Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

Zò té vlé sav...

Zò té vlé sav...

An Éklézyas 5:8, èskè sé yenki dè moun ki ka dirijé asi latè yo ka palé oben yo ka palé dè Jéova osi ?

Sa mérité kè nou pran on ti tan pou ègzaminé vèwsé-lasa. Mi sa i ka di : « Si adan réjyon-la ou ka rété la, ou ka rann-vou kont kè yo ka fè maléré-la vwè mizè, kè yo pa’a rèspèkté sa ki jis é kè yo ka fè sa yo pa andwa fè, pa touvé-w étoné. Pas on gwo fonksyonè ka touvé-y anba rèsponsabilité a yonn ki pi ho ki-y, é anho a sé dé-lasa, ni dòt moun ankò » (Ékl. 5:8).

Lè nou ka li vèwsé-lasa, nou té’é pé di kè i ka palé dè moun ki ka dirijé adan sé gouvènman-la. Men lè nou k’ay tibwen pi lwen, nou ka rann-nou kont kè vèwsé-lasa ka aprann-nou on vérité ki enpòwtan asi Jéova. É vérité-lasa ka rékonfòwté-nou é ka rasiré-nou.

An Éklézyas 5:8 yo ka palé dè on chèf ki ka fè sé maléré-la vwè mizè é ki ka madragé-yo. Men chèf-lasa ni entéré sonjé kè ni on moun ki pi ho ki-y é kè pétèt moun-lasa ka véyé-y. É pétèt osi kè ni dòt moun ki ni pi grad ki yo ankò. Men malérèzman, adan sèwten péyi, sé tout sé moun-la ki an gouvènman-la ki ni on manni madragè é sé pèp-la ki ka pran plon adan sa.

Men menmsi nou ni lenprésyon kè pa ni pon èspwa ankò, fò-nou sonjé kè Jéova ka ‘véyé’ menm sé pi gwo fonksyonè-la. É vérité-lasa ka rasiré-nou. Nou pé kriyé Jéova o sèkou é si on biten two lou pou nou, nou pé ‘lagé-y asi-y’ (Sòm 55:22 ; Filip. 4:6, 7). Nou sav kè « zyé a Jéova ka pasé toupatou asi latè, pas i vlé itilizé fòs a-y an favè a tousa ki ka sèvi-y èvè tout tchè a yo » (2 Kron. 16:9).

An réyalité, Éklézyas 5:8 ka montré-nou adan ki sitiyasyon on moun ki ni otorité adan on gouvènman ka touvé-y : toujou ni on moun ki pi ho ki-y. Men vèwsé-lasa ka montré-nou on biten ki pi enpòwtan ankò : adan linivè, pa ni pon moun ki ni pi otorité ki Jéova. Alèkilé, Wayòm a-y anplas é i mèt Jézi wa a Wayòm-lasa. Bondyé Toupuisan-la ka vwè tousa ki ka pasé é i ka vwè toutmoun osi. É nou pé sèten kè i jis a san pou san é Gason a-y osi.