Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 AWTIK POU ÉTIDYÉ 1

« Pa chaléré kò a-w, pas an sé Dyé a-w »

« Pa chaléré kò a-w, pas an sé Dyé a-w »

« Pa pè, pas an la èvè-w. Pa chaléré kò a-w, pas an sé Dyé a-w. An ké rann-vou fò. Wi, an ké édé-w » (IZ. 41:10).

KANTIK 7 Jéhovah, ma force

ON TI LIDÉ ASI SA NOU KAY VWÈ *

1-2. a) Kijan sa nou ka li adan Izayi 41:10 aji asi on sè non a-y sé Yoshiko ? b) Pou ki moun Jéova fè ansòt kè mésaj-lasa rété la jousalè ?

ON JOU, on sè non a-y sé Yoshiko risivwè on mové nouvèl toubònman. Dòktè a-y di-y ka rété-y yenki déotwa mwa pou i viv. Kijan Yoshiko réyaji ? I sonjé vèwsé-la i pli enmé la, Izayi 41:10 (li-y). Aprésa, i rété kalm é i èspliké dòktè a-y kè i pa té pè, pas Jéova té ka tchenbé men a-y *. Mésaj plen rékonfò la ki adan vèwsé-lasa édé sè an nou fè Jéova konfyans a san pou san. Nou osi, i pé édé-nou rété kalm lè nou ka jwenn gwo éprèv, é nou kay vwè kijan. Pou koumansé, an-nou vwè pou ki rézon Jéova ba Izayi mésaj-lasa.

2 Odépa, Jéova ba pwofèt Izayi sé pawòl-lasa pou i té pé trankilizé lèspri a sé Juif-la yo té ké chayé pa fòs a Babilòn. Men si Jéova fè ansòt pou sé pawòl-lasa rété la jousalè, sété osi pou toutmoun ki té ké sèvi-y apré (Iz. 40:8 ; Wom. 15:4). Jòdila, nou ka viv « dé tan ki rèd a sipòté », é sé pousa konnyéla, nou bizwen ankourajman ki adan liv a Izayi plis ankò (2 Tim. 3:1).

3. a) Tèks a lanné 2019 sé Izayi 41:10. Ki pwomès nou ka touvé adan-y ? b) Poukisa nou bizwen sé garanti-lasa ?

3 Adan awtik-lasa, nou ké ègzaminé twa pwomès Jéova fè adan Izayi 41:10 ki ké konsolidé fwa an nou : 1) Jéova ké la èvè nou, 2) sé li ki Dyé an nou, é 3) i ké édé-nou. Nou bizwen ni sé garanti-lasa *, paskè menmjan ki  Yoshiko nou ka jwenn éprèv adan lavi. Nou ka soufè akòz dè sa ki ka fèt adan mond-lasa osi. Déotwa adan nou ka jou sibi pèwsékisyon ki ka vin dè gouvènman ki ni onlo pouvwa. An-nou ègzaminé chak sé garanti-la.

« AN LA ÈVÈ-W »

4. a) Ki prèmyé garanti nou kay vwè ? (gadé nòt-la osi). b) Kijan Jéova ka di-nou sa i ka rèsanti pou nou ? c) Kijan sa Jéova di la ka aji asi-w ?

4 Pou koumansé, Jéova ka trankilizé-nou lè i ka di-nou : « Pa pè *, pas an la èvè-w. » Pou montré-nou i la èvè nou, Jéova toujou ka voyé zyé si nou é i ka ban-nou on lanmou ki plen tandrès. Gadé kijan Jéova ka di-nou sa i ka rèsanti pou nouchak : « Ou vin ni onlo valè pou mwen, an pòté-w anlè, é an enmé-w » (Iz. 43:4). Pa ni ayen, ni ponmoun adan linivè ki pé fè Jéova lagé lanmou i ni pou sèwvitè a-y ; pa ni mwayen fè-y pèd fidélité a-y (Iz. 54:10). Difètkè i enmé-nou é i sé zanmi an nou, sa ka ban-nou kouraj toubònman. Nou sav kè i ké pwotéjé-nou menmjan i fè èvè Abram (Abraam) zanmi a-y. I di-y : « Pa pè, Abram. An sé on boukliyé pou-w » (Jén. 15:1).

