Fè éfò pou li é pou anségné plibyen

Bwochi-lasa fèt pou édé-w li douvan moun, palé é anségné plibyen.

Lèt a Komité santral la

Nou ka anségné mésaj-la ki pi enpòwtan la kè pon nonm po’o jen tann.

LÈSON 1

Chwazi prèmyé pawòl a-w byen

Ni twa biten ou ké rivé fè si ou chwazi prèmyé pawòl a-w byen.

LÈSON 2

Palé konsi sé on ti kozé ou ka fè

Lè ou ka palé konsi sé on ti kozé ou ka fè, sa ka mèt sé moun-la alèz é sa ka édé-yo aksèpté sa ou ka di.

LÈSON 3

Sèvi èvè kèsyon

Pozé sé moun-la kèsyon san jenné-yo pou ba-yo anvi kouté é pou mèt sé lidé enpòwtan la an valè.

LÈSON 4

Chwazi byen sa ou kay di avan ou li on vèwsé

Gadé ka ou pé fè pou édé sé moun-la konprann poukwa ou kay li on vèwsé.

LÈSON 5

Li ègzaktèman sa ki maké

Fò ou li ègzaktèman sa ki maké pou fè lézòt sav sa Jéova vlé yo konnèt.

LÈSON 6

Èspliké poukwa ou li vèwsé-la

Édé sé moun-la konprann ka vèwsé-la ni a vwè èvè sa ou ka di.

LÈSON 7

Bay enfòwmasyon ki ègzak é ki pé fè moun sèten dè sa ou ka di

Sa enpòwtan sèvi èvè enfòwmasyon ki fyab pou édé sé moun-la ki ka kouté-w la rivé la ou vlé rivé èvè yo la.

LÈSON 8

Sèvi èvè ègzanp pou anségné

Anségné plibyen grasa ègzanp senp ki ka touché tchè a moun é ki ka aprann-yo dé biten enpòwtan.

LÈSON 9

Sèvi èvè imaj, foto é vidéo

Sèvi èvè imaj, foto é vidéo pou sé moun-la sonjé sé lidé enpòwtan la plibyen.

LÈSON 10

Mèt koulè adan sa ou ka di

Jouwé èvè fòs a vwa a-w, mété santiman-la ki fo la é pa palé èvè menm vitès-la toutlè pou touché tchè a moun ki ka kouté-w é pousé-yo aji.

LÈSON 11

Mèt chalè adan sa ou ka di

Lè ou ka mèt chalè adan sa ou ka di, sa ké montré sé moun-la ki ka kouté-w la kè ou sèten dè sa ou ka di, é yo ké plis anvi kouté-w.

LÈSON 12

Montré santiman é konpasyon

Lè ou ka palé èvè santiman ki sensè, ou ka montré sé moun-la ki ka kouté-w la kè ou ka sousyé-w dè yo.

LÈSON 13

Montré sé moun-la kijan sa ou ka di itil ba yo

Édé sé moun-la ki ka kouté-w la konprann poukwa sa ou ka di ka konsèwné-yo, é montré-yo kijan yo pé sèvi èvè sa yo ka aprann.

LÈSON 14

Mèt sé lidé prensipal la an valè

Édé sé moun-la ki ka kouté-w la pa pèd fil a diskou a-w. Édé-yo konprann byen kijan chak lidé prensipal lyanné, ki èvè òbjèktif a-w, ki èvè tèm a-w.

LÈSON 15

Montré kè voumenm sèten dè sa ou ka di

Palé on jan ki ka montré kè ou sèten dè sa ou ka di. Montré kè ou ka kwè vréman kè sa ou ka di la enpòwtan.

LÈSON 16

Palé on mannyè ki ka ankourajé

Palé on mannyè ki ka ankourajé olyé ou kritiké. Montré sé moun-la vérité ki ka fè dibyen adan Pawòl a Bondyé.

LÈSON 17

Palé on jan ki fasil a konprann

Édé sé moun-la ki ka kouté-w la konprann byen sa ou ka di. Fè-yo konprann-vou an dé mo kat pawòl.

LÈSON 18

Édé sé moun-la aprann on nouvo biten

Fè sé moun-la ki ka kouté-w la réfléchi asi on biten ki ka entérésé-yo, konsa yo ké santi yo aprann on biten ki itil.

LÈSON 19

Fè éfò pou touché tchè a moun

Ankourajé moun ki ka kouté-w pou yo enmé Bondyé é Pawòl a-y, Labib.

LÈSON 20

Chwazi dènyé pawòl a-w byen

Si ou chwazi dènyé pawòl a-w byen, sé moun-la ki ka kouté-w la ké anvi aksèpté é apliké sa yo aprann.

Maké pwogré ou fè

Maké pwogré ou fè toupannan ou ka fè éfò pou li é pou anségné plibyen.

Pou konnèt plis biten asi sa

VIDÉO

Fè éfò pou li é pou anségné plibyen (vidéo)

Travay tousa ki fo pou vin on zouti-filé lè ou ka li é lè ou ka anségné douvan moun.