TOU DÈ GAD LA (ÉDISYON KI FÈT POU ÉTIDYÉ) Mé 2020

Adan niméwo-lasa ou ké touvé awtik pou étidyé di 6 juiyé o 2 out 2020.

« Wa di Nò » la an tan a lafen

Awtik pou étidyé n19 : 6 o 12 juiyé, 2020. Pwofési a Danyèl ki ka palé dè « wa di Nò » la é dè « wa di Sid » la ka kontinyé akonpli toujou. Poukwa nou pé sèten dè sa ? É poukwa fò nou chèché a konprann tout ti détay ki adan pwofési-lasa ?

2 wa ki anripaj an tan a lafen

Pwofési-la ki ka konsèwné « wa di Nò » la é « wa di Sid » la ka akonpli anmenmtan ki dòt pwofési a Labib. Kijan tout sé pwofési-lasa ka pwouvé kè mond-lasa ké bout talè ?

Kimoun ki « wa di Nò » jòdijou ?

Awik pou étidyé n20 : 13 o 19 juiyé 2020. Kimoun ki « wa di Nò » jòdijou é kijan i ké disparèt ? Répons a sé kèsyon-lasa pé rann fwa an nou pli fò é pé édé-nou préparé-nou pou éprèv kè nou ké jwenn talè.

Ès ou ni rèkonésans pou tout kado Jéova ja ba-w ?

Awtik pou étidyé n21 : 20 o 26 juiyé 2020. Awtik-lasa ké fè-nou ni plis rèkonésans pou 3 kado kè Jéova fè-nou. I ké ban-nou osi déotwa prèv kè nou ké pé itilizé lè nou ka palé èvè moun ki ni dimal a kwè an Bondyé.

Trézò kè nou pa’a vwè men ki ni onlo valè

Awtik pou étidyé n22 : 27 juiyé o 2 out 2020. Adan awtik a simenn pasé, nou ni lokazyon palé dè plizyè trézò kè nou ka vwè é ki ka vin dè Bondyé. Awtik-lasa ké palé dè déotwa trézò kè nou pa’a vwè é i ké montré-nou ka nou pé fè pou nou ba-yo onlo valè. Anplisdisa, awtik-lasa ké édé-nou ni plis rèkonésans pou Jéova pas sé-y ki ban-nou sé trézò-lasa.