Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 CHAPIT 14

Vi a fanmi a-w pé bèl

Vi a fanmi a-w pé bèl

1. Ka Jéova vlé pou tout sé fanmi-la ?

SÉ JÉOVA ki mayé prèmyé misyé-la é prèmyé madanm-la. Bib-la ka di kè i kréyé prèmyé madanm-la é i « menné-y ba lòm ». Tèlman Adan té kontan, i di : « Awè, mi zo a zo an mwen é mi chè a chè an mwen » (Jénèz 2:22, 23). Sa ka aprann-nou kè Jéova vlé kè moun ki mayé kontan toubònman.

2. Ka ki pé rann vi a on fanmi bèl ?

2 Malérèzman ni onlo moun ki pa jen konnèt on vi a fanmi ki bèl. É poutan, adan Labib ou ka touvé onlo prensip ki pé édé chakmoun an fanmi-la viv byen ansanm (Lik 11:28). Labib ka aprann-nou osi kè si chakmoun an fanmi-la ka imité bèl kalité a Jéova é Jézi, yo ké kontan viv ansanm (Éfézyen 5:1, 2).

KA BONDYÉ KA MANDÉ SÉ MARI-LA

3, 4. a) Kijan on mari dwèt aji épi madanm a-y ? b) Lè on misyé é on madanm mayé, poukwa fò yonn padoné lòt ?

3 Labib ka di kè on mari dwèt enmé madanm a-y é i dwèt rèspèkté-y. Li Éfézyen 5:25, 28 é 29. Fò on mari toujou aji épi madanm a-y èvè lanmou. Fò i pwotéjé-y é pran swen a-y. On mari pa dwèt itilizé dé mo ki blésan lè i ka palé ba madanm a-y, é fò pa i ba-y kou nonplis.

4 Lè on madanm fè on érè, kijan pou mari-la réyaji ? Labib ka di sé mari-la : « Kontinyé enmé madanm a zòt é fò pa zò rèd èvè yo » (Kolosyen 3:19). Si ou sé on  mari, fò-w sonjé kè vou osi, ou ka fè érè. Si ou vlé Bondyé padoné-w, ou dwèt padoné madanm a-w (Matyé 6:12, 14, 15). Lè on misyé é madanm a-y toujou paré pou padoné-yo, vi a yo ka bèl.

5. Poukwa on mari dwèt rèspèkté madanm a-y ?

5 Jéova ka mandé sé mari-la rèspèkté madanm a yo. Fò on mari chèché a sav ka i dwèt fè pou édé madanm a-y. Pa ègzanp, i dwètèt ba madanm a-y bwè é manjé, é lenj osi. Fò i pran tan palé èvè-y, é chèché konprann sa i ka rèsanti. Sa enpòwtan toubònman. Si on mari pa ka aji byen épi madanm a-y, Jéova pé rèfizé kouté priyè a-y (1 Pyè 3:7). Jéova pa pi enmé sé misyé-la ki sé madanm-la. Sé lanmou kè on moun ni pou Jéova, ki ka fè si Jéova kontan-y.

6. On mari é madanm a-y sé « onsèl chè ». An ki sans ?

6 Jézi èspliké kè on mari é madanm a-y « pa a dé ankò, men yo sé onsèl chè », yo ka fè yonn, kivédi yo toulédé soudé (Matyé 19:6). Fò yonn fidèl a lòt (Pwovèb 5:15-21 ; Ébré 13:4). On mari dwèt ba madanm a-y sa i bizwen an domenn sèksyèl san sonjé yenki li. Fò madanm-la fè menm biten pou mari a-y (1 Korentyen 7:3-5). On mari dwèt sonjé kè « pon nonm pa jen hay pwòp kò a-y ; men i ka nouri-y é i ka pran swen a-y ». Kifè, on mari dwèt enmé madanm a-y é pran swen a-y. Pliski pondòt biten, sa on madanm vlé, sé kè mari a-y janti èvè-y é kè i enmé-y (Éfézyen 5:29).