Èvè èd a Jéova, nou pé travèsé nenpòt ki éprèv ki yo ka sanm on flèv oben ki yo ka sanm flanm difé (gadé sé paragraf 5 é 6 la). *

5-6. a) Jéova vlé édé-nou lè nou ka jwenn éprèv. Kijan nou fè sav sa ? b) Ka ègzanp a Yoshiko ka aprann-nou ?

5 Nou sav kè Jéova vlé édé-nou tchenbé lè nou ka jwenn éprèv pas mi sa i pwomèt pèp a-y : « Lè ou ké ka janmbé dlo, an ké la èvè-w, é sé flèv-la pé ké kouvè-w. Lè ou ké ka maché anmitan difé, ou pé ké brilé, é sé flanm-la pé ké wousi-w » (Iz. 43:2). Ka sé pawòl-lasa vlé di ?

6 Jéova pa ka pwomèt-nou i ké fè pwoblèm an nou disparèt. Pawkont, i pé ké pèwmèt kè nou néyé anba dé « flèv » pwoblèm. I pé ké pèwmèt nonplis kè « flanm » a sé éprèv-la fè-nou ditò pou lontan. I ka ban-nou lagaranti kè i ké la épi nou, pou édé-nou travèsé sé éprèv-lasa. Kijan i ké fè sa ? I ké kalmé krent ki andidan an nou, pou nou pé sa rété fidèl, menm douvan lanmò (Iz. 41:13). Yoshiko, nou palé dè-y talè-la, ja ni lokazyon viv sa. Mi sa fi a-y ka di : « Lè nou  vwè jan manman té kalm, nou rété èstèbèkwè. Nou vwè vréman kijan Jéova té ka mété lapé andidan a-y. Jiska jou a mò a-y, manman palé dè Jéova èvè sé enfirmyèz-la é sélézòt malad-la. I palé-yo osi dè pwomès Jéova ka fè. » Ka ègzanp a Yoshiko ka aprann-nou ? Lè nou ké ka jwenn éprèv, nou osi nou ké ni fòs é kouraj, si nou ka fè Jéova konfyans lè i ka pwomèt-nou : « An ké la èvè-w ».

« AN SÉ DYÉ A-W »

7-8. a) Ki dézyèm garanti nou kay ègzaminé é ka i vlé di ? b) Poukisa Jéova di pèp a-y ki té Babilòn : « Pa chaléré kò a-w » ? c) Ki pawòl nou ka touvé adan Izayi 46:3, 4 ki dwèt trankilizé pèp a Bondyé ?

7 Mi dézyèm garanti-la Izayi ka ban-nou la : « Pa chaléré kò a-w, pas an sé Dyé a-w. » Adan tèks orijinal la, mo-la yo tradui la, é ki bay « chaléré kò » vlé di « gadé dèyè toulè pou vwè si ni on danjé ka vin », oben « gadé toupatou kon on moun ki ka pèd lakat ».

8 Jéova di sé Juif-la, kè yo té’é chayé a Babilòn pa fòs, pa chaléré kò a yo. Poukisa ? Pas i té sav té ké ni dé biten ki té’é pé fè sé Juif-la pè. Lè sé 70 lanné-la yo té’é pasé lwen a péyi a yo té kay bout, lawmé puisan a Lamédi é a Lapèws té ké ataké Babilòn. Jéova té ké sèvi èvè sé lawmé-lasa pou fè Babilòn lagé pèp a-y (Iz. 41:2-4). Lè sé Babilonyen-la é sélézòt nasyon-la ki té ka viv a épòk-lasa vin sav kè lènmi a-yo té ka vin, yonn éséyé ba lòt fòs. Yonn té ka di lòt : « Tchenbé rèd. » Men yo mété-yo ka fè plis idòl ankò, èvè lidé sé idòl-lasa té ké pwotéjé-yo (Iz. 41:5-7). Pannansitan, Jéova trankilizé tchè a sé Juif-la ki té a Babilòn la. I di-yo : « Vou, o Izrayèl, ou sé sèwvitè an mwen [Izrayèl pa té kon sélézòt nasyon-la ki té alantou la] [...]. Pa chaléré kò a-w, pas an sé Dyé a-w » (Iz. 41:8-10). Gadé ka Jéova di : « An Dyé a-w ». Grasa sé ti pawòl-lasa, Jéova té ka fè sèwvitè fidèl a-y sav kè i pa té oubliyé-yo ; i té Dyé a yo toujou, é yomenm, yo té pèp a-y toujou. I di-yo osi : « An ké pòté-zòt [...] é an ké vin a sèkou a zòt. » Asirésèten, sé pawòl-lasa ba sé Juif-la ki té Babilòn-la onpakèt fòs (li Izayi 46:3, 4).

