Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

Nòt

Nòt

1 JÉOVA

Non a Bondyé sé Jéova. Non-lasa pé vlé di « I ka fè divini ». Jéova sé Dyé Toupuisan la. Sé li ki kréyé tout biten. I ni pouvwa pou fè tousa i désidé fè.

An lang ébré, yo ka ékri non a Bondyé èvè kat lèt. An fwansé, sé kat lèt-lasa sé YHWH oben JHVH. Lè yo maké Lansyen Tèstaman, non a Bondyé té ka parèt près 7 000 fwa adan-y. Toupatou si latè, ni moun ki ka pwononsé « Jéova » diféran fason, dapré jan yo ni labitid di-y an lang a yo.

Chap. 1, § 15.

2 LABIB, « SÉ BONDYÉ KI ENSPIRÉ-Y »

Lotè a Labib sé Bondyé, men i sèvi èvè on séri nonm pou maké-y. Sé kon lè on patron ka mandé sèkrétè a-y ékri on lèt. Grasa lèspri sen a-y, Bondyé gidé plizyè nonm pou yo té pé sa maké lidé a-y. Lèspri sen a-y aji si sé nonm-lasa diféran mannyè. Pa ègzanp, i fè-yo fè sèwten rèv oben i fè-yo vwè dé biten èstraòwdinè, é sa yo vwè, yo maké-y apré.

Chap. 2, § 5.

3 SÉ PRENSIP-LA

Sé prensip-la ki an Bib-la sé dé vérité fondamantal ki ka aprann-nou on lèson. An-nou pran dé ègzanp. 1) « Mové frékantasyon ka fè-w pèd bon labitid » (1 Korentyen 15:33). Prensip-lasa ka aprann-nou kè moun nou ka frékanté ka détenn asi nou anbyen ou anmal. 2) « Sa on moun ka simé, sé sa i ké rékòlté osi » (Galat 6:7). Prensip-lasa ka aprann-nou kè antoutjan nou ké sibi konsékans a sa nou ka fè.

Chap. 2, § 12.

  4 SÉ PWOFÉSI-LA

On pwofési sé on mésaj ki ka vin dè Bondyé. Déparfwa, sé on èsplikasyon Bondyé ka bay anrapò èvè volonté a-y. Sé pé osi on ansègnman, on lòd oben on jijman. Délè sé on mésaj ki ka anonsé sa ki ké fèt plita. Ni onpakèt pwofési a Labib ki ja réyalizé.

Chap. 2, § 13.

5 PWOFÉSI ANRAPÒ ÈVÈ MÉSI-LA

Sé Jézi ki réyalizé kantité pwofési ki anrapò èvè Mési-la. Gadé tablo-la «  Pwofési anrapò èvè Mési-la » ki an paj 209 la.

Chap. 2, § 17.

6 SA JÉOVA NI LENTANSYON FÈ POU LATÈ

Jéova té kréyé latè pou i té vin on paradi é pou moun ki enmé-y rété anlè-y. Sa i té prévwa pa chanjé. Talè, i ké fè laméchansté disparèt é i ké ba sèwvitè a-y lavi étèwnèl.

Chap. 3, § 1.

7 SATAN LÈDYAB

Prèmyé moun ki koumansé viré kont Jéova sé on zanj yo ka kriyé Satan. Yo ka kriyé-y Satan, on mo ki vlé di « lènmi », pas i an lagè èvè Jéova. Yo ka kriyé-y « Dyab » osi. Mo-lasa vlé di kè sé on moun ki ka manti asi on moun pou fè-y ditò. Yo ka kriyé Satan Dyab pas i ka di onlo mansonj asi Bondyé é pas i ka kouyonné moun.

Chap. 3, § 4.

