt dè Bondyé, é i ké rapwoché-y dè zòt » (Jak 4:8). Fò ou mèt anplas on pwogram pou adoré Bondyé an fanmi é fò ou suiv-li (Jénèz 18:19). Men fò ou fè plis ki sa. Fè on plas ba Bondyé an vi a-w touléjou. Pou fanmi a-w ni on lanmityé pli fò èvè Bondyé, palé dè-y « lè ou ké sizé akaz a-w é lè ou ké ka maché an lari-la, lè ou ké ay dòmi é lè ou ké lévé » (Détéwonòm 6:6, 7). Fè tousa ou pé pou vin kon Joziyé ki té byen désidé lè i di : « Men mwen é fanmi an mwen, sé Jéova nou ké sèvi » (Joziyé 24:15).

SA OU PÉ FÈ :

  • Fè on pwogram pou étidyé ki ka tchenn kont dè sa chakmoun an fanmi-la bizwen.