9-10. Poukwa nou pa ni pon rézon dè pran pè ? Bay on ègzanp.

9 Pli nou kay, é pli sé moun-la enkyèt lè yo ka vwè jan biten-la ka vin dè plizanpli mové adan mond-lasa. É noumenm osi, nou ka sibi sé difikilté-lasa. Men nou pa ni ayen a krenn. Jéova ka di-nou : « An sé Dyé a-w. » Poukwa sa Jéova ka di-nou la ka ban-nou on rézon sèryé dè rété kalm ?

10 An-nou pran on ègzanp : dé moun non a-yo sé Jim é Ben ka touvé-yo abò on aviyon. Tèlman van-la fò, i ka soukwé aviyon-la. Lèwgadé, yo ka tann on vwa ka di-yo : « Maré senti a zòt. Nou kay travèsé on koté ki kay soukwé aviyon-la onlo pannan on ti moman. » Tchè a Jim ka bat a démil a lè tèlman i enkyèt. Men vwa-la ka di-yo on dòt biten : « Zò pa bizwen pè. Sé pilòt a zòt ki ka palé ba zòt. » Jim ka fè on ti soukwé tèt é i ka di an tchè a-y : « Kijan i fè sèten konsa kè fo pa nou enkyété-nou ? » Aprésa, i ka rann-li kont kè Ben ka sanm sa i pa menm pè. Alò i ka mandé-y : « Kijan ou ka fè pou rété kalm konsa menm ? » Ben ka souri ba-y é i ka réponn-li : « Sé kè an konnèt pilòt-la byen byen menm. Sé pap’an  mwen ! » É i ajouté : « Si ou vlé an pé palé-w dè-y tibwen é an pé èkspliké-w jan kò a-y bon adan zafè a menné aviyon-la. An sèten ou pé ké pè ankò, apré an ké di-w tousa. »

11. Ka ègzanp a sé dé moun-la ki pran aviyon-la pé aprann-nou ?

11 Ka ègzanp-lasa ka aprann-nou ? Kon Ben, lèspri an nou trankil paskè nou konnèt Jéova, Pap’an nou ki an syèl-la, byen toubònman. Nou sav kè adan dènyé jou a sistèm-lasa, lè nou ké ka jwenn difikilté ki ka sanm tanpèt, i ké édé-nou travèsé-yo san nou enkyété-nou (Iz. 35:4). Konm nou ka fè Jéova konfyans, nou pé rété kalm alòskè moun ki ka viv adan mond-lasa toujou enkyèt (Iz. 30:15). Nou ka aji menmjan ki Ben lè nou ka di dòt moun poukwa nou ka fè Bondyé konfyans. Konsa, yo pé sèten kè kèlkanswa éprèv yo ka jwenn, Jéova ké soutyenn-yo.

« AN KÉ RANN-VOU FÒ [É] AN KÉ ÉDÉ-W »

12. a) Ki twazyèm garanti nou ké ègzaminé ? b) « I ké sèvi èvè bra a-y pou i dominé. » Ki biten èsprésyon-lasa ka fè-nou sonjé ?