  8 SÉ ZANJ-LA

Jéova kréyé sé zanj-la, é lontan apré, i kréyé latè. Sé zanj-la fèt pou viv an syèl. Ni pliski 100 milyon zanj (Danyèl 7:10). Yochak ni on non é yotout ni pèwsonalité a yo. Sé zanj fidèl la ka santi-yo toupiti douvan Bondyé : yo pa ka aksèpté kè lézòm adoré-yo. Tout sé zanj-la pa ni menm grad-la. Yo ni diféran travay yo ka fè, kon sèvi Jéova douvan tròn a-y, pòté mésaj a-y ba moun, pwotéjé é gidé sèwvitè a-y asi latè, akonpli jistis a-y oben dirijé travay a prédikasyon-la (Sòm 34:7 ; Révélasyon 14:6 ; 22:8, 9). Pannan on lagè non a-y sé Awmagédon, yo ké owa Jézi pou yo goumé èvè sé méchan-la (Révélasyon 16:14, 16 ; 19:14, 15).

Chap. 3, § 5 ; chap. 10, § 1.

9 PÉCHÉ-LA

On moun ka péché lè i ka rèsanti, imajiné oben fè on biten ki pa ka fè Jéova plézi oben ki pa annakò èvè volonté a-y. Péché-la ka gaté lanmityé an nou èvè Jéova. É sé pousa Jéova ban-nou lwa èvè prensip. Yo la pou édé-nou pa fè dé biten ki pa ka fè-y plézi. Lè Bondyé kréyé prèmyé nonm-la, i té pawfè. I pa té ni pon tandans a fè sa ki mal. Pa té ni pon péché ni pon fòt adan-y, kifè i pa té ké ni vyéyi ni mò. Men Adan é Èv chwazi dè pa kouté Bondyé : yo péché. É sa fè, yo pa té pawfè ankò. Yo vyéyi é yo fin pa mò. Pas nou sé désandan a Adan, nou érité péché-la, sé pousa nou ka vyéyi é nou ka mò.

Chap. 3, § 7 ; chap. 5, § 3.

10 AWMAGÉDON

Sé on lagè Bondyé ké fè pou détwi mond a Satan é pou fè tout kalté méchansté disparèt.

Chap. 3, § 13 ; chap. 8, § 18.

 11 WAYÒM A BONDYÉ

Sé on gouvènman Bondyé mèt an plas an syèl-la é gouvènman-lasa ké dirijé latè. Jézikri sé Wa a wayòm-lasa. Jéova ké itilizé wayòm-lasa pou i fè tout kalté méchansté disparèt.

Chap. 3, § 14.

12 JÉZIKRI

Jéova kréyé Jézi avan i té kréyé tout sélézòt biten-la. I voyé Jézi asi latè pou i té pé sa bay vi a-y pou limanité. Apré yo tchouyé Jézi, Jéova résisité-y. Jòdijou, i ka gouvèné an syèl-la antankè Wa a wayòm a Bondyé.

Chap. 4, § 2.

13 PWOFÉSI A SÉ 70 SIMENN-LA

Labib té ja anonsé kè Mési-la té ké parèt an bout a on péryòd ki té ké diré 69 simenn. Sé 69 simenn-lasa koumansé an lanné 455 avan Jézikri é yo bout an lanné 29 apré Jézikri.

Kijan nou fè sav kè sé 69 simenn-lasa bout an lanné 29 ? Sé 69 simenn-la koumansé an lanné 455 avan Jézikri, lè Néémi rivé Jérizalèm é i mété-y ka rèkonstwi vil-la (Danyèl 9:25 ; Néémi 2:1, 5-8). Adan on simenn, ni 7 jou. Men an pwofési-lasa, sé simenn-la pa ka diré 7 jou, men 7 lanné. Sa annakò èvè on règ ki itil pou konprann sèwten pwofési. Règ-lasa ka di : « On jou pou on lanné » (Nonb 14:34 ; Ézékyèl 4:6). Kifè chak simenn ka diré 7 lanné. É 69 simenn ka diré 483 lanné (69 x 7). Si nou ka pati dépi lanné 455 avan Jézikri, é nou ka konté 483 lanné, nou ka rivé an lanné 29 (lanné zéro pa ka ègzisté). Sé ègzaktèman lanné-lasa Jézi pran lèbatèm é sé a moman-lasa i vin Mési-la ! (Lik 3:1, 2, 21, 22).