KA BONDYÉ KA MANDÉ SÉ MADANM-LA

7. Poukwa on fanmi bizwen on chèf ?

7 Chak fanmi bizwen on chèf, kivédi on moun ki ka dirijé fanmi-la pou yotout travay ansanm-ansanm. Kon on vwati pé pa ni dé chofè, menmjan-la pé pa ni  dé moun ka menné adan on mayé. Adan 1 Korentyen 11:3, nou ka li : « Chèf a tout nonm, sé Kris ; é chèf a madanm-la, sé lòm ; é chèf a Kris, sé Bondyé. »

8. Kijan on madanm pé montré kè i ni onlo rèspé pou mari a-y ?

8 Tout mari ka fè érè. Men lè on madanm ka soutyenn désizyon a mari a-y é ka kolaboré èvè-y dè-tou-kè, sa ka fè tout fanmi-la dibyen (1 Pyè 3:1-6). Labib ka di : « Fò madanm-la [...] ni on gran gran rèspé pou mari a-y » (Éfézyen 5:33). É vinvwè on mari pa ni menm kwayans ki madanm a-y ? Fò madanm-la ni onlo rèspé ba-y kanmenm. Bib-la ka di : « Zòt sé madanm-la, fò zò soumèt-zòt (obéyi menmsi zò pa dakò) a mari a zòt, konsa, si déotwa pa ka obéyi a pawòl-la, yo pé fin pa kwè san pawòl grasa konduit a madanm a yo, pas yo ké vwè an dé zyé a yo kè zò ni on konduit ki pwòp é ki plen rèspé » (1 Pyè 3:1, 2). Si on madanm ka viv annawmoni èvè prensip a Bib-la, mari a-y ké konstaté kè kwayans a-y ni onlo enpòwtans pou-y é i ké rèspèkté-yo.

9. a) Lè on madanm pa dakò èvè mari a-y, ka i pé fè ? b) Ki konsèy ou ka touvé adan Tit 2:4 é 5 pou sé madanm-la ?

 9 Lè on madanm pa dakò èvè mari a-y, ka i pé fè ? I dwèt di-y sa i ka pansé èvè onlo rèspé. Pa ègzanp, Sara di on biten ki pa fè Abraam plézi, men Jéova di Abraam : « Kouté-y » (Jénèz 21:9-12). Lè on mari ka pran désizyon ki annakò èvè sa Labib ka di, madanm-la dwètèt soutyenn-li (Akt 5:29 ; Éfézyen 5:24). Anplisdisa, on madanm ki ka aji èvè sajès ka pran swen a fanmi a-y (li Tit 2:4, 5). Lè i ka travay rèd pou okipé dè mari a-y é dè timoun a-y, yo ka enmé-y é yo ka rèspèkté-y plis ankò (Pwovèb 31:10, 28).

Poukwa Sara sé on bon ègzanp pou sé madanm-la ?

10. Ka Labib ka di asi séparasyon é divòs ?

10 Sa ka rivé kè dé moun-mayé ka enki désidé séparé oben divòsé asi on koudtèt. Men Labib ka di : « Fò pa on madanm séparé èvè mari a-y. » É i ka di osi kè « on mari pa dwèt kité madanm a-y » (1 Korentyen 7:10, 11). Adan sèwten sitiyasyon ki vréman grav, dé moun ki mayé pé séparé. Men yo dwèt réfléchi byen avan yo pran on désizyon konsa. É ka Labib ka di asi divòs ? I ka montré-nou kè ni onsèl rézon ki valab pou divòsé : dé moun-mayé pé divòsé yenki si mari-la oben madanm-la vin ni rèlasyon sèksyèl èvè ondòt moun (Matyé 19:9).

KA BONDYÉ KA MANDÉ SÉ PARAN-LA

Jézi sé on bon ègzanp pou chakmoun adan on fanmi.

11. Kibiten sé timoun-la pi bizwen ?

11 Si zò ni timoun, fè tousa zò pé pou pasé tan èvè yo. Timoun a zòt bizwen zòt. É pli enpòwtan ankò, yo bizwen zò édé-yo konnèt Jéova (Détéwonòm 6:4-9).

12. Ka léparan dwèt fè pou yo pwotéjé timoun a yo ?

12 Pi nou kay é pi mond a Satan ka vin méchan.  Pétèt, sèwten moun ké vlé fè timoun a-w ditò, ou pétèt yo ké vlé mannyé-yo la yo pa dwèt mannyé-yo oben menm vyolé-yo. Ni dé paran ki ka touvé sa rèd dè palé dè biten konsa. Men yo dwèt avèti timoun a yo é èspliké-yo kijan pou yo pran kouri douvan dé moun konsa. Si zò ni timoun, zò dwèt pwotéjé-yo * (1 Pyè 5:8).