12 Mi twazyèm garanti-la Izayi bay la : « An ké rann-vou fò. Wi, an ké édé-w. » Izayi té ja èspliké kijan Jéova té ké rann pèp a-y pli fò, lè i di : « Jéova ké vin èvè puisans, é i ké sèvi èvè bra a-y pou i dominé » (Iz. 40:10). Souvan, Labib ka sèvi èvè lèmo « bra » kon on senbòl pou palé dè puisans. « I ké sèvi èvè bra a-y pou i dominé », sé on èsprésyon ki ka fè-nou sonjé kè Jéova sé on Wa ki puisan. I sèvi èvè fòs a-y, on fòs kè ayen ni ponmoun pé pa gangné, pou i té soutyenn é défann moun ki té ka sèvi-y an tan lontan. É séla ki ka fè-y konfyans jòdla, i ka kontinyé rann-yo pli fò é i ka kontinyé pwotéjé-yo (Dét. 1:30, 31 ; Iz. 43:10).

Pon zàm pé ké sèvi ayen douvan bra puisan a Jéova ki ka pwotéjé-nou (gadé sé paragraf 12 a 16 la). *

13. a) A ki moman, an pawtikilyé, Jéova ka tchenn pwomès a-y dè rann-nou pli fò ? b) Ki garanti ki ka rann-nou fò é ki ka ban-nou konfyans ?

 13 Sé siwtou lèwvwè nou ni lènmi ka pèwsékité-nou, kè Jéova ka tchenn pwomès-lasa : « An ké rann-vou fò. » Désèrten koté asi latè, lènmi an nou ka fè tousa yo pé pou fè-nou arété préché oben pou entèwdi òwganizasyon an nou, la nou ka rété la. Menmsi ni tout sé atak-lasa, nou pa ka enkyété-nou pliski sa ki fo. Jéova ka ban-nou on garanti ki ka rann-nou fò é ki ka ban-nou konfyans. I ka pwomèt-nou : « Kèlkèswa zàm yo fè kont vou, ponyonn pé ké sèvi ayen » (Iz. 54:17). Pwomès-lasa ka fè-nou sonjé twa biten enpòwtan.

14. Pou ki biten sa pa ka souprann-nou lè lènmi a Bondyé ka ataké-nou ?

14 On prèmyé biten, sé kè konm nou sé disip a Jézi, nou sav onlo moun ké hay-nou (Mat. 10:22). Jézi anonsé kè disip a-y té ké sibi pèwsékisyon ki rèd toubònman pannan sé dènyé jou-la (Mat. 24:9 ; Jan 15:20). On dézyèm biten, sé kè pwofési a Izayi ka avèti-nou kè lènmi an nou pa té ké yenki hay nou, yo té ké fè plis ankò. Yo té’é sèvi èvè diféran zàm pou goumé kont nou kon mansonj, é pèwsékisyon vyolan. Yo té’é chèché a kouyonné-nou osi (Mat. 5:11). Jéova pé ké anpéché lènmi an nou sèvi èvè sé zàm-lasa pou goumé kont nou (Éféz. 6:12 ; Rév. 12:17). Men nou pa bizwen pè. Poukisa ?

15-16. a) Ki twazyèm biten nou dwèt sonjé, é kijan Izayi 25:4 é 5 ka apiyé lidé-lasa ? b) Ki détay Izayi 41:11 é 12 ka bay asi sa ki ké rivé moun ki ka goumé kont nou ?

15 Nou ka rivé asi twazyèm biten-la nou dwèt sonjé la : Jéova di-nou kè « kèlkèswa zàm » yo fè kont nou, « ponyonn [pa té] ké sèvi ayen ». Menmjan on masonn ka baré on gwo tanpèt a lapli, Jéova ka  pwotéjé-nou kont kòlè a « sé moun-la ki san pityé la » (li Izayi 25:4, 5). Lènmi an nou pé ké janmen réyisi fè-nou ditò pou touttan (Iz. 65:17).

16 Jéova ka ba konfyans an nou adan-y plis fòs ankò lè i ka ban-nou détay asi sa ki ké rivé moun ki « anrajé » kont nou (li Izayi 41:11, 12). Kèlkanswa jan yo ka goumé kont nou oben jan yo ka britalizé-nou, sé ké menm rézilta-la : tout lènmi a pèp a Bondyé, « ké disparèt, é yo ké détwi ».