 Menm pwofési-lasa té anonsé kè té ké tini on simenn anplis, kivédi 7 lanné anplis. Pannan péryòd-lasa, an lanné 33, yo té ké tchouyé Mési-la. É dépi lanné 36, a pa yenki pou sé juif-la yo té ké préché, men yo té ké préché bon nouvèl a wayòm a Bondyé pou tout kalté nasyon (Danyèl 9:24-27).

Chap. 4, § 7.

 14 BONDYÉ AN TWA PÈWSÒN : ON MANSONJ

Ni dé rèlijyon ki ka anségné kè Bondyé an twa pèwsòn. Pou yo, Papa-la, Gason-la é lèspri sen ka fè onsèl. Yo ka kriyé sa « Latrinité ». Men Labib ka montré kè Jéova sé Kréyatè-la é kè i fè Jézi an prèmyé (Kolosyen 1:15, 16). Jézi pa Bondyé Toupuisan la. I pa jen di i menm nivo ki Bondyé. Okontrè, i di : « Papa-la pli gran ki mwen » (Jan 14:28 ; 1 Korentyen 15:28). Adan Bib-la, ou pa’a jwenn lèmo « Trinité ». Ansègnman-lasa sé on manti.

Lèspri sen sé fòs-la Bondyé ka sèvi èvè-y la pou fè volonté a-y. Pa ni mwayen vwè fòs-lasa. Lèspri sen a pa on moun. Pa ègzanp, sé prèmyé krétyen-la « vin ranpli èvè lèspri sen ». É Jéova di : « An ké simé on pati a lèspri an mwen asi tout kalté moun » (Akt 2:1-4, 17).

Chap. 4, § 12 ; chap. 15, § 17.

15 KWA-LA

Lè sé vré krétyen-la ka adoré Bondyé yo pa ka sèvi èvè lakwa. Poukwa ?

 1.  Ja ni bon enpé tan sé fo-rèlijyon-la ka sèvi èvè lakwa. Avan Jézi té vin asi latè, ni moun ki té ja ka sèvi èvè lakwa pou adoré lanati é ni dòt ki té ka sèvi èvè-y adan sérémoni sèksyèl a yo. Apré mò a Jézi, pannan 300 lanné, sé krétyen-la pa jen sèvi èvè kwa pou adoré Bondyé. Sé byen lontan apré kè Constantin, pli gwo chèf a sé women-la, désidé kè yo té ké sèvi èvè kwa-la kon on senbòl adan rèlijyon krétyèn la. Poukwa ? I fè sa pou plis moun vin krétyen. Men kwa-la pa ni ayen a vwè èvè Jézikri. On ansiklopédi katolik ka èspliké kè ou ka jwenn kwa-la adan kilti a moun ki té ka viv avan Jézikri é adan kilti a moun ki pa krétyen.

 2.  Jézi pa mò asi on kwa. Adan sèwten vèwsyon a Labib, yo itilizé lèmo « kwa » pou tradui diféran mo grèk ki té  vlé di « poto », « bwa » oben « pyébwa ». On Bib ki fèt pou étidyé (The Companion Bible) ka èspliké kè, adan tèks orijinal a « Nouvo Tèstaman »-la, pa ni ayen ki ka fè-w sonjé dé mòso bwa ki antravè. Kifè, sé asi on poto Jézi mò.

 3.  Jéova pa vlé nou sèvi èvè imaj oben èvè senbòl pou nou adoré-y (Ègzòd 20:4, 5 ; 1 Korentyen 10:14).

Chap. 5, § 12.

16 MÉMORYAL-LA

Jézi té ba disip a-y on lòd. I di-yo sélébré Mémoryal a mò a-y. Disip a-y ka fè sa chak lanné, lè 14 Nizan. Sé dat-lasa sé Izraélit-la té ka fété Lapak. Pannan Mémoryal-la, yo ka fè pen é diven pasé pawmi moun ki la. Pen-la é diven-la ka rèprézanté kò a Jézi é san a-y. Moun ki ké wa èvè Jézi an syèl-la ka manjé pen-la é ka bwè diven-la. Moun ki ni lèspwa dè viv pou touttan asi latè ka vin sélébré Mémoryal-la osi. Yo ka kouté èvè onlo rèspé, men yo pa ka manjé pen-la é yo pa ka bwè diven-la nonplis.

