Gadé sa ki adan

Kimoun ki mèt a mond-lasa ?

Kimoun ki mèt a mond-lasa ?

Sèlon vou, sé...

  • Bondyé.

  • lézòm.

  • on dòt moun.

 MI SA LABIB KA DI

« Lèmondantyé anba pouvwa a méchan-la » (1 Jean 5:19, Traduction du monde nouveau).

« Sé pousa Gason a Bondyé vin parèt [...] pou détui travay a Dyab-la » (1 Jean 3:8).

A SA VLÉ DI POU-W

Grasa sé vérité-lasa, ou pé :

konprann pli byen poukwa i ni tousa pwoblèm an mond-lasa (Révélation 12:12),

ni on rézon solid pou kwè adan on mond méyè (1 Jean 2:17).

 ÈS NOU PÉ KWÈ SA LABIB KA DI ?

Wi, pou omwen twa rézon :

  • Bondyé kondanné dominasyon a Dyab-la. Jéova Dyé pati pou woté lézòm anba dominasyon a Satan Lèdyab. I pwomèt i ké détui Dyab-la é i ké réparé tout déga Satan fè (Hébreux 2:14).

  • Bondyé chwazi Jézikri pou gouvèné lèmond. Jézi pa ni ayen a vwè èvè moun-la ki ka dirijé lèmond konnyéla la, on chèf ki san pityé é ki ka chèché yenki entéré a-y. Bondyé pwomèt kè Wa an nou, Jézi, « ké ni pityé pou lé piti é pou lé maléré ». I ké woté yo anba men a moun ki ka pwofité si yo é anba vyolans (Psaume 72:13, 14).

  • Bondyé pé pa manti. Labib ka di on fason ki klè : « Sa pa posib Bondyé manti » (Hébreux 6:18). Lè Jéova ka pwomèt on biten, konsidéré i ja fèt (Isaïe 55:10, 11). Ou pé sèten « yo ké jété chèf a mond-lasa dèwò » ! (Jean 12:31).

 RÉFLÉCHI SI SA

Ka mond-la ké ka sanm lè chèf-la ki ka dirijé-y konnyéla la ké détui ?

Labib ka réponn kèsyon-lasa adan PSAUME 37:10, 11 é adan RÉVÉLATION 21:3, 4.