Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 LÈSON 14

Mèt sé lidé prensipal la an valè

Mèt sé lidé prensipal la an valè

Ébré 8:1

SA POU-W FÈ : Édé sé moun-la ki ka kouté-w la pa pèd fil a diskou a-w, é édé-yo konprann byen kijan chak lidé prensipal lyanné, ki èvè òbjèktif a-w, ki èvè tèm a-w.

KIJAN POU-W FÈ :

  • Fò ou ni on òbjèktif. Chèché ki òbjèktif a diskou a-w. Ès sé pou ba moun enfòwmasyon, pou ba-yo prèv, oben pou ba-yo anvi aji ? Aprésa, tchenn kont dè òbjèktif-lasa toupannan ou ka fè diskou-la. Fè ansòt pou tout sé lidé prensipal la édé-w rivé a òbjèktif-lasa.

  • Mèt tèm a diskou-la an valè. Fè sé moun-la sonjé tèm-la pannan tout diskou-la. Pou fè sa, répété sé mo-la ki pli enpòwtan la adan tèm-la, oben sèvi èvè mo ki vlé di menm biten-la.

  • Èspliké sé lidé prensipal la on mannyè ki klè é ki senp. Chwazi enki lidé prensipal ki anrapò èvè tèm a-w, é kè ou ké pé èspliké byen adan tan-la yo ba-w la. Pa chwazi twòp lidé prensipal. Bay chak lidé prensipal on mannyè ki klè, fè on pòz antrè chak lidé, é pa pasé two vit antrè dé lidé.