Chap. 5, § 21.

17 NANM-LA

Adan Traduction du monde nouveau la, yo ka sèvi èvè lèmo « nanm » pou palé dè 1) on moun, 2) on bèt oben 3) vi a on moun ou vi a on bèt.

 • 1) On moun. « An tan a Noé, [...] on tikrazi moun, kivédi uit nanm, té rivé sòti vivan an dlo-la » (1 Pyè 3:20). La konsa, yo ka sèvi épi lèmo « nanm » pou palé dè moun : Noé, madanm a-y, twa gason a-y é madanm a yo.

 • 2) On bèt. Bondyé di : « Fò sé dlo-la plen èvè zannimo [« nanm ki ka viv », nòt], é fò zannimo a zèl volé anlè a latè ». Bondyé di osi : « Fò latè fè zannimo [« nanm ki ka viv », nòt] sèlon èspès a yo : zannimo domèstik, zannimo ki ka ranpé é bèt sovaj ki asi latè » (Jénèz 1:20, 24).

 •  3) Vi a on moun oben vi a on bèt. Jéova té di Moyiz : « Tout sé moun-la ki té ka chèché a tchouyé-w la [« chèché nanm a-w », nòt], yo mò » (Ègzòd 4:19). Lè Jézi té asi latè, i di : « An sé bon bèwjé-la ; bon bèwjé-la ka bay vi a-y [« nanm », nòt] pou sé mouton-la » (Jan 10:11).

  Anplisdisa, lè on moun ka fè on biten « èvè tout nanm a-y », i ka fè-y dè-tou-kè é i ka fè tousa i pé (Matyé 22:37 ; Détéwonòm 6:5). An Bib-la, sa ka rivé kè yo di kè on moun-mò oben kò a on moun-mò, sé on « nanm ki mò » (Nonb 6:6 ; Ajé 2:13).

Chap. 6, § 5 ; chap. 13, § 10 ; chap. 15, § 17.

18 LÈSPRI-LA

Pou onlo moun Gwadloup, lè ou ka palé-yo dè lèspri, yo ka sonjé lèspri a moun-mò oben mové lèspri kivédi démon. Men nou mèt an kréyòl lèmo « lèspri » pou nou tradui on mo ébré oben grèk ki pé vlé di dòt biten. Adan Traduction du monde nouveau la, lèmo « lèspri » toujou lyanné èvè on biten nou pé pa vwè, kon van oben souf a on moun oben souf a on bèt. Yo pé ka itilizé sé mo-lasa osi pou palé dè zanj oben dè lèspri sen, kivédi fòs-la Bondyé ka sèvi èvè-y la. Labib pa ka di kè, lè on moun ka mò, ni on biten adan-y ki ka kontinyé viv (Ègzòd 35:21 ; Sòm 104:29 ; Matyé 12:43 ; Lik 11:13).

Chap. 6, § 5 ; chap. 15, § 17.

19 LAJÉENN

Toupré Jérizalèm, té ni on fon, yo té ka kriyé Jéenn. Sé la yo té ka brilé zòdi pou yo té détwi-yo. Pa ni pon prèv kè an tan a Jézi, yo té ka fè moun oben zannimo soufè an fon-lasa, ni kè yo té ka brilé-yo tou vivan koté-lasa. Kifè lajéenn pa on senbòl pou palé dè on koté nou pa’a vwè, on koté yo té ké fè moun soufè é brilé-yo. Lè Jézi di kè yo té ké jété sèwten moun adan jéenn-la, i té vlé di kè sé  méchan-la té ké détwi konplètman, kivédi pa té ké ni pon èspwa Bondyé résisité-yo (Matyé 5:22 ; 10:28).

Chap. 7, § 20.