KIJAN POU NOU KONSOLIDÉ KONFYANS AN NOU ADAN JÉOVA

Nou pé rann konfyans an nou adan Jéova pli fò, lè nou ka aprann a konnèt li pli byen. Pousa, fò-nou ka li Labib toultan (gadé sé paragraf 17 é 18 la). *

17-18. a) Kijan lèkti a Labib pé konsolidé konfyans an nou adan Jéova ? Bay on ègzanp. b) Si nou pran on tan réfléchi asi tèks a lanné 2019, kijan sa pé édé-nou ?

17 Nou ka konsolidé konfyans an nou adan Jéova, lè nou ka aprann a konnèt-li pli byen. É sèl mannyè nou pé vréman konnèt Bondyé, sé lè nou ka pran tan an nou pou li Labib byen é lè nou ka pran tan réfléchi asi sa nou ka li. Labib ka di-nou kijan Jéova pwotéjé pèp a-y an tan lontan. Sa ka ban-nou konfyans kè Jéova ké okipé dè nou jòdla.

18 An-nou arété-nou si on bèl imaj Izayi sèvi èvè-y pou palé dè jan Jéova ka pwotéjé-nou. I ka di kè Jéova kon on bèwjé, é kè sèwvitè a-y kon dé ti-mouton. Anrapò èvè Jéova, Izayi ka di : « I ké sanblé sé ti-mouton-la èvè bra a-y é i ké chayé-yo asi lèstonmak a-y » (Iz. 40:11). Si andidan lèspri an nou, nou sav kè Jéova ka vlopé-nou èvè bra a-y ki puisan, nou ké santi-nou ansékirité é nou ké rété kalm. Pou édé-nou a rété kalm magré difikilté a lavi, èsklav fidèl é prévwayan la chwazi tèks a Izayi 41:10 pou lanné 2019. Vèwsé-lasa ka di : « Pa chaléré kò a-w, pas an sé Dyé a-w. » Sé pawòl-lasa ka ba-w konfyans. Pran on ti tan pou réfléchi asi yo. Yo ké ba-w fòs pou rivé about a éprèv ou ké jwenn plita.

KANTIK 38 Jéhovah te rendra fort

^ par. 5 Tèks a lanné 2019 ka ban-nou twa rézon ki ka pèwmèt-nou rété kalm, menm lè malè ka rivé adan mond-la oben lè malè ka rivé-nou. Adan awtik-lasa, nou kay vwè sé twa rézon-lasa, é nou ké vwè kijan nou pé trankilizé lèspri an nou. Nou ké vwè osi kijan nou pé ni plis konfyans an Jéova. Pran tan réfléchi asi tèks a lanné-la, é éséyé tchenbé-y an lèspri a-w. I ké ba-w fòs pou rivé about a difikilté ou ké kontré plita.

^ par. 1 Gadé niméwo a juiyé 2016 a Tou dè Gad la, p. 18, an fwansé.

^ par. 3 POU NOU BYEN KONPRANN : Lè yo ka ba-w on garanti, sé pou ou pé sèten kè sa yo pwomèt-vou la ké fèt. Sé garanti-la Jéova ka ban-nou la pé édé-nou trankilizé lèspri an nou lè nou ka jwenn difikilté.

^ par. 4 Nou ka touvé « pa pè » twa fwa, adan Izayi 41:10, 13 é 14. Adan sé vèwsé-lasa, nou ka jwenn lèmo « an » enpé fwa osi (pou palé dè Jéova). Poukwa Jéova fè ansòt pou Izayi sèvi èvè lèmo « an » souvan konsa ? Sété pou montré on lidé enpòwtan : nou pé rivé a kalmé krent-la nou ni la, yenki lè nou ni konfyans an Jéova.

^ par. 52 SA NOU KA VWÈ ASI SÉ IMAJ-LA : On fanmi ka tchenbé rèd adan diféran sitiyasyon : lè yo ka mèt présyon si yo an travay-la, douvan lamaladi, lè yo an prédikasyon, é lè yo lékòl.

^ par. 54 SA NOU KA VWÈ ASI SÉ IMAJ-LA : Lapolis ka débaké anmitan on réinyon aka dé Témwen a Jéova, men sé frè é sè-la pa ka pèd lakat.

^ par. 56 SA NOU KA VWÈ ASI SÉ IMAJ-LA : On étid familyal ki ka fèt chak simenn ka ban-nou fòs pou andiré.