Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

Ransègnman

Ransègnman

RÉINYON ÈSPÉSYAL

LÉKÒL POU ÉVANJÉLIZATÈ A WAYÒM-LA Ou pyonyé, ou ni ant 23 é 65 an, é ou anvi fè plis an ministè-la ? Nou ka envité-w adan on réinyon dimanch aprémidi pou ni plis enfòwmasyon asi lékòl-lasa. Yo ké présizé akilè é kikoté sa ké fèt pannan pati a pwogram-la yo ka kriyé « déotwa enfòwmasyon ».

 RANSÈGNMAN

AKÈY Ni frè ki la pou akéyi-zòt é pou édé-zòt. Kolaboré èvè yo, kivédi suiv tout konsèy yo ka ba-zòt pou zò garé vwati a zòt, pou sav jan pou déplasé koté-la lasanblé-la ka fèt la é ka pou zò fè pou rézèwvé déotwa plas, é pou dòt biten ankò.

BATÈM Si pa tini pondòt présizyon, moun ki kay pran batèm ké sizé anfas èvè lèstrad-la. Ni chèz ki rézèwvé èspré pou yo. Yo ké sizé la sanmdi maten, avan diskou a batèm-la koumansé. Yochak ké menné on mayo ki korèk é on sèwvyèt.

BITEN NOU TOUVÉ Si on moun pèd on zéfé a-y, pòté-y ba sèwvis « Biten nou touvé ». Si ou pèd on biten, ay owa sèwvis-lasa pou pé sa rètouvé-y. Si on timoun pèd, yo pé menné-y la osi. Men sonjé a pa on krèch. Alò voyé zyé si timoun a zòt é fè-yo rété owa a zòt.

CHÈZ Sonjé lézòt. Rézèwvé chèz yenki pou fanmi a zòt, pou sa ki ka vwayajé an menm vwati ki zòt, ki ka rété an menm kaz ki zòt, oben ki ka étidyé Labib épi zòt. Pa mèt ayen si pondòt chèz.

OFRANN Pou i té tini asé chèz, on bon matéryèl pou sé vidéo-la é pou son-la, é onlo dòt biten ankò, sa mandé bon tibwen dépans. Men nou sèten sa ké pèwmèt-zòt pasé on bon lasanblé ki ké édé-zòt rapwoché-zòt dè Jéova. Si zò vlé, zò pé fè on ofrann. Konsa, ké ni mwayen fè fas a tout sé dépans-la sa mandé la. An menm balan-la, zò ké pé soutyenn travay ki ka fèt toupatou si latè pou aprann moun ka Labib ka di. Pou fè on don pli fasilman, tini bwat a ofrann kè zò ké pé touvé san pwoblèm. Kèlkèswa sa zò bay, sa ni onlo valè. Dayè, Komité santral la vlé di-zòt mèsi davwa men a zòt gran wouvè pou soutyenn entéré a Wayòm-la.

PRÈMYÉ SÈKOU Sonjé kè sèwvis-lasa la YENKI pou ba moun prèmyé swen é LÈ SA VRÉMAN NÉSÉSÈ.

VOLONTÈ On lasanblé ka mandé onlo travay. Si ou vlé bay on pal, ay vwè sèwvis « Volontè ».

On lasanblé Komité santral a Témwen a Jéova òwganizé