13. Kijan pou sé paran-la fè pou yo ba timoun a yo on édikasyon ?

13 Sé paran-la rèsponsab a édikasyon a timoun a yo.  Yo dwèt montré-yo ki bon konpòwtasyon pou yo ni. Kijan pou sé paran-la fè ? Sé timoun-la bizwen fòwmasyon. Men lè zò ka korijé-yo, fò pa zò jen fè sa on mannyè ki rèd oben ki brital (Jérémi 30:11). Kifè, a pa lè zò kòlè pou zò korijé-yo (gadé nòt n30 la, paj 223). Pa blésé-yo èvè pawòl ki « kon koudépé » (Pwovèb 12:18). Fò zò èspliké-yo poukwa yo dwèt obéyi (Éfézyen 6:4 ; Ébré 12:9-11).

KA BONDYÉ KA MANDÉ SÉ TIMOUN-LA

14, 15. Poukwa sé timoun-la dwètèt kouté fanmi a yo ?

14 Menm lè sa té difisil, Jézi toujou kouté Papa-y (Lik 22:42 ; Jan 8:28, 29). Menmjan-la, sé timoun-la dwèt kouté fanmi a yo paskè sé sa Jéova vlé (Éfézyen 6:1-3).

15 Sé timoun-la, menmsi zò ka touvé sa rèd dè kouté fanmi a zòt, pa oubliyé kè lè zò ka obéyi, Jéova é fanmi a zòt kontan zòt * (Pwovèb 1:8 ; 6:20 ; 23:22-25).

Lè on jenn anvi fè on biten ki mal, ka ki ké édé-y rété fidèl a Bondyé ?

16. a) Kijan Satan ka chèché antréné léjenn pou yo fè dé biten ki mal ? b) Poukwa sa enpòwtan kè zò ni zanmi ki enmé Jéova ?

16 Satan pé sèvi èvè zanmi a zòt oben èvè dòt jenn pou fè-zòt fè dé biten ki mal. I sav kè lè yo ka mèt bon présyon asi zòt, défwa sa rèd toubònman dè rézisté. Pa ègzanp, Dina, fi a Jakòb, té ni dé zanmi ki pa té enmé Jéova. Parapòt a sa, li é fanmi a-y trapé onlo pwoblèm (Jénèz 34:1, 2). Si zanmi a zòt pa enmé Jéova, pétèt yo ké antréné-zòt pou zò fè dé biten Jéova hay. Si zò ka mal aji, zò ké fè fanmi a zòt é Bondyé lapenn, é zòt osi  ké soufè adan sa (Pwovèb 17:21, 25). Sé poukwa sa enpòwtan toubònman kè zò ni zanmi ki enmé Jéova (1 Korentyen 15:33).

VI A FANMI A-W PÉ BÈL

17. Ka Jéova ka mandé chakmoun adan on fanmi ?

17 Lè chakmoun adan on fanmi ka fè sa Bondyé ka mandé, yo ka évité onlo pwoblèm. Si ou sé on mari, ou dwèt enmé madanm a-w é aji épi-y èvè lanmou. Si ou sé on madanm, ou dwèt soumèt-vou a mari a-w é rèspèkté-y. Pran ègzanp asi madanm-la ki adan Pwovèb 31:10 a 31. Si ou sé on papa oben on manman, fò-w aprann timoun a-w enmé Jéova (Pwovèb 22:6). Si ou sé on papa, ou dwèt dirijé fanmi a-w on « bèl mannyè » (1 Timoté 3:4, 5 ; 5:8). Si ou sé on timoun, fò-w kouté fanmi a-w (Kolosyen 3:20). É fò-zòt sonjé : noutout ka fè érè. Alòs, fò-nou montré-nou toupiti é fò yonn mandé lòt padon. Chakmoun adan on fanmi pé touvé adan Labib, konsèy Jéova ka ba-y.

^ par. 12 Zò pé touvé dòt enfòwmasyon asi jan pou pwotéjé timoun a zòt adan chapit 32 a Écoute le grand Enseignant, on liv Témwen a Jéova pibliyé.

^ par. 15 Sé sèlman si on papa oben on manman té ké mandé timoun a-y fè on biten ki pa annakò èvè lwa a Bondyé, kè timoun-la pa oblijé obéyi (Akt 5:29).