20 LÈ NOTRÈ-PÈ

Sé on modèl priyè Jézi ba disip a-y pou aprann-yo priyédyé. Mi konsa Jézi aprann-nou priyé :

 • « Fò non a-w vin sen »

  Nou ka priyé pou Jéova lavé non a-y, kivédi répitasyon a-y, pou i woté tout mansonj ki sali non a-y. Nou ka priyé osi pou tout moun ki an syèl-la é ki asi latè onoré é rèspèkté non a Bondyé.

 • « Fò wayòm a-w vini »

  Nou ka priyé Jéova pou gouvènman a-y détwi mond a Satan, pou i dirijé latè é pou i fè-y vin on paradi.

 • « Fò volonté a-w fèt asi latè »

  Nou ka priyé Jéova pou i réyalizé sa i ni lentansyon fè pou limanité. Bondyé vlé kè tout moun ki ka kouté-y vin pawfè é kè yo viv pou touttan adan Paradi-la. Dépi odépa, lè Bondyé kréyé lézòm, sé sa i té vlé.

Chap. 8, § 2.

21 RANSON-LA

Jéova prévwa a ranson-la pou woté-nou anba péché-la é anba lanmò. Prèmyé nonm-la, Adan, pèd vi pawfè la Jéova té ba-y la. Ranson-la sé té pri-la ki té ni a péyé la, sètadi vi a on nonm pawfè, pou achté vi-la Adan té pèd la. Anplisdisa, ranson-lasa té ké pèwmèt lézòm woutouvé on bèl lanmityé èvè Jéova. Bondyé voyé Jézi asi latè pou i té bay vi a-y pou tout moun ki péchè. Grasa mò a Jézi, lézòm ni posibilité viv pou touttan é vin pawfè.

Chap. 8, § 21 ; chap. 9, § 13.

 22 POUKWA 1914 SÉ ON LANNÉ KI ENPÒWTAN KONSA ?

Sèlon pwofési-la ki an Danyèl chapit 4, Bondyé té ké établi wayòm a-y an 1914.

Pwofési-la : Té ni on wa yo té ka kriyé Nabikodonozò (oben Nébikadnéza). Jéova fè-y fè on rèv. Adan rèv-lasa, i vwè on gwo pyébwa yo ka koupé. Yo lantouré chouk a pyébwa-la èvè on bann an fè é on bann an kuiv pou i pa viré pousé pannan « sèt tan ». Men apré péryòd-lasa, pyébwa-la té ké rèpousé (Danyèl 4:1, 10-16).

Sa pwofési-la vlé di : Pyébwa-la té ka rèprézanté dominasyon a Bondyé. Pannan on bon enpé lanné, Jéova sèvi èvè wa ki té Jérizalèm pou dirijé pèp a Izrayèl (1 Kronik 29:23). Men sé wa-lasa lagé Jéova, kifè i désidé arété itilizé-yo pou gouvèné. Nabikodonozò détwi Jérizalèm an lanné 607 avan Jézikri. Sé lanné-lasa kè sé « sèt tan »-la koumansé (2 Wa 25:1, 8-10 ; Ézékyèl 21:25-27). Lè Jézi té asi latè, i di : « Sé nasyon-la ké pilé [dominé] Jérizalèm jiskatan tan-la yo ba sé nasyon-la fin. » Lè i té ka palé dè « tan-la yo ba sé nasyon-la », i té ka palé dè sé « sèt tan »-la (Lik 21:24). Kifè, lè Jézi té asi latè, sé « sèt tan »-la potoko fin. Jéova té pwomèt kè lè sé « sèt tan »-la té ké fin, i té ké chwazi on wa. Nouvo Wa-lasa sé Jézi. Dominasyon a-y té ké pòté onpakèt bénédisyon èstraòwdinè pou sèwvitè a Bondyé si tout latè. É sé bénédisyon-lasa té ké pou touttan (Lik 1:30-33).

Longè a sé « sèt tan »-la : Sé « sèt tan »-la diré 2 520 lanné. Si nou ka pati dépi lanné 607 avan Jézikri é nou ka konté 2 520 lanné, nou ka rivé an 1914 (lanné zéro pa ka ègzisté). Sé lanné-lasa Jéova mèt Jézikri Wa a wayòm a-y an syèl-la.

