Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 TRÉZÒ KI AN PAWÒL A BONDYÉ | 2 JAN 1-13 ; 3 JAN 1-14JID 1-25

Fò-nou goumé pou nou rété adan lavérité

Fò-nou goumé pou nou rété adan lavérité

Jid 3

Jézi bay konsèy-lasa : « Fè tousa zò pé pou antré pa pòt étwèt la » (Lk 13:24). Pawòl a Jézi ka montré kè fò-nou goumé, fò-nou fè gwo éfò, lè nou ka jwenn difikilté pou nou fè Bondyé plézi. Jéova enspiré Jid, dèmi-frè a Jézi, pou i maké on lidé ki kay an menm sans ki sa Jézi di. I ékri : « menné on gwo konba pou lafwa ». Nou bizwen fè gwo éfò toubònman pou nou rivé a :

  • pa fè péché sèksyèl (Jid 6, 7),

  • rèspèkté sé frè-la ki ni otorité adan lasanblé krétyenn la (Jid 8, 9),

  • konsolidé kwayans an nou adan ‘fwa-la ki sen toubònman’ la, kivédi adan sa Jézi anségné (Jid 20, 21).