Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

Sé konnyéla pou-w chwazi soutyenn wayòm a Bondyé !

Sé konnyéla pou-w chwazi soutyenn wayòm a Bondyé !

Imajiné on manman-siklòn ka vin koté-la ou ka rété la. Gouvènman-la ka di popilasyon-la : « SÒTI LA ! TOUVÉ ON KOTÉ POU ZÒ KACHÉ ! » A moman-lasa, ka ou dwèt fè ? Fò ou ké ay on koté ou ké ansékirité !

Menmjan-la, talè, ni on « gwo manman-tanpèt », kè Jézi kriyé ‘gwo tribilasyon-la’, ki kay pasé si noutout (Matyé 24:21). É apapoudi nou pé chapé anba tribilasyon-lasa ! Sa pé pa fèt anponjan. Pawkont, ni mwayen nou pwotéjé-nou. Ka pou nou fè ?

Adan on sèwmon i fè anlè on montangn, Jézi bay enstriksyon-lasa : « Kontinyé chèché Wayòm-la é jistis a Bondyé an prèmyé » (Matyé 6:33). Kijan nou pé fè sa ?

Chèché wayòm a Bondyé an prèmyé. Sa vlé di fò-nou konsidéré kè wayòm a Bondyé sé sa ki pi enpòwtan an vi an nou (Matyé 6:25, 32, 33). Poukwa fò-nou vwè sa konsa ? Pas lézimen pa kapab réglé pwoblèm a limanité anponjan. Sé wayòm a Bondyé tousèl ki pé fè gwo travay-lasa.

Chèché jistis a Bondyé. Fò-nou fè tousa nou pé pou nou suiv lwa a Bondyé, é prensip a-y, ki jis. Poukwa sa ? Pas lè nou ka désidé noumenm sa ki byen é sa ki mal, sé malè ki ka rivé-nou (Pwovèb 16:25). Pawkont, lè nou ka suiv prensip a Bondyé an vi an nou, non sèlman nou ka fè-y plézi, men anplisdisa, vi an nou ka vin pli bèl (Izayi 48:17, 18).

Kontinyé chèché Wayòm-la é jistis a Bondyé an prèmyé. Jézi di kè ni sèwten ki pa té’é mèt wayòm a Bondyé é jistis a-y an prèmyé an vi a yo ankò, pas pou yo, si yo fè onlo lajan, sé sa ki ké ba-yo lasékirité. Ni sa ki té’é lésé pwoblèm yo ka jwenn pran tout tan a yo é  tout énèwji a yo, kifè yo pa té’é ni tan « chèché » wayòm a Bondyé (Matyé 6:19-21, 25-32).

Men Jézi pwomèt kè moun ki ka soutyenn wayòm a Bondyé té’é ni sa yo bizwen pou viv jòdijou, é plita, yo té’é rèsèvwa onlo bénédisyon (Matyé 6:33).

Menmsi disip a Jézi ki té ka viv o 1é syèk chèché Wayòm-la é jistis a Bondyé an prèmyé, apapousa yo vwè soufrans a lézimen disparèt pannan yo té vivan. Pawkont, sa pwotéjé-yo. An ki sans ?

Konm yo té ka suiv prensip a Bondyé, ki jis, yo pa té ka jwenn menm difikilité ki sé moun-la ki pa té ka kouté Bondyé. Anplisdisa, difètkè yo té sèten a san pou san kè Wayòm-la té’é vini, sa té ka édé-yo sipòté anba sé éprèv-la, menm séla ki té pli rèd la. É on dènyé biten, sé kè Bondyé té ka ba-yo « puisans-la ki ka dépasé sa ki nòwmal » pou yo té fè fas èvè sé difikilté-lasa (2 Korentyen 4:7-9).

ÈS OU KÉ CHÈCHÉ WAYÒM-LA AN PRÈMYÉ ?

Sé krétyen-la ki viv o 1é syèk suiv lòd-la Jézi bay la : yo chèché Wayòm-la an prèmyé. Yo préché bon nouvèl-la toupatou la yo té ka rété si latè (Kolosyen 1:23). Ès ni moun ki ka fè sa jòdla ?

Ou pé di sa ! Sé Témwen a Jéova la ka rann-yo kont kè pa ka rété onlo tan avan Wayòm-la fè sistèm-lasa disparèt. Alò yo ka fè tousa yo pé pou akonpli misyon-la Jézi ba-yo la. Mi sa i di-yo : « Bon nouvèl a Wayòm-la, yo ké préché-y toupatou asi latè, pou i sèvi témwagnaj ba tout sé nasyon-la, é aprésa lafen ké vin » (Matyé 24:14).

Kijan ou ké réyaji parapòt a bon nouvèl-lasa ? Nou ka ankourajé-w a fè kon dé moun ki té ka rété o 1é syèk a Béré, on vil ki an Masédwàn. Lè lapòt Pòl palé-yo dè bon nouvèl a Wayòm-la, yo aksèpté pawòl-la « èvè onlo entéré ». Aprésa, yo « pran tan ègzaminé Lézékriti byen » pou vwè si sa yo té ka di-yo té vré. É apré, yo mèt an pratik sa yo té aprann la (Akt 17:11, 12).

Ou pé fè kon yo. Si ou chèché Wayòm-la é jistis a Bondyé an prèmyé, ou ké touvé on koté pou kaché dépi konnyéla, é plita, ou ké ni lapé é lasékirité pou touttan.