 Kijan nou fè sav kè sé « sèt tan »-la diré 2 520 lanné ? Labib ka di kè twa tan-é-dèmi ka korèsponn a 1 260 jou (Révélasyon 12:6, 14). « Sèt tan », sé dé fwa plis tan, kivédi 2 520 jou (1 260 x 2). Men ni on règ ki itil pou konprann sèwten pwofési. Règ-lasa ka di : « On jou pou on lanné. » Kifè, 2 520 jou ka bay 2 520 lanné (Nonb 14:34 ; Ézékyèl 4:6).

Chap. 8, § 23.

23 LAWKANJ MICHÈL

Lèmo « awkanj » vlé di « chèf a sé zanj-la ». Labib ka palé dè onsèl awkanj, é non a-y sé Michèl (Danyèl 12:1 ; Jid 9).

Michèl sé chèf a lawmé a Bondyé. Adan lawmé-lasa ni yenki zanj fidèl. Révélasyon 12:7 ka di : « Michèl é zanj a-y goumé èvè dragon-la [...] é zanj a-y. » Liv a Révélasyon ka di osi kè Jézi sé chèf a lawmé a Bondyé. Kifè, Michèl ka touvé-y sé ondòt non Jézi ni (Révélasyon 19:14-16).

Chap. 8, § 12.

24 LÉ DÈNYÉ JOU

Avan wayòm a Bondyé détwi mond a Satan, té ké ni on tan yo ka kriyé lé « dènyé jou ». Labib té anonsé kè, pannan tan-lasa, té ké ni évènman enpòwtan ki té ké fèt asi latè. Ni dòt èsprésyon kon « [lè] mond-la kay bout » é « lè Gason a lòm ké la », ki ka korèsponn èvè menm moman-la (Matyé 24:3, 27, 37). Lé « dènyé jou » koumansé an 1914, lè wayòm a Bondyé koumansé gouvèné an syèl-la. É tan-lasa ké fin lè mond a Satan ké détwi pannan Awmagédon (2 Timoté 3:1 ; 2 Pyè 3:3).

Chap. 9, § 2.

 25 LARÉZIRÈKSYON

Lè Bondyé ka fè on moun-mò wouviv, yo ka kriyé sa on rézirèksyon. An Bib-la, yo ka palé dè nèf rézirèksyon. Éli, Élizé, Jézi, Pyè é Pòl ni lokazyon résisité moun. Si yo rivé fè sé mirak-lasa, sé yenki paskè Bondyé ba-yo pouvwa fè-y. Jéova pwomèt kè i ké résisité « moun jis » é « moun ki pa jis » pou yo viv asi latè (Akt 24:15). Labib ka palé dè ondòt rézirèksyon ankò : on rézirèksyon pou viv an syèl-la. Ni sèwten moun Bondyé chwazi ki ké résisité pou gouvèné antankè wa an syèl-la ansanm èvè Jézi (Jan 5:28, 29 ; 11:25 ; Filipyen 3:11 ; Révélasyon 20:5, 6).

Chap. 9, § 13.

26 LÈ MOUN KA ANTRÉ AN KONTAK ÈVÈ LÈSPRI

Lè on moun ka chèché antré an kontak èvè lèspri, sé on mové biten i ka fè. Ni moun ki ka fè-y dirèktèman oben yo ka pasé pa ondòt moun kon on gadèdzafè oben on moun ka fè sòsyé. Moun ki ka antré an kontak èvè on lèspri ka kwè kè lè on moun ka mò, nanm a-y ka kontinyé viv é i ka vin on lèspri ki ni pouvwa. Men sé on manti. Sé démon-la ka fè tousa yo pé pou fè moun dézobéyi Bondyé. Zafè a étidyé zétwal pou sav sa ki ké fèt, chèché a dèviné sa ki ké fèt dèmen, fè sòsyé, lamaji, sipèwstisyon oben dòt biten mistik ankò : tousa anrapò èvè lédémon. Oròskòp, liv, jounal, fim, mizik, é menm sèwten afich pé ba-w lenprésyon kè maji, démon oben dòt biten mistik, sé dé biten ki amizan é ki pa danjéré. Ni onlo mès é labitid anrapò èvè lémò ki ni on rapò èvè sé démon-la (pa ègzanp : sakrifis ba moun-mò, fèt pou lémò, mès-dè-souvènir, véyé pou moun-mò). Byensouvan, moun ki vlé sèvi èvè pouvwa a sé démon-la ka pran dwòg (Galat 5:20, 21 ; Révélasyon 21:8).

