Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 LÈSON 17

Palé on jan ki fasil a konprann

Palé on jan ki fasil a konprann

1 Korentyen 14:9

SA POU-W FÈ : Édé sé moun-la ki ka kouté-w la konprann byen sa ou ka di.

KIJAN POU-W FÈ :

  • Pran tan étidyé sijé-la byen. Chèché konprann sé lidé-la byen pou-w rivé èspliké-yo on mannyè ki senp èvè mo a-w ki ta-w.

  • Fè sé moun-la konprann-vou an dé mo kat pawòl. Olyé ou di onpakèt pawòl pou èspliké sé lidé enpòwtan la, vométan ou fè-y an déotwa mo.

  • Èspliké sé mo-la moun pa konnèt la. Pa sèvi èvè twòp mo moun pa ni labitid tann. Si ou oblijé palé dè non a on moun an Bib-la, dè on mizi (kivédi on distans ou on pwa), dè mès é labitid oben dè on mo sé moun-la pa konnèt, bay on ti èsplikasyon asi sa.