Chap. 10, § 10 ; chap. 16, § 4.

 27 DOMINASYON A JÉOVA

Jéova sé Dyé Toupuisan la. É sé-y ki kréyé tout linivè (Révélasyon 15:3). Tout biten sé ta-y. Sé-y ki ni dwa dominé, kivédi sé-y ki ni pli gran otorité-la, é i andwa gouvèné tousa i kréyé (Sòm 24:1 ; Izayi 40:21-23 ; Révélasyon 4:11). I mèt lwa pou tousa i kréyé. I ni otorité osi pou i chwazi dirijan-la i vlé la. Nou ka montré kè nou dakò èvè dominasyon a Bondyé lè nou enmé Bondyé é lè nou ka fè sa i ka mandé-nou (1 Kronik 29:11).

Chap. 11, § 10.

28 AVÒTMAN

Ni dé madanm ansent ki kay fè-yo woté tibébé-la an vant a yo. Ni moun ki ka pran féyaj pou tchouyé tibébé-la granbonnè adan matris a yo oben pou timoun-la fèt tou mò. Men Jéova hay sé biten-lasa, piskè dépi on madanm ansent, Bondyé ka konsidéré kè tibébé-la ki an vant a-y la sé on moun kon toutmoun. Kifè, sé on péché grav lè yo ka tchouyé on tibébé an vant a manman-y.

Chap. 13, § 5.

29 LÈ ON MOUN KA PRAN SAN

On moun ka pran san, lè sé doktè-la ka mété san adan kò a-y. Yo pé mèt san antyè oben yonn adan sé kat pli gran éléman-la ki adan san-la. Pétèt sé san a moun-la menm yo té mété a koté, oben ta ondòt moun. Sé kat pati-la ki pli enpòwtan la adan san-la sé : plasma, globil wouj, globil blan é plakèt.

Chap. 13, § 13.

 30 KIJAN POU NOU KORIJÉ TIMOUN AN NOU ?

Nou dwèt ba timoun an nou on édikasyon, palé pou yo é ba-yo konsèy. Lè yo ka fè on biten ki pa bon, nou dwèt korijé-yo èvè onlo lanmou. Jéova ka fè menm biten èvè pitit a-y. Lè i ka korijé-yo, i pa jen méchan ni two rèd (Pwovèb 4:1, 2). Jéova ka ba sé paran-la on bèl ègzanp. Lè Jéova ka korijé on moun, i ka avèti-y on mannyè pou i aksèpté sa i di-y dè bonkè (Pwovèb 12:1). Jéova enmé sèwvitè a-y é i ka fòwmé-yo. I ka ba-yo on enstriksyon ki ka korijé mové mantalité a yo, é ki ka aprann-yo réfléchi é aji kon Jéova enmé. Lè timoun a yo ka fè on biten ki pa bon, sé paran-la dwèt édé-yo konprann pou ki rézon yo dwèt obéyi. Sa vlé di osi kè yo dwèt aprann-yo enmé Jéova, enmé Pawòl a-y Labib, é édé-yo konprann sé prensip-la ki adan-y la.

Chap. 14, § 13.

31 SÉ DÉMON-LA

Sé démon-la sé dé lèspri nou pé pa vwè, é ki lontan pli fò ki lézòm. Sé dé zanj ki méchan. Yo pa té konsa lè Bondyé kréyé-yo, men yo vin mové lè yo dézobéyi-y (Jénèz 6:2 ; Jid 6). Sé konsa yo vin lènmi a Bondyé. Yo mété-yo ka suiv Satan é yo viré kont Jéova ansanm èvè-y (Détéwonòm 32:17 ; Lik 8:30 ; Akt 16:16 ; Jak 2:19).

Chap. 16, § 4.